Νόμος 4472/17 - Άρθρο 139

Άρθρο 139: Επιδόματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πέρα από το βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου, στους υπαγόμενους στο παρόν κεφάλαιο παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:

 

Α. Στους Ιατρούς και Οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στους έμμισθους ειδικευόμενους ιατρούς και στους Επικουρικούς Ιατρούς, επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, οριζόμενο ως εξής:

 

α. Συντονιστής Διευθυντής και Διευθυντής τριακόσια σαράντα (340) ευρώ.

 

β. Επιμελητής Α' διακόσια ενενήντα πέντε (295) ευρώ.

 

γ. Επιμελητής Β' διακόσια ογδόντα (280) ευρώ.

 

δ. Ειδικευόμενος διακόσια τριάντα (230) ευρώ..

 

Β. Στους Ιατροδικαστές, ειδικό επίδομα ιατροδικαστικής υπηρεσίας, οριζόμενο ως εξής:

 

Ιατροδικαστής Α' Τάξεως 1.100 €,
Ιατροδικαστής Β' Τάξεως 1.000 €,
Ιατροδικαστής Γ' Τάξεως 900 €,
Ιατροδικαστής Δ' Τάξεως 800 €.

 

Τα ως άνω επιδόματα καταβάλλονται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι τους προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους που δικαιολογείται η καταβολή τους.

 

Σε περίπτωση απομάκρυνσης των λειτουργών ή υπαλλήλων, με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των 2 μηνών από τα καθήκοντα, τις θέσεις, τους χώρους και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση των επιδομάτων αυτών, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή τους με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Β τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 4613/2019 (ΦΕΚ 78/Α/2019).

 

Γ. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει.

 

Δ. Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, οριζόμενο ως εξής:

 

α. Για κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε εβδομήντα πέντε (75) ευρώ.

 

β. Για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης σε 45 ευρώ.

 

Το επίδομα αυτό παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά τη λήψη του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης.

 

Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα παρέχεται μετά την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα Πανεπιστήμια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του λειτουργού ή υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση και την περιγραφή της εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο.

 

Η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για τη συνάφειά τους.

 

Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

 

Ε. Επίδομα θέσης ευθύνης, στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, οριζόμενο κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:

 

α) Προϊστάμενοι της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων και Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης εκατόν πενήντα ευρώ (150 €).

 

β) Προϊστάμενοι Τομέων της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων και Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Διοίκησης εκατόν είκοσι ευρώ (120 €).

 

γ) Προϊστάμενοι Τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων - επιστημονικά υπεύθυνοι, Υπεύθυνοι για το συντονισμό της επιστημονικής λειτουργίας των Κέντρων Υγείας και λοιπών Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ, καθώς και Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοίκησης εκατό (100) ευρώ.

 

Οι προϋποθέσεις χορήγησης είναι ίδιες με αυτές που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 16 του νόμου 4354/2015.

 

ΣΤ. α) Στους ειδικευμένους ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας χορηγείται αποζημίωση ως κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές, καθώς και σε άγονες ειδικότητες, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 131/1987 (ΦΕΚ 73/Α/1987) και του νόμου [Ν] 1397/1983 (ΦΕΚ 143/Α/1983).

 

β) Στους μόνιμους αγροτικούς ιατρούς και τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου καταβάλλεται το επίδομα απομακρυσμένων - παραμεθόριων περιοχών του άρθρου 19 του νόμου 4354/2015.

 

γ) Στους υπόχρεους και επί θητεία ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου καταβάλλεται το μηνιαίο επίδομα που έχει καθοριστεί κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 43 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016).

 

Μέχρι την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών με την οποία καθορίζονται εκ νέου οι δικαιούχοι, το ύψος και οι προϋποθέσεις χορήγησης των ως άνω επιδομάτων και αποζημιώσεων τα επιδόματα και οι αποζημιώσεις της περίπτωσης ΣΤ' εξακολουθούν να καταβάλλονται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά τις 31-12-2016.

 

2. Στους Ιατρούς Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Υγείας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών καταβάλλονται τα επιδόματα των περιπτώσεων Γ', Δ' και Ε' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

Στους ιατρούς και οδοντιάτρους Δημόσιας Υγείας Εθνικού Συστήματος Υγείας καταβάλλονται τα επιδόματα των περιπτώσεων Γ', Δ' και Ε' της παραγράφου 1 του παρόντος, καθώς και το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης της περίπτωσης Α' της παραγράφου 1 του παρόντος οριζόμενο ως εξής:

 

α. Συντονιστής Διευθυντής και Διευθυντής 250 €

β. Επιμελητής Α' 210 €

γ. Επιμελητής Β' 200 €.

 

Το μηνιαίο επίδομα επιφυλακής της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του νόμου 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α/2003) όπως ισχύει, εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους της προαναφερθείσας διάταξης και ορίζεται σε ποσοστό 28% του βασικού τους μισθού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του νόμου [Ν] 4486/2017 (ΦΕΚ 115/Α/2017), με την παράγραφο 3 του άρθρου 97 του νόμου 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α/2018).

 

3. Στους μόνιμους αγροτικούς ιατρούς και τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου καταβάλλονται μόνο τα επιδόματα των περιπτώσεων Γ', Δ' και ΣΤ'(β), (γ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

 

4. Οι επικουρικοί ιατροί λαμβάνουν τις αποδοχές και την αποζημίωση εφημεριών του Επιμελητή Β' του Εθνικού Συστήματος Υγείας, πλην των κινήτρων που έχουν θεσπιστεί για την προσέλκυση, εγκατάσταση και παραμονή των ιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και κρατικά θεραπευτήρια που έχουν την έδρα τους σε προβληματικές και άγονες περιοχές. Για την κατάταξη και εξέλιξή τους στα μισθολογικά κλιμάκια που αντιστοιχούν στο βαθμό του Επιμελητή Β' αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 15 του παρόντος κεφαλαίου.

 

5. Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος και εφεξής, πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του παρόντος και του επόμενου άρθρου δεν δικαιολογείται η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή.

 

Στα ως άνω καταργούμενα επιδόματα, αμοιβές και αποζημιώσεις, δεν περιλαμβάνεται, από 01-01-2017, η ειδική αποζημίωση της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2256/1994 (ΦΕΚ 196/Α/1994) που καταβάλλεται στους ιατρούς που υπηρετούν στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας ή σε υγειονομικούς σχηματισμούς, οι οποίοι εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία με ειδικά αεροπορικά μέσα για την παροχή Α' Βοηθειών σε ασθενούντα άτομα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 4498/2017 (ΦΕΚ 172/Α/2017).

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.