Νόμος 4427/16 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου και Συμμόρφωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το αυτοτελές Γραφείο Ποιοτικού Ελέγχου και Συμμόρφωσης υπάγεται απευθείας στον Διοικητή και έχει ως αρμοδιότητες:

 

α. Την εκπόνηση και τον έλεγχο επάρκειας του συστήματος ποιότητας. Η ανωτέρω διαδικασία υλοποιείται με τη διενέργεια τακτικών και έκτακτων ελέγχων ποιότητας, στις οργανικές μονάδες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, αναφορικά με την τήρηση των διαδικασιών και προτύπων ποιότητας, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.

 

β. Τον έλεγχο εφαρμογής των κανόνων δικαίου και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με τα διεθνή και εθνικά πρότυπα.

 

γ. Την αξιολόγηση του προγραμματισμού, του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των λειτουργιών της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.

 

δ. Τον έλεγχο πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες και μηχανισμοί ελέγχου.

 

ε. Το σχεδιασμό και την υποστήριξη μονάδων και υπηρεσιών της.

 

στ. Την ανάπτυξη, καθιέρωση και αποτελεσματική εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ποιότητας, διαχειριστικής επάρκειας, περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας στην εργασία).

 

ζ. Την παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου της.

 

η. Την ευθύνη οργάνωσης των διαδικασιών πιστοποίησης της, σύμφωνα με τα απαραίτητα διεθνή πρότυπα ή την κείμενη νομοθεσία.

 

θ. Την υποβολή εκθέσεων ελέγχου με ευρήματα και εισηγήσεις προς τον Διοικητή και την παρακολούθηση συμμόρφωσης.

 

ι. Τη διαχείριση της συμμόρφωσης και την παρακολούθηση των συστημάτων διαχείρισης κατά την έννοια του Κανονισμού ΕΕ 1178/2011 της Επιτροπής της 03-11-2011 για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά το ιπτάμενο προσωπικό πολιτικής αεροπορίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και του Κανονισμού (ΕΕ) 965/2012 της Επιτροπής της 05-10-2012 για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τις πτητικές λειτουργίες δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμόν 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

ι)α. Τη διαχείριση της αναφοράς περιστατικών πολιτικής αεροπορίας σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 376/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 03-04-2014 για την αναφορά, ανάλυση και παρακολούθηση περιστατικών στην πολιτική αεροπορία όπως ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 84/2018 (ΦΕΚ 156/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.