Νόμος 4472/17 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 4387/2016 για τις συντάξεις ασφαλιστικών φορέων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του νόμου [Ν] 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Για όσους λαμβάνουν σύνταξη μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, το επίδομα συζύγου εξακολουθεί να συγκαταβάλλεται με τη σύνταξη σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις έως 31-12-2018. Από την 01-01-2019 και εντεύθεν καταβάλλεται παροχή κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του παρόντος.}

 

2. Στο άρθρο 96 του νόμου [Ν] 4387/2016 προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, παράγραφος 7 ως εξής:

 

{7. Από 01-01-2019 και εντεύθεν, η καταβαλλόμενη κατά την ημερομηνία αυτή επικουρική σύνταξη, εφόσον υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό της σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της παραγράφου 4 και της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 6 του παρόντος, αναπροσαρμόζεται στο ύψος της επανυπολογισθείσας.

 

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται μετά την ως άνω αναπροσαρμογή το ποσό της επικουρικής σύνταξης να μειωθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 18% του καταβαλλόμενου κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ποσού επικουρικής σύνταξης.}

 

3. Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 και της παραγράφου 2 του άρθρου 94 του νόμου [Ν] 4387/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Οι ανωτέρω προσωπικές διαφορές καταβάλλονται έως 31-12-2018.}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α/2018).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.