Νόμος 4472/17 - Άρθρο 17

Άρθρο 17: Έλεγχος ομαδικών απολύσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 3 του νόμου [Ν] 1387/1983 (ΦΕΚ 110/Α/1983) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, ο εργοδότης μπορεί να θέσει υπ' όψιν των εργαζομένων κοινωνικό πλάνο για τους υπό απόλυση εργαζόμενους, δηλαδή μέτρα άμβλυνσης των επιπτώσεων της απόλυσης, όπως ποσά για κάλυψη αυτασφάλισης, διαθέσιμα ποσά μέσω εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για κατάρτιση και συμβουλευτική για επανένταξη στην αγορά εργασίας, ενέργειες για την αξιοποίηση ειδικών προγραμμάτων από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού αντιμετώπισης της επαπειλούμενης ανεργίας των υπό απόλυση εργαζομένων, καθώς και δυνατότητες, μεθόδους και κριτήρια για την κατά προτεραιότητα επαναπρόσληψή τους.}

 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1387/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{3. Αντίγραφα των εγγράφων αυτών υποβάλλονται από τον εργοδότη στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ).}

 

3. Το άρθρο 5 του νόμου [Ν] 1387/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Η προθεσμία των διαβουλεύσεων μεταξύ των εργαζομένων και του εργοδότη είναι 30 ημέρες και αρχίζει από την πρόσκληση του εργοδότη για διαβουλεύσεις στους κατά το προηγούμενο άρθρο εκπροσώπους των εργαζομένων. Το αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων διατυπώνεται σε πρακτικό που υποβάλλεται από τον εργοδότη στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων μπορούν να καταθέτουν στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας υπόμνημα επί των διαβουλεύσεων.

 

2. Αν υπάρξει συμφωνία των μερών, οι ομαδικές απολύσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με το περιεχόμενο της συμφωνίας και ισχύουν 10 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του πρακτικού διαβούλευσης στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας.

 

3. Αν δεν υπάρξει συμφωνία των μερών, το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, με αιτιολογημένη απόφαση που εκδίδει εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του πρακτικού διαβούλευσης, διαπιστώνει αν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις του εργοδότη προς ενημέρωση και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, καθώς και η υποχρέωση κοινοποίησης των σχετικών εγγράφων, σύμφωνα με το άρθρο 3. Για το σκοπό αυτόν, το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας μπορεί να καλεί και να ακούει τόσο τους κατά το άρθρο 4 εκπροσώπους των εργαζομένων και τον ενδιαφερόμενο εργοδότη όσο και πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις πάνω σε επιμέρους τεχνικά θέματα. Αν το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας κρίνει πως οι ανωτέρω υποχρεώσεις του εργοδότη τηρήθηκαν, οι απολύσεις ισχύουν 20 ημέρες από την έκδοση της απόφασης. Σε αντίθετη περίπτωση, το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας παρατείνει τις διαβουλεύσεις των μερών ή τάσσει προθεσμία στον εργοδότη, ώστε εκείνος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων. Αν το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, με νέα απόφαση, διαπιστώσει πως τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις του εργοδότη, οι απολύσεις ισχύουν 20 ημέρες από την έκδοση της απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, οι απολύσεις ισχύουν 60 ημέρες από την κοινοποίηση του πρακτικού διαβούλευσης της παραγράφου 1.

 

4. Σε ομαδικές απολύσεις που προκαλούνται από τη διακοπή της δραστηριότητας της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, κατόπιν δικαστικής απόφασης, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 και 3.}

 

4. Η περίπτωση 2 της υποπαραγράφου II.Δ του άρθρου 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) καταργείται.

 

5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 25 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α/1989) προστίθεται περίπτωση στ' ως εξής:

 

{στ) Τμήμα Ελέγχου Ομαδικών Απολύσεων.}

 

6. Στο άρθρο 25 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 368/1989 προστίθεται νέα παράγραφος 7Β ως εξής:

 

{7Β. Το Τμήμα Ελέγχου Ομαδικών Απολύσεων απαρτίζεται από:

 

α) Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόληση.

 

β) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τον αναπληρωτή του.

 

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

ε) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

στ) Πέντε (5) εκπροσώπους της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος με τους αναπληρωτές τους.

 

ζ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών με τον αναπληρωτή του.

 

η) Έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου με τον αναπληρωτή του.

 

θ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας με τον αναπληρωτή του.

 

ι) Έναν (1) εκπρόσωπο του ΣΕΤΕ με τον αναπληρωτή του.

 

ι)α) Έναν (1) εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από κοινού από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας και τον ΣΕΤΕ.}

 

7. Στο άρθρο 25 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 368/1989 προστίθεται νέα παράγραφος 17 ως εξής:

 

{17. Στην αρμοδιότητα του Τμήματος Ελέγχου Ομαδικών Απολύσεων ανήκει ο έλεγχος σχεδιαζόμενων ομαδικών απολύσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του νόμου [Ν] 1387/1983 (ΦΕΚ 110/Α/1983).}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.