Νόμος 4602/19 - Άρθρο 40

Άρθρο 40: Όργανα συντονισμού και ολοκλήρωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η λειτουργία της βασικής οργανωτικής δομής υποστηρίζεται από συλλογικά όργανα οριζόντιου συντονισμού και ολοκλήρωσης, τα οποία είναι τα εξής:

 

α. Τεχνική Επιτροπή.

 

Η Τεχνική Επιτροπή είναι επταμελές όργανο, που αποτελείται από υπαλλήλους της Αρχής που επιλέγονται με κριτήρια που ορίζει το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής και συγκροτείται με διετή θητεία, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου. Στην Τεχνική Επιτροπή προεδρεύει ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Έργων. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί σε θέματα που προβλέπονται από τους Κανονισμούς της Αρχής ή που ανατίθενται από τον Γενικό Διευθυντή.

 

β. Επιστημονικό Συμβούλιο.

 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, ως αμισθί συμβουλευτικό όργανό του σε θέματα ανάληψης νέων δραστηριοτήτων και εξειδίκευσης στρατηγικών ανάπτυξης της έρευνας της Αρχής. Το Επιστημονικό Συμβούλιο αποτελείται από διακεκριμένους γεωεπιστήμονες με μακρόχρονη ερευνητική εμπειρία και τεχνογνωσία στα γνωστικά αντικείμενα της Αρχής. Με επιμέλεια του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, που εκτελεί καθήκοντα Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά των συνεδριάσεων και συντάσσονται γραπτές γνωμοδοτήσεις. Η θητεία του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.

 

γ. Ομάδες Διοίκησης Έργων.

 

Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή ή του αρμόδιου Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή είναι δυνατή η σύσταση, λειτουργία και στελέχωση Ομάδων Διοίκησης Έργων (ΟΔΕ), ως οριζόντιων δομών οργάνωσης της Αρχής. Οι Ομάδες Διοίκησης Έργων αναλαμβάνουν την εκτέλεση συγκεκριμένων έργων ή προγραμμάτων και συνεργάζονται με τις υπηρεσίες της Αρχής. Στις Ομάδες Διοίκησης Έργων συμμετέχουν εργαζόμενοι της Αρχής με παράλληλη άσκηση των καθηκόντων τους, χωρίς τους χρονικούς περιορισμούς της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του νόμου 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/2007).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.