Νόμος 4412/16 - Άρθρο 356

Άρθρο 356: Αρμοδιότητες Προέδρου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ο Πρόεδρος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών έχει την ευθύνη λειτουργίας της και ασκεί όλες τις προς τούτο αρμοδιότητες. Ενδεικτικά:

 

α) εκπροσωπεί την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον των δικαστηρίων, κάθε άλλης δημόσιας αρχής και τρίτων. Ο Πρόεδρος της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών μπορεί να αναθέσει κατά περίπτωση την εκπροσώπησή της σε άλλο μέλος της, στο Νομικό Σύμβουλο της Αρχής ή σε μέλος του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της,

 

β) συντονίζει και κατευθύνει τη λειτουργία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και των οργανικών μονάδων αυτής και ασκεί την πειθαρχική εξουσία επί του προσωπικού της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ως πειθαρχικός προϊστάμενος αυτού,

 

γ) μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, τη διαχείριση των οικονομικών της και τη διάθεση των πιστώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών Λειτουργίας και Οικονομικής Διαχείρισης και της κείμενης νομοθεσίας,

 

δ) ορίζει τα θέματα των συνεδριάσεων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σε Ολομέλεια,

 

ε) ορίζει τους προέδρους των κλιμακίων και

 

στ) εκδίδει τις απαραίτητες για τη στελέχωση και τον εξοπλισμό της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών πράξεις, καθώς και κάθε άλλη πράξη που είναι αναγκαία για τη λειτουργία της μέχρι τη συγκρότησή της.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 61 του νόμου 4472/2017 (ΦΕΚ 74/Α/2017).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.