Νόμος 4409/16 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος στο πλαίσιο χορήγησης αδειών κατά το νόμο 2289/1995


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(Άρθρο 4 της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ)

 

1. Οι αποφάσεις για τη χορήγηση ή τη μεταβίβαση αδειών κατά το νόμο 2289/1995, εκδίδονται αφού ληφθεί υπόψη η ικανότητα του αιτούντος την άδεια, να πληροί τις απαιτήσεις για την εκτέλεση εργασιών στο πλαίσιο αυτής, σύμφωνα με τις συναφείς ρυθμίσεις του εθνικού και του ενωσιακού δικαίου και ιδίως του παρόντος Νόμου.

 

2. Κατά την αξιολόγηση της τεχνικής και της οικονομικής ικανότητας του αιτούντος την άδεια, πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα εξής:

 

α) Το επίπεδο διακινδύνευσης, οι κίνδυνοι και όποιες άλλες συναφείς πληροφορίες σχετίζονται με την εξεταζόμενη περιοχή αδειοδότησης, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του κόστους της υποβάθμισης του θαλασσίου περιβάλλοντος σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 3983/2011 (ΦΕΚ 144/Α/2011).

 

β) Το συγκεκριμένο στάδιο, στο οποίο βρίσκονται οι υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων.

 

γ) Οι χρηματοοικονομικές δυνατότητες που διαθέτει ο αιτών, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε χρηματοοικονομικής ασφάλειας, προκειμένου να καλύπτει τις ευθύνες που ενδέχεται να προκύψουν από τις εν λόγω υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων (συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης για ενδεχόμενες οικονομικές ζημίες), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

δ) Οι διαθέσιμες πληροφορίες σε ζητήματα ασφάλειας και περιβάλλοντος που αφορούν τον αιτούντα, περιλαμβανομένων όσων αφορούν σε σοβαρά ατυχήματα, εφόσον ενδείκνυται για τις εργασίες για τις οποίες ζητήθηκε η χορήγηση άδειας.

 

Πριν από τη χορήγηση ή τη μεταβίβαση άδειας υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων, η Αδειοδοτούσα Αρχή διαβουλεύεται, εφόσον ενδείκνυται, με την Αρμόδια Αρχή.

 

3. α) Η Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί άδεια, μόνον εφόσον θεωρήσει επαρκείς τις αποδείξεις ότι ο αιτών έχει λάβει ή θα λάβει κατάλληλη πρόνοια, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, προκειμένου να καλυφθούν ευθύνες που ενδέχεται να προκύψουν από τις υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων, τις οποίες εκτελεί. Η πρόνοια αυτή πρέπει να έχει ληφθεί κατά την έναρξη των υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων. Οι αιτούντες οφείλουν να αποδείξουν προσηκόντως τις τεχνικές και οικονομικές τους ικανότητες, καθώς και να παράσχουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την περιοχή που καλύπτεται από την άδεια και το συγκεκριμένο στάδιο υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων.

 

β) Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο πρόνοιες αξιολογούνται προκειμένου να διαπιστωθεί, εάν ο αιτών διαθέτει επαρκείς χρηματοοικονομικούς πόρους για την άμεση έναρξη και την απρόσκοπτη συνέχιση όλων των δράσεων που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και της συνακόλουθης αποκατάστασης.

 

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορούν να εισάγονται ρυθμίσεις προς διευκόλυνση της ανάπτυξης και χρήσης βιώσιμων χρηματοοικονομικών εργαλείων και άλλων διευθετήσεων, που συμβάλλουν στην απόδειξή της, σύμφωνα με τα ανωτέρω, χρηματοοικονομικής ικανότητας των αιτούντων άδεια.

 

δ) Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να ρυθμίζονται τα θέματα για την ταχεία και αποτελεσματική εκδίκαση των αγωγών αποζημίωσης προς αποκατάσταση ζημιών λόγω παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένων και αποζημιώσεων για διασυνοριακά περιστατικά.

 

ε) Οι κάτοχοι άδειας οφείλουν να διατηρούν επαρκή ικανότητα, ώστε να ανταποκρίνονται στις οικονομικές υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από ευθύνες τους στο πλαίσιο υπεράκτιων εργασιών υδρογονανθράκων.

 

4. Η Αδειοδοτούσα Αρχή εγκρίνει τον διαχειριστή κατά το νόμο 2289/1995. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής προταθεί από τον κάτοχο άδειας, η Αδειοδοτούσα Αρχή, αν κριθεί απαραίτητο, σε διαβούλευση με την Αρμόδια Αρχή, έχει τη δυνατότητα να προβάλλει αντιρρήσεις, οπότε ο κάτοχος άδειας υποχρεούται να προτείνει κατάλληλο διαχειριστή.

 

5. Οι διαδικασίες αδειοδότησης για υπεράκτιες εργασίες υδρογονανθράκων που αφορούν συγκεκριμένη περιοχή αδειοδότησης οργανώνονται με τρόπο, ώστε οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται ως αποτέλεσμα της έρευνας να μπορούν να ληφθούν υπόψη πριν από την έναρξη της παραγωγής.

 

6. Κατά την εξέταση των τεχνικών και χρηματοοικονομικών ικανοτήτων του αιτούντος άδεια, συνεκτιμώνται ιδιαιτέρως ζητήματα προστασίας του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος και ιδίως των οικοσυστημάτων που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για το μετριασμό της αλλαγής του κλίματος και προσαρμογής σε αυτήν, όπως είναι τα αλατούχα έλη και τα υποθαλάσσια λιβάδια, καθώς επίσης και στις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, όπως είναι οι ειδικές ζώνες διατήρησης σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 33318/2028/1998 (ΦΕΚ 1289/Β/2008), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 14849/853/Ε.103/2008 (ΦΕΚ 645/Β/2008) για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, (Οδηγία 1992/43/ΕΟΚ), οι ζώνες ειδικής προστασίας σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 37338/1807/Ε.103/2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010), για τη διατήρηση των αγρίων πτηνών (Οδηγία 2009/147/ΕΚ) λαμβανομένων σε κάθε περίπτωση υπόψη και των διατάξεων του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011), και οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές που έχουν συμφωνηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο πλαίσιο διεθνών ή περιφερειακών συμφωνιών, στις οποίες η Ελλάδα είναι Συμβαλλόμενο Μέρος.

 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορούν να ρυθμίζονται θέματα ναυτικής ασφάλειας των υπεράκτιων εγκαταστάσεων αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, καθώς και πρόληψης της ρύπανσης του περιβάλλοντος από αυτές. Με όμοια απόφαση μπορούν να ρυθμίζονται τα θέματα για την κατασκευή, εξοπλισμό και λειτουργία των παραπάνω εγκαταστάσεων, για τη διαδικασία, τα κριτήρια, τους ελέγχους, τα όργανα και τις προϋποθέσεις πιστοποίησής τους, τα κριτήρια για την εξουσιοδότηση κατάλληλων οργανισμών (νηογνωμόνων) για την παροχή έργου κατάταξης και πιστοποίησης κλάσης ή πιστοποίησης από άλλη αρμόδια αρχή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τα παραπάνω θέμα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.