Νόμος 4472/17 - Άρθρο 137

Άρθρο 137: Χρόνος και τρόπος μισθολογικής εξέλιξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία 1 έτους στο πρώτο μισθολογικό κλιμάκιο (ΜΚ1) και 2 έτη για κάθε επόμενο.

 

2. Για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαγόμενων στο παρόν κεφάλαιο, πλην των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, από το κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο στο αμέσως ανώτερο απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο.

 

3. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο εξέλιξη των ανωτέρω συντελείται με πράξη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η μισθολογική εξέλιξη των ιατρών και των οδοντιάτρων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των επικουρικών ιατρών και των έμμισθων ειδικευομένων συντελείται με πράξη του διοικητή του οικείου νοσοκομείου ή του διοικητή της οικείας υγειονομικής περιφέρειας για τους ιατρούς και τους οδοντιάτρους που υπηρετούν στις αποκεντρωμένες μονάδες της ή του προέδρου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας για τους ιατρούς που υπηρετούν στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 4498/2017 (ΦΕΚ 172/Α/2017), με την παράγραφο 1 του άρθρου 128 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019).

 

4. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 11 του νόμου 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει, καθώς και ο χρόνος απόκτησης ιατρικής ειδικότητας. Επιπλέον, για τους ειδικευμένους ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας υπολογίζεται και η αναφερόμενη στις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α/2017) προϋπηρεσία.

 

Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 

Το αρμόδιο όργανο είναι για τους ιατρούς και τους οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τους επικουρικούς ιατρούς και τους έμμισθους ειδικευόμενους ο διοικητής του οικείου νοσοκομείου ή ο διοικητής της οικείας υγειονομικής περιφέρειας για τους ιατρούς και τους οδοντιάτρους που υπηρετούν στις αποκεντρωμένες μονάδες της ή ο πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας για τους ιατρούς που υπηρετούν στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του νόμου [Ν] 4498/2017 (ΦΕΚ 172/Α/2017), με την παράγραφο 2 του άρθρου 128 του νόμου 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.