Νόμος 4409/16 - Άρθρο 61

Άρθρο 61: Ρύθμιση για τον καθορισμό της ανακτήσιμης διαφοράς περιόδου 2006-2015 του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως Ανακτήσιμη Διαφορά του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου για τα έτη 2006-2015 νοείται το άθροισμα της θετικής ή αρνητικής διαφοράς για κάθε ένα από τα έτη 2006 - 2015, η οποία προκύπτει από:

 

α) το απαιτούμενο ετήσιο έσοδο του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου όπως αυτό:

 

α)α) έχει υπολογισθεί για το χρονικό διάστημα από το έτος 2006 έως και το έτος 2010 και αποτυπώνεται στην παράγραφο 13 του Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (υπ' αριθμόν 722/2012 απόφαση Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, (ΦΕΚ 2385/Β/2012)) και ανέρχεται στο ποσό των 213.089.592 ευρώ, και β)β) επανυπολογίζεται, για το χρονικό διάστημα από το έτος 2011 έως και το έτος 2015 και για κάθε βασική δραστηριότητα του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, σε ετήσια βάση και σε ονομαστικές τιμές, με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας που εκδίδεται εντός 2 μηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας διάταξης, κατόπιν υποβολής των αναγκαίων, κατά την κρίση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, στοιχείων από το Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Ο ανωτέρω επανυπολογισμός πραγματοποιείται βάσει των κανονιστικών διατάξεων που ίσχυαν για καθένα από τα έτη αυτά, αφαιρουμένων από τη θεωρούμενη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου των επιχορηγήσεων μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με τον ετήσιο ρυθμό απόσβεσης αυτών, όπως προκύπτει από τον Πρώτο Πίνακα της παραγράφου 13 του Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου της απόφασης 722/2012 της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (επιχορηγήσεις ΜΚ), και

 

β) το αντίστοιχο πραγματικό έσοδο του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, όπως προκύπτει από τις λογιστικές του καταστάσεις.

 

2. Η Ανακτήσιμη Διαφορά του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου για τα έτη 2006-2015 επιμερίζεται στα έτη από το 2017 και μετά από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με την αναθεώρηση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ 2093/Β/2012), σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 3.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 15 του νόμου 4425/2016 (ΦΕΚ 185/Α/2016).

 

3. Εντός 3 μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, αναθεωρείται ο Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ 2093/Β/2012) και η μεθοδολογία υπολογισμού του απαιτούμενου εσόδου, λαμβάνοντας υπόψη και τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2. Τα ισχύοντα κατά τη θέση σε ισχύ της παρούσας διάταξης τιμολόγια χρήσης του ΕΣΦΑ αναθεωρούνται μέχρι τις 30-11-2016, βάσει της αναθεωρημένης μεθοδολογίας κατά τα ως άνω, και εφαρμόζονται από 01-01-2017.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.