Νόμος 4602/19 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Αρχή είναι αρμόδια για:

 

α) τη βασική έρευνα της γεωλογικής δομής και του γεωδυναμικού καθεστώτος της Ελλάδας,

 

β) τη χαρτογραφική αποτύπωση της γεωλογικής δομής τόσο του χερσαίου, όσο και του υποθαλάσσιου τμήματος της Χώρας,

 

γ) τις νεοτεκτονικές και σεισμοτεκτονικές μελέτες,

 

δ) τις μελέτες για πράξεις καθορισμού αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού,

 

ε) την έρευνα και τον εντοπισμό ορυκτών πρώτων υλών,

 

στ) τις έρευνες και τις μελέτες για ραδιενεργά μεταλλεύματα και ακτινοβολία πετρωμάτων,

 

ζ) τις εφαρμοσμένες ορυκτολογικές, πετρολογικές, γεωχημικές και περιβαλλοντικές μελέτες,

 

η) τις μελέτες τεχνολογικών και περιβαλλοντικών εφαρμογών ορυκτών πρώτων υλών και των παραπροϊόντων τους, καθώς και τις τεχνικοοικονομικές μελέτες εμπλουτισμού μεταλλευμάτων,

 

θ) την έρευνα για τη διατήρηση του πλούτου και της ποικιλίας της ελληνικής γεωλογικής- γεωμορφολογικής κληρονομιάς, συμπεριλαμβανομένων των γεωαρχαιολογικών ερευνών,

 

ι) τις τεχνικογεωλογικές και γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες,

 

ι)α) τις γεωφυσικές έρευνες για την αποτύπωση της γεωλογικής δομής σε ολόκληρο το φάσμα των τεχνικών έργων, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος, την έρευνα και τον εντοπισμό ορυκτών πόρων και τη διαχείριση των φυσικών πόρων,

 

ι)β) τις υδρογεωλογικές - υδρολογικές μελέτες και ελέγχους,

 

ι)γ) τις αναλύσεις κάθε είδους γεωλογικών και μεταλλευτικών δειγμάτων, δειγμάτων νερών, στερεών καυσίμων, ορυκτών πρώτων υλών και αερίων,

 

ι)δ) τον έλεγχο των δομικών υλικών όσον αφορά την τήρηση των προδιαγραφών που προβλέπονται για τις κατασκευές και ειδικότερα αυτών για την κατασκευή δημόσιων έργων, εφόσον του ζητηθεί από το αρμόδιο κατά περίπτωση Υπουργείο, τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Για τους ελέγχους αυτούς η Αρχή πληροί τις προϋποθέσεις των διαπιστευμένων φορέων Επιθεώρησης-Πιστοποίησης ή των αναγνωρισμένων οργανισμών, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 158 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016),

 

ι)ε) την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών, καθώς και μελετών βιωσιμότητας, σκοπιμότητας και διαχειριστικών για τα αντικείμενα αρμοδιότητας της Αρχής,

 

ι)στ) τη γεωθερμική έρευνα εντοπισμού, την παροχή γνωματεύσεων και τη μελέτη σε θέματα γεωθερμίας,

 

ι)ζ) την τήρηση Εθνικού Μητρώου γεωθερμικών σημείων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

 

ι)η) την αναγνώριση, καταγραφή, έρευνα και μελέτη γεωκινδύνων, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις άλλες αρμόδιες αρχές,

 

ι)θ) τη σύνταξη χαρτών επιδεκτικότητας κινδύνου και επικινδυνότητας, καθώς και την εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης των γεωκινδύνων, σε επίπεδο εδαφικής περιφέρειας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης,

 

κ) τη σύνταξη γνωμοδοτικών εκθέσεων και την παροχή τεχνικών συμβουλών, για τα αντικείμενα και τα θέματα αρμοδιότητας της Αρχής,

 

κ)α) την παροχή υπηρεσιών στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία για τη συλλογή στοιχείων, την αρχειοθέτηση και τον έλεγχο των υδροσημείων της Χώρας,

 

κ)β) την παροχή υπηρεσιών στις Διευθύνσεις Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

 

κ)γ) την παροχή υπηρεσιών στη Διεύθυνση Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων, στη Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής, στο Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, στον Οργανισμό Αντισεισμικής Προστασίας και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,

 

κ)δ) την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους υδρογονάνθρακες στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Ανώνυμη Εταιρεία και σε κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία,

 

κ)ε) την παροχή υπηρεσιών στην Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την επίλυση προβλημάτων, που σχετίζονται με τη μεταλλευτική δραστηριότητα,

 

κ)στ) την τήρηση δημόσιου αρχείου αποθήκευσης και συντήρησης πυρήνων γεωτρήσεων,

 

κ)ζ) την παροχή γνωμοδοτήσεων στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύμφωνα με την οίκοθεν 107017/2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1225/Β/2006), αν υπάρχει γεωλογικό ή μεταλλευτικό ενδιαφέρον, και την εξέταση της ποιοτικής τους επάρκειας,

