Νόμος 4409/16 - Άρθρο 58

Άρθρο 58: Μεταβατικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, οι οποίοι μέχρι την έκδοση του παρόντος είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, εντάσσονται στις αντίστοιχες Κατηγορίες και Τάξεις του Μητρώου του άρθρου 54, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 52 και διενεργούν επιθεωρήσεις σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, 3 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου. Τα πιστοποιητικά που εκδίδονται κατά το ως άνω χρονικό διάστημα θεωρούνται έγκυρα ως προς κάθε συνέπεια.

 

Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω διαστήματος η δραστηριότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή ασκείται από:

 

α) διπλωματούχους μηχανικούς και πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και με δικαιώματα που έχουν αποκτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 100/2010 (ΦΕΚ 177/Α/2010), όπως είχε τροποποιηθεί και ισχύει,

 

β) διπλωματούχους μηχανικούς και πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας, σε εφαρμογή της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως κάθε φορά ισχύει και οι οποίοι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος έχουν παρακολουθήσει το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιγράφεται στο άρθρο 9 του προεδρικού διατάγματος 100/2010 (ΦΕΚ 177/Α/2010).

 

2. Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που έχουν εκδοθεί από 25-08-2015 έως 03-09-2015 και από 06-10-2013 έως 30-11-2013 θεωρούνται έγκυρα ως προς κάθε συνέπεια.

 

3. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παραγράφου 6 του άρθρου 54, για την εγγραφή στα μητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών και τη διαχείριση αυτών καταβάλλεται από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές εφάπαξ παράβολο 50 € και ετησίως 100 €. Τα ποσά αυτά εισπράττονται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες μέσω της Εφαρμογής Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-Παράβολο).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.