Νόμος 4462/17

Ν4462/2017: Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για Συνεργασία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 4462/2017: Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για Συνεργασία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 39/Α/2017), 28-03-2017.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Εκδίδουμε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

 

Άρθρο πρώτο

 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος, το Μνημόνιο Κατανόησης που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 16-02-2009 μεταξύ του τέως Υπουργείου Ανάπτυξης της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και ήδη Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δυνάμει των προεδρικών διαταγμάτων 184/2009 (ΦΕΚ 213/Α/2009), 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/2009), 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/2015) και 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/2015) και του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για Συνεργασία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών και της Ενεργειακής Αποδοτικότητας, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική και ελληνική γλώσσα έχει ως εξής.

 

Άρθρο δεύτερο: Τροποποιήσεις - προσθήκες στο νόμο 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010)

 

1. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη που αναρτήθηκε επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 105 ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόκληση υποβολής αντιρρήσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται για 20 ημέρες για όσους κατοικούν μόνιμα ή διαμένουν στην αλλοδαπή. Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου των αντιρρήσεων ειδικό τέλος, το ύψος του οποίου καθορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 22 του παρόντος.}

 

β. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς, κατά τις 22-03-2017, διαδικασίες.

 

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{5. Ψηφιακό αντίγραφο του αναρτημένου δασικού χάρτη αποστέλλεται επίσης στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας για λόγους ενημέρωσής τους.}

 

3. Στο άρθρο 17 προστίθενται παράγραφοι 5)α και 9, αντιστοίχως, ως εξής:

 

{5Α. Ψηφιακό αντίγραφο του κυρωμένου δασικού χάρτη αποστέλλεται, επίσης, στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας.

 

9. Από την ανωτέρω κύρωση, εξαιρούνται οι εκτάσεις για τις οποίες ισχύουν αποφάσεις κήρυξής τους ως αναδασωτέων λόγω πυρκαγιάς και δεν αποτέλεσαν και δεν αποτελούν δάση ή δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με τη φωτοερμηνεία κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του παρόντος, ή έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις και αποφάσεις με τη διαδικασία του άρθρου 14 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) που τις χαρακτηρίζουν μη δάση ή μη δασικές εκτάσεις.

 

Η εφαρμογή των προβλεπομένων στο άρθρο 44 παράγραφος 4 του νόμου 998/1979, αυτεπαγγέλτως, για τις ανωτέρω εκτάσεις, είναι υποχρεωτική.

 

Η ολοκλήρωσή της, κατά τα προηγούμενα, διαδικασίας του άρθρου 44 παράγραφος 4 του νόμου 998/1979, πριν την κατ' άρθρο 19 του παρόντος ολική κύρωση του δασικού χάρτη, αποτελεί υποχρέωση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και έως ότου διορισθεί, του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.}

 

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3889/2010, μετά το δεύτερο εδάφιο, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

 

{Επιπρόσθετα οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων αποφαίνονται επί αντιρρήσεων για το δασικό εν γένει ή μη χαρακτήρα και μορφή εκτάσεων που περιλαμβάνονται σε περιοχές που είναι κηρυγμένες ως αναδασωτέες, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του θεωρημένου και αναρτημένου δασικού χάρτη που προκύπτουν σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του παρόντος.

 

Στις περιπτώσεις που αποφάσεις των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων εξαιρούν εκτάσεις της υπαγωγής τους στο δασικό χάρτη ως δάση ή δασικές, αυτές γνωστοποιούνται και στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και έως ότου διορισθεί, στον ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, για την αμελλητί συμπερίληψή τους στην εφαρμογή του άρθρου 44 παράγραφος 4 του νόμου 998/1979.}

 

5. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Με βάση τις αποφάσεις των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων επί των ασκηθεισών αντιρρήσεων και των λοιπών στοιχείων της παραγράφου 9 του άρθρου 17, ο δασικός χάρτης που κυρώθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 17, συμπληρώνεται και διορθώνεται από την οικεία Διεύθυνση Δασών ή σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 4 του άρθρου 13 από την Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Ανώνυμη Εταιρεία, το αργότερο εντός 2 μηνών από την ολοκλήρωση της εξέτασης του συνόλου των αντιρρήσεων από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων.}

 

6. Στο άρθρο 19 προστίθεται παράγραφος 4)α ως εξής:

 

{4Α. Ψηφιακό αντίγραφο του κυρωμένου δασικού χάρτη αποστέλλεται στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας.}

 

7. Η περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{στ. Οι τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες αποτύπωσης στο δασικό χάρτη των στοιχείων του άρθρου 23 του παρόντος, καθώς και των διανομών και αναδασμών, που πραγματοποιήθηκαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων της αγροτικής νομοθεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.}

 

Άρθρο τρίτο

 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του, και του Μνημονίου που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 12 αυτού.

 

Παραγγέλνουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 

Αθήνα, 28-03-2017

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.