Νόμος 4533/18 - Άρθρο 3a

Άρθρο 3Α


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την κήρυξη ως άγονης της διαγωνιστικής διαδικασίας που περιγράφεται στο άρθρο 3, η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού θα μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών εκδόσεως των νέων εταιρειών του παρόντος νόμου σε ενδιαφερόμενα για την απόκτησή τους νομικά πρόσωπα, τα οποία θα αναδειχθούν ως προτιμητέοι επενδυτές στο πλαίσιο επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας που θα προκηρύξει και θα διεξάγει η ίδια, με επιμέλεια και δαπάνη της, υπό την εποπτεία του Ελληνικού Δημοσίου. Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών (share purchase agreement) της κάθε νέας εταιρίας και των λοιπών συμβάσεων των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 3, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως.

 

2. Με τη δημόσια πρόσκληση, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, προσκαλούνται εντός προθεσμίας 7 ημερών οι υποψήφιοι επενδυτές που συμμετείχαν στη διαγωνιστική διαδικασία του άρθρου 3, καθώς και όσοι άλλοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Με την πρόσκληση αυτή καθορίζεται η διαδικασία, τα κριτήρια προεπιλογής και τελικής επιλογής των συμμετεχόντων (όπως, ενδεικτικά, το ύψος της οικονομικής προσφοράς, η εμπειρία στη διαχείριση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ορυκτών καυσίμων, η εμπειρία στην έρευνα και εκμετάλλευση στερεών ορυκτών καυσίμων, όπως ο λιγνίτης, η χρηματοοικονομική, τεχνική και νομική καταλληλότητα και επάρκεια των συμμετεχόντων, η ανεξαρτησία τους από τη Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού από άποψη εταιρικού δικαίου, ρυθμιστικού πλαισίου τομέα ενέργειας και δικαίου του ανταγωνισμού), οι προθεσμίες υποβολής των δεσμευτικών προσφορών, η κατάθεση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, η διαδικασία υποβολής ερωτημάτων και επεξηγήσεων, οι όροι και οι εγγυήσεις εμπιστευτικότητας αναφορικά με την πρόσβαση των υποψηφίων στις σχετικές πληροφορίες και τα έγγραφα που αφορούν τους κλάδους και τις εταιρείες, το σχέδιο της σύμβασης αγοραπωλησίας των μετοχών της κάθε νέας εταιρείας, καθώς και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των μετοχών στον ή στους προτιμητέους επενδυτές.

 

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού αυτού τα ενδιαφερόμενα μέρη δύνανται να υποβάλουν προσφορές, είτε για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών και των 2 νέων εταιρειών είτε για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών μίας από αυτές.

 

3. Η σύμβαση αγοραπωλησίας των μετοχών της κάθε νέας εταιρείας κυρώνεται νομοθετικά.

 

4. Η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού δύναται να ορίσει εκτιμητή σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3. Στην περίπτωση αυτή, ο εκτιμητής λαμβάνει υπόψη του αντίστοιχες εμπορικές συναλλαγές στην ευρωπαϊκή αγορά και τα αποτελέσματα του προηγούμενου διαγωνισμού. Η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού υποχρεούται να ορίσει εκτιμητή σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, ο οποίος δεν λαμβάνει υπόψη του την εκτίμηση που τυχόν υποβλήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3. Οι παράγραφοι 6 έως 11 του άρθρου 3 εφαρμόζονται αναλόγως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 87 του νόμου 4602/2019 (ΦΕΚ 45/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.