Νόμος 4521/18 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Ρυθμίσεις για ζητήματα της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Στο τέλος της υποπερίπτωσης α)α' της περίπτωσης Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του νόμου 4468/2017 (ΦΕΚ 61/Α/2017), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στην παρούσα υποπερίπτωση υπάγονται και οι κάτοχοι πτυχίου επαγγελματικού λυκείου που έχει αποκτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α/2006).}

 

β) Η υποπερίπτωση β)β' της περίπτωσης Α' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β)β) Οι συμμετέχοντες στις ανωτέρω ειδικές εξετάσεις έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν θέσεις και σε Τμήματα σχολών των Πανεπιστημίων, σε ποσοστό 5% του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα που είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν, καθώς και σε κοινή ομάδα Τμημάτων Σχολών Πανεπιστημίων στην οποία εισάγονται απόφοιτοι όλων των τομέων. Κατ' εξαίρεση, το ποσοστό αυτό προσαυξάνεται κατά 5% για εισαγωγή σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.}

 

γ) Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/2013), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το σύνολο των υποψηφίων εξετάζεται σε 4 μαθήματα της Γ' τάξης ημερήσιων και Δ' τάξης εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων, από τα οποία 2 μαθήματα είναι γενικής παιδείας και 2 μαθήματα ειδικότητας. Τα εξεταζόμενα μαθήματα , καθώς και οι συντελεστές βαρύτητάς τους καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.}

 

δ) Κατ' εξαίρεση των οριζόμενων στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 13, τα θέματα των εξετάσεων δεν είναι κοινά για τους υποψηφίους της Γ' τάξης ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων και τους υποψηφίους της Δ' τάξης εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων του σχολικού έτους 2017-2018, στις περιπτώσεις στις οποίες η διδακτέα - εξεταστέα ύλη διαφοροποιείται σύμφωνα με τις Φ6/162684/Δ4/2017 (ΦΕΚ 3588/Β/2017) και Φ6/162681/Δ4/2017 (ΦΕΚ 3602/Β/2017) αποφάσεις του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τον καθορισμό της διδακτέας-εξεταστέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ' τάξης ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων και της Δ' τάξης εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων του σχολικού έτους 2017-2018.

 

2. α) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α/2017), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το πρόγραμμα του Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας έχει διάρκεια 9 μηνών, αρχίζει στο χρονικό διάστημα από την έναρξη κάθε σχολικού έτους και έως τις 31 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται έως τη λήξη του οικείου σχολικού έτους.}

 

β) Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του νόμου 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 66 του νόμου [Ν] 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α/2016), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Η Σύμβαση Μαθητείας είναι δυνατόν: α) να καταγγελθεί από τους μαθητευόμενους ή τους εργοδότες για λόγους που ανάγονται στην αθέτηση των υποχρεώσεών τους, οι οποίοι υποχρεούνται να ενημερώσουν εγγράφως το διευθυντή του οικείου ΚΠΑ του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και τον αρμόδιο διευθυντή του Επαγγελματικού Λυκείου ή Ε.Κ., β) να ακυρωθεί από το διευθυντή του Επαγγελματικού Λυκείου ή Ε.Κ. ύστερα από εισήγηση του υπεύθυνου καθηγητή, εφόσον ο εργοδότης αθετεί τις υποχρεώσεις του.}

 

3. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης Α' της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του νόμου 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του νόμου 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Πτυχίο ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας ή στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης ύστερα από πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ή δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή δεύτερος τίτλος σπουδών, σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: 150 μονάδες.}

 

4. Κατ' εξαίρεση, για το σχολικό έτος 2017-2018 η λειτουργία των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας που άρχισε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018, μπορεί να συνεχίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του χρονικού διαστήματος των 9 μηνών της μαθητείας κατά το σχολικό έτος 2018-2019 μέχρι τις 31.12.2018.

 

5. Η διάταξη της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του νόμου 3475/2006 (ΦΕΚ 146/Α/2006) εξακολουθεί να ισχύει.

 

6. Καταργούνται η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 2454/1997 (ΦΕΚ 7/Α/1997) και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του νόμου 2009/1992 (ΦΕΚ 18/Α/1992) το οποίο έχει ως εξής:

 

{Οι Θέσεις των κλάδων αυτών είναι ενιαίες και οι διορισμοί γίνονται σε ποσοστό 60% από υποψηφίους του κλάδου Π.Ε 19 Πληροφορικής και σε ποσοστό 40% από υποψηφίους του κλάδου Π.Ε 20 Πληροφορικής της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του νόμου 2009/1992 (ΦΕΚ 18/Α/1992).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.