 

κ)η) την παροχή γνωμοδοτήσεων για μεταλλευτικά και λατομικά θέματα, σύμφωνα με τους νόμους [Ν] 274/1976 (ΦΕΚ 50/Α/1976) και 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018) και τα νομοθετικά διατάγματα [Ν] 4433/1964 (ΦΕΚ 219/Α/1964) και [Ν] 210/1973 (ΦΕΚ 277/Α/1973), καθώς και μετά από ανάθεση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

 

κ)θ) την παροχή γνωμοδοτήσεων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την παρακολούθηση της εξέλιξης των αιτήσεων φυσικών ή νομικών προσώπων προς τις αρχές για τη χορήγηση Άδειας Μεταλλευτικών Ερευνών (ΑΜΕ), εφόσον αυτή ζητηθεί,

 

λ) την παροχή γνωμοδοτήσεων για την αδειοδότηση γεωεπιστημονικών ερευνών στον Ελλαδικό χώρο, σύμφωνα με την 846/1973 απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Πολιτισμού και Επιστημών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 307 του νόμου [Ν] 5343/1932 (ΦΕΚ 86/Α/1932),

 

λ)α) την παροχή δεδομένων από τα αρχεία της, για την ανάπτυξη ψηφιακών βάσεων γεωδεδομένων των φορέων του νόμου 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/2010),

 

λ)β) την ίδρυση και τη λειτουργία εργαστηρίων που ανταποκρίνονται στα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα για τις ανάγκες των ανωτέρω μελετών,

 

λ)γ) την έκδοση και την πώληση γεωλογικών και αντίστοιχων με τις αρμοδιότητες της Αρχής θεματικών χαρτών. Τα δεδομένα που έχουν αποκλειστικά γεωχωρικό χαρακτήρα, διατίθενται, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 28 του νόμου 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α/2010). Αν τα ανωτέρω δεδομένα προορίζονται για εμπορική χρήση, διατίθενται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Κομβικού Σημείου Επαφής του άρθρου 19 του ίδιου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

 

λ)δ) τη συλλογή, την επεξεργασία, την αρχειοθέτηση και τη διαχείριση, χάριν του δημόσιου συμφέροντος, των στοιχείων των ερευνών της Αρχής, των μελετών και των προσφερόμενων υπηρεσιών της, ιδίως, εργαστηριακών εξετάσεων, πιστοποιήσεων, γνωμοδοτήσεων και ελέγχων. Τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται δωρεάν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με όσα ορίζονται σε μνημόνιο συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου αυτού,

 

λ)ε) την άσκηση δραστηριοτήτων στο εσωτερικό και εξωτερικό, συναφών με τα αντικείμενα της Αρχής,

 

λ)στ) την εκπροσώπηση της Ελλάδας στα διεθνή και ευρωπαϊκά γεωλογικά ινστιτούτα και οργανισμούς,

 

λ)ζ) την εκμετάλλευση των μέσων της και την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, έναντι αμοιβής που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο.

 

2. Το Δημόσιο, οι δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και τα επιχορηγούμενα ή χρηματοδοτούμενα, αμέσως ή εμμέσως, από το Δημόσιο, φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να χρησιμοποιούν ως τεχνικό σύμβουλο την Αρχή και να αξιοποιούν μελέτες της και στοιχεία, ιδίως εφόσον έχουν ανάγκες υπηρεσιών συμβούλου, για θέματα που έχουν σχέση με γεωλογικά, ενεργειακά, κοιτασματολογικά, μεταλλευτικά, γεωτεχνικά, υδρογεωλογικά, περιβαλλοντικά και άλλα συναφή αντικείμενα, τα οποία σχετίζονται με το αντικείμενο της Αρχής.

 

3. Η Αρχή γνωστοποιεί τα αποτελέσματα των ερευνών της περίπτωσης α' της παραγράφου 1, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και, σύμφωνα με το νόμο 3882/2010.

 

4. Η Αρχή αξιοποιεί κάθε χρήσιμο στοιχείο και συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία τη συνδράμουν στην παροχή στοιχείων ή πληροφοριών χρήσιμων για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να εξειδικεύονται οι όροι συνεργασίας της με άλλους φορείς ή υπηρεσίες, σε όλα τα αντικείμενά της.

 

6. Εφευρέσεις ή ευρεσιτεχνίες, δεδομένα και μελέτες, που γίνονται από το υπαλληλικό ή επιστημονικό προσωπικό της Αρχής που συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με αυτήν, κατά την εκτέλεση της εργασίας του, ανήκουν στην Αρχή, εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί το αντίθετο.

 

7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία επιτροπής εντός της Αρχής, αρμόδιας για τους χάρτες γεωεπιστημονικών θεμάτων.

 

8. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), εφεξής νοείται η Αρχή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.