Νόμος 4472/17 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Μείωση συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τα πρόσωπα με φορολογητέο εισόδημα έως και 1.200 € που δικαιούνται αποζημίωση της φαρμακευτικής τους δαπάνης από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και στα οποία δεν εφαρμόζονται άλλες διατάξεις περί μηδενικής συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου τριακοστού πρώτου του νόμου 4411/2016 (ΦΕΚ 142/Α/2016), του άρθρου 38 του νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011) και του άρθρου 33 του νόμου 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/2016), καθώς και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση αυτών, καθορίζεται, με βάση εισοδηματικά κριτήρια, πλήρης απαλλαγή ή έκπτωση στο ποσοστό συμμετοχής τους στις δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης.

 

2. Η επιπλέον δαπάνη έως και διακοσίων σαράντα εκατομμυρίων (240.000.000) ευρώ, που προκύπτει για τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας από την εφαρμογή του παρόντος, βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο και υποχρεούται να την αποδίδει προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, που εκδίδεται κατόπιν της έκδοσης της απόφασης της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 15, ρυθμίζονται ειδικότερα οι όροι και οι προϋποθέσεις, οι ακριβείς εκπτώσεις στο ποσοστό συμμετοχής στις δαπάνες φαρμακευτικής περίθαλψης, η απαιτούμενη διοικητική διαδικασία, η τήρηση των ηλεκτρονικών μητρώων, η διαδικασία απόδοσης της δαπάνης που προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.