Νόμος 4587/18 - Άρθρο 43

Άρθρο 43


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι την έκδοση των προσωρινών πινάκων κατάταξης στο πλαίσιο της ΣΟΧ 3/2018 ανακοίνωσης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 28-09-2019, επιτρέπεται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, η απασχόληση του προσληφθέντος δυνάμει της ΣΟΧ 1/2018 ανακοίνωσης προσωπικού, από την 01-01-2019, για εξαιρετικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος που συνίστανται στην προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Η απασχόληση του προσωπικού, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκε.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του νόμου [Ν] 4611/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019), με το άρθρο τέταρτο του νόμου 4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α/2019).

 

2. Δαπάνες που έχουν προκύψει από εργασία, η οποία παρασχέθηκε από τις 09-10-2018 έως τη δημοσίευση του παρόντος, για την καθαριότητα κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, θεωρούνται νόμιμες και εκκαθαρίζονται σε βάρος του προϋπολογισμού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού του οικονομικού έτους 2019.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.