Νόμος 4414/16 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Συμμετοχή των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που έχουν συνάψει Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, οι οποίοι συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης, υποβάλλουν ακολούθως, με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου, αίτηση εγγραφής τους στο Μητρώο Συμμετεχόντων που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς. Για την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων υποβάλλονται στο Λειτουργό της Αγοράς και στον Διαχειριστή του Συστήματος, αιτήσεις για σύναψη των επιμέρους συμβάσεων Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος αντίστοιχα σύμφωνα με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας Διαχείρισης Συστήματος) και των εν ισχύι Εγχειριδίων τους, καθώς και των οικείων Κωδίκων και Εγχειριδίων που τίθενται σε εφαρμογή με τη λειτουργία του υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο υποκεφάλαιο Ενέργεια, του Κεφαλαίου 4.3 της παραγράφου Γ του άρθρου 3 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015).

 

2. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, οι οποίοι συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο Σύστημα Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και στο Σύστημα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος μέσω Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟΣΕ) με τους οποίους συνάπτουν Σύμβαση Εκπροσώπησης και τους οποίους δηλώνουν στο Λειτουργό της Αγοράς και στον Διαχειριστή του Συστήματος μέσω Δήλωσης Εκπροσώπησης. Με την αποδοχή της Δήλωσης Εκπροσώπησης μεταβιβάζονται στους Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των κατόχων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, σχετικά με τη Συμμετοχή, την Εκκαθάριση, την Τιμολόγηση και το Διακανονισμό των Συναλλαγών τους, τα οποία καθορίζονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, καθώς και στους οικείους Κώδικες και Εγχειρίδια που τίθενται σε εφαρμογή με τη λειτουργία του υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Αν κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, ο οποίος έχει συνάψει Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης, είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Συμμετεχόντων, και υποβάλει Δήλωση Εκπροσώπησης, η Σύμβαση Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και η Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος λύονται αυτοδίκαια με την ταυτόχρονη θέση σε ισχύ των νέων Συμβάσεων υπό το Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης και ταυτόχρονα διαγράφεται ο κάτοχος του σταθμού από το Μητρώο Συμμετεχόντων, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στους αντίστοιχους οικείους Κώδικες και τα εν ισχύι Εγχειρίδιά τους.

 

3. Οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης εγγράφονται στο Μητρώο Συμμετεχόντων που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς. Η διαδικασία εγγραφής των Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης στο Μητρώο Συμμετεχόντων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και τα εν ισχύι Εγχειρίδια τους, καθώς και στους αντίστοιχους οικείους Κώδικες και Εγχειρίδια που τίθενται σε εφαρμογή με τη λειτουργία του υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

 

4. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, οι οποίοι συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης προκειμένου να λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης, υποχρεούνται να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Συμμετεχόντων ή να έχουν συνάψει Σύμβαση Εκπροσώπησης με Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης και να έχουν υποβάλει τη σχετική Δήλωση Εκπροσώπησης στον Λειτουργό της Αγοράς και στον Διαχειριστή του Συστήματος.

 

Οι κάτοχοι σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης με ΣΕΔΠ αποζημιώνονται για την ενέργεια που παράγουν, η οποία απορροφάται από το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ενεργοποίηση της σύνδεσης, εφόσον έχει υποβληθεί Δήλωση Εκπροσώπησης μέχρι τη συμμετοχή και εκπροσώπησή τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, άλλως από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Εκπροσώπησης του σταθμού. Το ανωτέρω διάστημα δεν δύναται να υπερβαίνει τις 10 ημέρες.

 

Η αποζημίωση των σταθμών για την παραγόμενη ενέργεια των ημερών αυτών γίνεται από τον Υπολογαριασμό Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) ως ισχύει, με την Ειδική Τιμή Αγοράς (ΕΤΑ) που εφαρμόζεται στον εκάστοτε αφορώμενο σταθμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης. Η Διαφορική Προσαύξηση καταβάλλεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Ο αρμόδιοι Διαχειριστές Μεταφοράς του Συστήματος και Δικτύου (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ, και Διαχειριστής Εθνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) μεριμνούν για την άμεση ενημέρωση του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ) και του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (ΕΧΕ ΑΕ) για την ενεργοποίηση της σύνδεσης ενός σταθμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, η οποία μπορεί να γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατάλληλη διαδικτυακή εφαρμογή, κ.λ.π.). Η Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, η ΕΧΕ ΑΕ και η Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης μεριμνούν για την άμεση συμμετοχή του κατόχου του σταθμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με τη Δήλωση Εκπροσώπησης που έχει υποβάλει.

