Νόμος 4442/16 - Άρθρο 78

Άρθρο 78: Εγκατάσταση έργων και δραστηριοτήτων Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα έργα και οι δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου δεν κατατάσσονται στους βαθμούς όχλησης της απόφασης της παραγράφου 9 του άρθρου 20 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011).

 

2. Για την εγκατάσταση των έργων και δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου, που υπάγονται στις περιβαλλοντικές κατηγορίες Α και Β του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) και είναι συμβατά με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης της περιοχής όπου εγκαθίστανται, δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης. Στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει συμβατότητα με τις θεσμοθετημένες χρήσεις γης ή δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης απαιτείται έγκριση εγκατάστασης, η οποία, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 5, 7 και 48Β, συνίσταται στην έκδοση βεβαίωσης χωροθέτησης. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΕΧΩΣ) της οικείας Περιφέρειας ή σε όποιες Περιφέρειες δεν προβλέπεται ή δεν λειτουργεί τέτοια διεύθυνση, από την αρμόδια υπηρεσία περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας, στη βάση εφαρμογής εξειδικευμένων κριτηρίων που καθορίζονται με την απόφαση του άρθρου 81.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 78 του νόμου 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/2018) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 84 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019), με την παράγραφο 1 του άρθρου πέμπτου του νόμου 4617/2019 (ΦΕΚ 88/Α/2019).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.