Νόμος 4413/16 - Άρθρο 70

Άρθρο 70: Παραρτήματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος νόμου τα Παραρτήματα Ι έως ΧΙ της Οδηγίας 2014/23/ΕΕ.

 

Παράρτημα I: Κατάλογος των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο σημείο 7 του άρθρου 2 (1)

Παράρτημα II: Δραστηριότητες ασκούμενες από αναθέτοντες φορείς όπως αναφέρεται στο άρθρο 4

Παράρτημα III: Κατάλογος νομοθετικών πράξεων της ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Παράρτημα IV: Υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 18

Παράρτημα V: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις σύμβασης παραχώρησης που αναφέρονται στο άρθρο 30

Παράρτημα VI: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκαταρκτικές προκηρύξεις που αφορούν συμβάσεις παραχώρησης για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 30 παράγραφος 3

Παράρτημα VII: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων παραχώρησης που αναφέρονται στο άρθρο 31

Παράρτημα VIII: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις γνωστοποιήσεις συναφθεισών συμβάσεων που αφορούν συμβάσεις παραχώρησης για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 31

Παράρτημα IX: Χαρακτηριστικά σχετικά με τη δημοσίευση

Παράρτημα X: Κατάλογος των διεθνών κοινωνικών και περιβαλλοντικών συμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 29 παράγραφος 3

Παράρτημα XI: Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις γνωστοποιήσεις τροποποίησης μιας σύμβασης παραχώρησης κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμφωνα με το άρθρο 33

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.