Νόμος 4409/16 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Ένταξη ηλιοθερμικών σταθμών ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 10 MW στα έργα της υποπαραγράφου δ)1 της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η υποπαράγραφος δ)1 της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006 (ΦΕΚ 129/Α/2006) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{δ)1) Στις περιπτώσεις:

 

α. συγκροτημάτων αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος μεγαλύτερης από 150 MW,

β. έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που συνδέονται με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα μέσω ειδικού προς τούτο υποθαλάσσιου καλωδίου ή άλλου έργου σύνδεσης του οποίου η κατασκευή απαιτεί χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το διάστημα για το οποίο χορηγείται και παρατείνεται η άδεια εγκατάστασης, όπως βεβαιώνεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος,

γ. υβριδικών έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ηλιοθερμικών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος P≥ 10 MW και

δ. μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων,

 

επιτρέπεται η παράταση της ισχύος της άδειας εγκατάστασης για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, μετά την υποβολή και την έγκριση από την αδειοδοτούσα αρχή, τεκμηριωμένης πρότασης με συνημμένο χρονοδιάγραμμα από τον κάτοχο της άδειας.

 

Ηλιοθερμικοί σταθμοί ισχύος P≥ 10 MW, που είχαν άδεια εγκατάστασης σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του νόμου 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/2013), υπάγονται στην περίπτωση γ' της υποπαραγράφου δ)1 της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του νόμου 3468/2006 από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του νόμου 4203/2013.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.