Νόμος 4409/16 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Τροποποίηση της παραγράφου 12 του άρθρου 15 του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 12 του άρθρου 15 του νόμου 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α/2002), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3)γ του άρθρου 320 του νόμου [Ν] 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) και αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 της υποπαραγράφου Ι.3 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{12. Τα υγρά καύσιμα που διατίθενται στην κατανάλωση ή διακινούνται ή αποθηκεύονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ιχνηθετούνται με μοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα συγκεκριμένα είδη υγρών καυσίμων που υπάγονται στην ανωτέρω ρύθμιση και ρυθμίζονται τεχνικά ζητήματα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ανά είδος καυσίμου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

Υγρά καύσιμα που καταναλώθηκαν, διακινήθηκαν ή αποθηκεύτηκαν κατά τα ανωτέρω και δεν ανιχνεύεται η σήμανσή τους με μοριακής τεχνολογίας ιχνηθέτες, θεωρούνται παράνομα, έστω κι αν διαθέτουν σχετικά παραστατικά.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.