 

Οι Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και οι ΕΧΕ ΑΕ και Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης υποβάλλουν ετησίως απολογιστικές εκθέσεις στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για την αξιολόγηση των ενεργειών τους.

 

Σε περίπτωση που η συμμετοχή και εκπροσώπηση του σταθμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος των ανωτέρω 10 ημερών, τότε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κατά την αξιολόγηση των απολογιστικών εκθέσεων των ως άνω εταιρειών διαπιστώνει, με απόφασή της, αν υπήρχε παράβαση από πλευράς κάποιας εξ αυτών στην εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων και, σε περίπτωση που υπάρχει, επιβάλλει πρόστιμο ίσο με το ποσό της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στην καταμετρηθείσα ενέργεια των ημερών υπέρβασης του παραπάνω χρονικού διαστήματος των 10 ημερών, με βάση την Ειδική Τιμή Αγοράς (ΕΤΑ) που εφαρμόζεται στον εκάστοτε σταθμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 121 του νόμου 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/2020).

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία εκδίδεται μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ορίζεται Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (ΦΟΣΕΤΕΚ). Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι υποχρεώσεις, το πλαίσιο λειτουργίας του και οι χρεώσεις που επιβάλει ο Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου για την παροχή των υπηρεσιών του στους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης οι οποίοι έχουν συνάψει Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης, σε περίπτωση που αυτοί αδυνατούν να λάβουν τις υπηρεσίες αυτές από Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης. Η χρέωση που επιβάλλει ο Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου στους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του, προκύπτει στη βάση των ονομαστικών εσόδων από την ισοδύναμη συμμετοχή του εν λόγω σταθμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η εν λόγω χρέωση κλιμακώνεται και αυξάνεται με την εφαρμογή των όσων προβλέπονται στην παράγραφο 7. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου για την εκπροσώπηση των σταθμών της παραγράφου 19 του άρθρου 3.

 

6. Κατά το μεταβατικό στάδιο, μέχρι τη θέση σε λειτουργία του υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο υποκεφάλαιο Ενέργεια, του Κεφαλαίου 4.3 της παραγράφου Γ του άρθρου 3 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015), οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης του παρόντος άρθρου οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων ή οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης που τους εκπροσωπούν, με την επιφύλαξη της απόφασης της παραγράφου 5, υπόκεινται σε διακριτές υποχρεώσεις στο πλαίσιο της Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης ώστε μεταξύ των άλλων να εκτελείται η διαδικασία του Αντιλογισμού της Απόκλισης των Εσόδων στη βάση της εγχεόμενης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τον κύκλο μηνιαίας εκκαθάρισης, όπως αυτές εξειδικεύονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και στο σχετικό Εγχειρίδιο.

 

7. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, οι οποίοι συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης και εγγράφονται στο Μητρώο Συμμετεχόντων ή οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης που τους εκπροσωπούν, με την επιφύλαξη, όσων ορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 5, αποκτούν υποχρεώσεις εξισορρόπησης στο πλαίσιο εφαρμογής του υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο υποκεφάλαιο Ενέργεια, του Κεφαλαίου 4.3 της παραγράφου Γ του άρθρου 3 του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/2015) και κατά τους ειδικότερους όρους που καθορίζονται από τους οικείους Κώδικες. Η υποχρέωση αυτή αρχίζει με την ανάπτυξη και λειτουργία Ενδοημερήσιας Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας επαρκούς ρευστότητας, στο πλαίσιο της λειτουργίας του εν λόγω υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

 

8. Μέχρι τη θέση σε λειτουργία του υποδείγματος - στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και την ανάληψη των σχετικών υποχρεώσεων εξισορρόπησης, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης και εγγράφονται στο Μητρώο Συμμετεχόντων ή οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης που τους εκπροσωπούν, με την εξαίρεση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που εκπροσωπούνται από το Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου, υπόκεινται μεταβατικά στην ανάληψη υποχρεώσεων βέλτιστης ακρίβειας πρόβλεψης της δηλούμενης ποσότητας έγχυσης στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό, διαδικασία η οποία εφεξής ονομάζεται Μεταβατικός Μηχανισμός Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης. Τα έσοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή του μηχανισμού του προηγούμενου εδαφίου, αποτελούν έσοδα του Υπολογαριασμού Αγοράς του Ειδικού Λογαριασμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011.

