Νόμος 4409/16 - Άρθρο 49

Άρθρο 49: Τροποποιήσεις του νόμου 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/2013)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο ορισμός της παραγράφου 12 του άρθρου 2 του νόμου 4122/2013 τροποποιείται ως εξής:

 

{Ριζική ανακαίνιση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας (ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας: η ανακαίνιση κατά την οποία η συνολική δαπάνη της ανακαίνισης που αφορά το κέλυφος του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας ή τα τεχνικά συστήματά τους υπερβαίνει το 25% της τρέχουσας αξίας του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας, βάσει του ελαχίστου κόστους οικοδόμησης, εξαιρουμένης της αξίας του οικοπέδου επί του οποίου έχει κατασκευαστεί το κτίριο.}

 

2. Στο άρθρο 11 του νόμου 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/2013) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι δεκαετούς ισχύος κατ' ανώτατο όριο. Εάν στο κτίριο ή στην κτιριακή μονάδα γίνει ριζική ανακαίνιση πριν παρέλθει το διάστημα των 10 ετών, η ισχύς του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης λήγει κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της ανακαίνισης.

 

Εφόσον υπάρχει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης σε ισχύ, δεν απαιτείται έκδοση νέου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για τις περιπτώσεις της πώλησης ή μίσθωσης κτιρίου ή κτιριακής μονάδας.}

 

3. Το εδάφιο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 4122/2013 τροποποιείται ως εξής:

 

{α) μετά την ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας.}

 

4. Το άρθρο 20 του νόμου 4122/2013 τροποποιείται ως εξής:

 

{Άρθρο 20

 

1. Αν παραβιασθούν οι διατάξεις των άρθρων 12, 14 και 15, επιβάλλεται πρόστιμο από 200 έως 10.000 € σε βάρος του κατά νόμο υπόχρεου. Τα πρόστιμα επιβάλλονται λαμβάνοντας υπόψη την επιφάνεια και τη χρήση του πιστοποιούμενου κτιρίου ή κτιριακής μονάδας, το μέγεθος των συστημάτων του κτιρίου, το βαθμό υπαιτιότητας και την τυχόν υποτροπή του υπόχρεου.

 

2. Σε περίπτωση παρακώλυσης κατά οποιονδήποτε τρόπο ελέγχου των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιβάλλεται πρόστιμο από 200 έως 10.000 €. Τα πρόστιμα επιβάλλονται λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της εξεταζόμενης υπόθεσης, την απαξία των πράξεων και την επίπτωσή τους στην έκβαση του ελέγχου.

 

3. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από εισήγηση των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Βορείου και Νοτίου Ελλάδος και κατόπιν προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999).

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού των χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.