Νόμος 4409/16 - Άρθρο 69

Άρθρο 69


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σε περιπτώσεις λατομείων που εντάχθηκαν σε λατομικές περιοχές πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και αδειοδoτήθηκαν μόνο για τμήμα του ενιαίου χωροθετηθέντος λατομικού χώρου, η εκμίσθωση του υπολοίπου τμήματος του ίδιου χωροθετηθέντος χώρου στους εκμεταλλευτές των λατομείων αυτών γίνεται ως εξής:

 

α. Με απ' ευθείας σύμβαση προκειμένου για δημόσιες εκτάσεις, οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία εκμίσθωσης και διαχείρισης των οποίων ρυθμίζεται με την υπουργική απόφαση οίκοθεν Δ10/Φ/68/30842/1993 (ΦΕΚ 917/Β/1993) όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση οίκοθεν Δ10/Β/Φ68/17611/2000 (ΦΕΚ 1545/Β/2000).

 

β. Προκειμένου για δημοτικές εκτάσεις σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και τέως Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας υπ' αριθμόν 19690/1995 (ΦΕΚ 402/Β/1995) όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμόν κοινή υπουργική απόφαση 19661/2001 (ΦΕΚ 775/Β/2001).

 

γ. Η διάρκεια της μίσθωσης και της άδειας εκμετάλλευσης των λατομείων των ως άνω περιπτώσεων α' και β' δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτήν του υφισταμένου ήδη αδειοδοτηθέντος λατομείου και, για τις τυχόν παρατάσεις, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.