Νόμος 4602/19 - Άρθρο 38

Άρθρο 38: Αυτοτελείς υπηρεσιακές μονάδες υπαγόμενες απευθείας στον Γενικό Διευθυντή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στον Γενικό Διευθυντή υπάγονται απευθείας οι εξής αυτοτελείς υπηρεσιακές μονάδες:

 

1. Γραφεία Γενικού Διευθυντή και Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών, σε επίπεδο Τμήματος, με αρμοδιότητες τη διοικητική, επιστημονική και γραμματειακή υποστήριξη και τις δημόσιες σχέσεις του Γενικού Διευθυντή και των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών, καθώς και την προβολή του έργου της Αρχής σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Αρχής.

 

2. Νομική Υπηρεσία, σε επίπεδο Διεύθυνσης, με αρμοδιότητα τη νομική εκπροσώπηση και τον χειρισμό των νομικών θεμάτων από την εν γένει δραστηριότητα της Αρχής και, συγκεκριμένα, την παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων, τον νομικό έλεγχο των προκηρύξεων και των συμβάσεων ανάθεσης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, την παράσταση της Αρχής ενώπιον των δικαστηρίων και των διοικητικών αρχών σε προδικαστικές και ενδικοφανείς διαδικασίες, καθώς και την ανάθεση υποθέσεων και νομικών έργων, που δεν μπορεί να διεκπεραιωθούν από το προσωπικό της, σε τρίτους συνεργαζόμενους δικηγόρους. Στη Νομική Υπηρεσία λειτουργεί Τμήμα Δικαστικού, στο οποίο προΐσταται δικηγόρος που προσλαμβάνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, για τη διαχείριση των δικαστικών υποθέσεων της Αρχής. Στη Νομική Υπηρεσία μπορεί να υπηρετούν έως 2 ασκούμενοι δικηγόροι.

 

3. Περιφερειακές μονάδες, σε επίπεδο Τμήματος, με αντικείμενο την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής στην εδαφική περιφέρεια που ορίζει το διοικητικό συμβούλιο, σε συνεργασία με όλες τις κεντρικές υπηρεσίες της Αρχής. Οι περιφερειακές μονάδες της Αρχής είναι οι εξής:

 

α) Περιφερειακή Μονάδα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,

 

β) Περιφερειακή Μονάδα Κεντρικής Μακεδονίας,

 

γ) Περιφερειακή Μονάδα Δυτικής Μακεδονίας,

 

δ) Περιφερειακή Μονάδα Ηπείρου,

 

ε) Περιφερειακή Μονάδα Πελοποννήσου,

 

στ) Περιφερειακή Μονάδα Κρήτης.

 

Με το διάταγμα του άρθρου 42 μπορεί να συνιστώνται νέες ή να καταργούνται οι υφιστάμενες περιφερειακές μονάδες.

 

Για τη λειτουργία των περιφερειακών μονάδων τηρούνται οι σχετικές αποφάσεις και οδηγίες του Γενικού Διευθυντή και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

4. Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, με αρμοδιότητα τις δημόσιες σχέσεις και την προβολή του έργου της Αρχής, σε συνεργασία με το Γραφείο Γενικού Διευθυντή, καθώς και με τις άλλες υπηρεσίες της Αρχής, με τις οποίες το Γραφείο Δημόσιων Σχέσεων συνεργάζεται σε τακτική βάση μέσω ενός υπαλλήλου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από κάθε Διεύθυνση, που ορίζεται από τον Προϊστάμενό της.

 

5. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου σε επίπεδο Τμήματος, με τις εξής αρμοδιότητες:

 

α) τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων που υπάγονται στον φορέα,

 

β) τον έλεγχο της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας της Αρχής, με την εξακρίβωση του ενεργητικού και παθητικού και του μισθολογικού κόστους, για τον εντοπισμό ενδεχόμενων φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς και την αποτροπή τους στο μέλλον,

 

γ) την αξιολόγηση της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των διοικητικών - οικονομικών λειτουργιών της Αρχής βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης,

 

δ) τη δημιουργία και τον έλεγχο επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των τεχνικών, διοικητικών και οικονομικών λειτουργιών της Αρχής και την εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων,

 

ε) την εφαρμογή της πολιτικής της Αρχής για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την κατάρτιση και την επικαιροποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,

 

στ) την επιμέλεια της εφαρμογής συστημάτων ποιότητας ISO από την Αρχή,

 

ζ) τον έλεγχο πληροφοριακών συστημάτων των διοικητικών και οικονομικών λειτουργιών,

 

η) τον έλεγχο εφαρμογής από το προσωπικό των κανόνων δικαίου, του Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και αποφάσεων της Διοίκησης και των Διευθύνσεων της Αρχής,

 

θ) τη διενέργεια ερευνών σχετικά με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, κατόπιν εντολής της Διοίκησης,

 

ι) τη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων απολογισμού έργου της υπηρεσίας, σχετικά με όλες τις υπηρεσιακές μονάδες της Αρχής,

 

ι)α) την έγγραφη ενημέρωση του διοικητικού συμβουλίου και του Γενικού Διευθυντή για τους ελέγχους που διενεργεί τουλάχιστον 1 φορά κάθε τρίμηνο και την υποβολή προτάσεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.