Νόμος 4472/17 - Άρθρο 54

Άρθρο 54: Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 529/2000 του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 67/Β/2000) και Σύσταση Μητρώου Ρευματοδοτών Ρευματοληπτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της υπ' αριθμόν 529/2000 (ΦΕΚ 67/Β/2000) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης Διάθεση στην αγορά και εγκατάσταση ρευματοδοτών και ρευματοληπτών αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η διάρκεια ισχύος της καταχώρησης ακολουθεί τη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού, υπό την προϋπόθεση ισχύος, κατά το χρόνο καταχώρησης, των σχετικών αναγραφόμενων προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση του. Σε περίπτωση μη ρητής ημερομηνίας λήξης του πιστοποιητικού, η διάρκεια ισχύος της καταχώρησης ορίζεται στα 5 έτη. Εφόσον, στις ανωτέρω περιπτώσεις, τροποποιούνται ή αναθεωρούνται τα εν λόγω πρότυπα κατά τη διάρκεια ισχύος της καταχώρησης, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προβεί στην ανανέωσή της, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.}

 

β) Η περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της ως άνω απόφασης καταργείται.

 

2. Ο αριθμός καταχώρησης που χορηγείται σύμφωνα με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 της υπουργικής απόφασης 529/2000 (ΦΕΚ 67/Β/2000) δύναται να εκδίδεται ηλεκτρονικά με τη χρήση εξειδικευμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας - Μητρώου Ρευματοδοτών Ρευματοληπτών που συνιστάται και τηρείται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρησης, οι τεχνικές προδιαγραφές και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη δημιουργία και διαχείριση του Μητρώου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.