Νόμος 4472/17 - Άρθρο 129

Άρθρο 129: Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία 1 έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (ΜΚ1) και 2 έτη για κάθε επόμενο.

 

2. Για τη μισθολογική εξέλιξη των λειτουργών ή υπαλλήλων από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο.

 

3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξέλιξη του λειτουργού ή υπαλλήλου γίνεται με πράξη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015). ΓιαΓια τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων και των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθώς και τα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ανώτατων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται, από το αρμόδιο για το σκοπό αυτόν όργανο, ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Πανεπιστημίων και των ανώτατων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου [Ν] 4494/2017 (ΦΕΚ 165/Α/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.