 

Το πλαίσιο εφαρμογής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη λειτουργία του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης, με την επιφύλαξη των αποφάσεων των παραγράφων 12 και 13, καθορίζονται στον Κώδικα του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης και στο σχετικό εγχειρίδιό του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 131 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017), με την παράγραφο 2 του άρθρου έβδομου του νόμου 4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α/2019).

 

9. Η λειτουργία του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης της παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης της προηγούμενης παραγράφου αξιολογείται ετησίως από την Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας η οποία εισηγείται προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με την επιφύλαξη των αποφάσεων των παραγράφων 12 και 13, πιθανές τροποποιήσεις στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και στο σχετικό Εγχειρίδιό του, αναφορικά με το πλαίσιο λειτουργίας, την υποχρέωση συμμετοχής, τις αναλογούσες χρεώσεις και τη μεθοδολογία υπολογισμού τους, και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά στη συμμετοχή των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στον εν λόγω Μεταβατικό Μηχανισμό Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης της παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης.

 

10. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης και οι σταθμοί τους συμμετείχαν απευθείας ή μέσω Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης ή Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό, στις Περιόδους Κατανομής στις οποίες η Οριακή Τιμή Συστήματος του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού έλαβε μηδενικές τιμές για πάνω από 2 διαδοχικές ώρες κατανομής, δεν λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση για την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια των σταθμών τους κατά τις ώρες αυτές. Η εφαρμογή της μη απόδοσης Λειτουργικής Ενίσχυσης για τους σταθμούς που εμπίπτουν στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με αυτή καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 6.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 131 του νόμου 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017).

 

11. Στους κατόχους σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, οι οποίοι συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης, εξαιρουμένων των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης της παραγράφου 13 του άρθρου 3, καθώς και των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που επιλέγονται στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών και των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που εκπροσωπούνται μέσω Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου, παρέχεται μεταβατικά προσαύξηση επί των Τιμών Αναφοράς του Πίνακα 1 της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4, καλούμενη εφεξής Προσαύξηση Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά. Η τιμή της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά καθορίζεται στα 3€/MWh για τους αιολικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι και 10 ΜW και στα 2€/MWh για τους λοιπούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης.

 

Η χορήγηση της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά στους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης ή και στο Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης που τους εκπροσωπεί, αν αυτό προβλέπεται, λαμβάνει υπόψη τη λειτουργία των σταθμών αυτών στο πλαίσιο του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης. Η Προσαύξηση Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά, καταβάλλεται στους κατόχους σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης από τον Υπολογαριασμό Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011. Η διαδικασία χορήγησης της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά, καθώς και τα σχετικά με την καταβολή της, καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 6.

 

12. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται για πρώτη φορά εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζονται τα κριτήρια, οι περιορισμοί, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα, σχετικά με τη χορήγηση της Προσαύξησης Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά στους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, ή και στο Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης που τους εκπροσωπεί, συνδυαστικά με τη λειτουργία των σταθμών αυτών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στο Μεταβατικό Μηχανισμό Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης.

 

13. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις της Επιτροπής του άρθρου 12, μπορεί να μειώνεται η τιμή ή και να καταργείται η Προσαύξηση Ανάπτυξης Ετοιμότητας Συμμετοχής στην Αγορά, να τροποποιούνται τα κριτήρια χορήγησής της συνδυαστικά με τη λειτουργία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στο πλαίσιο του Μηχανισμού της παραγράφου 8, καθώς και να καθορίζονται οι κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, των οποίων οι κάτοχοι δικαιούνται την προσαύξηση αυτή. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τροποποιείται η διαχείριση των εσόδων του Μηχανισμού της παραγράφου 8.

 

14. Οι κάτοχοι των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οφείλουν να μεριμνούν για την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, των μετρητικών διατάξεων και για την τήρηση κάθε άλλης υποχρέωσης που προβλέπεται για τη συμμετοχή των σταθμών τους στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όπως περιγράφεται από τους οικείους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος, Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής, Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και τα εν ισχύι Εγχειρίδιά τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.