Νόμος 4602/19 - Άρθρο 66

Άρθρο 66: Ρυθμίσεις θεμάτων κατεδαφίσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην περίπτωση όπου, κατά την κατεδάφιση αυθαιρέτου, σύμφωνα με το άρθρο πρώτο της από 10-08-2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 149/Α/2018), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 4576/2018 (ΦΕΚ 196/Α/2018), διαπιστωθεί ότι, οι κατασκευές που περιγράφονται στο υπό εκτέλεση πρωτόκολλο κατεδάφισης έχουν διαφοροποιηθεί ως προς:

 

α) το υλικό ή τις διαστάσεις της ανωδομής της κατασκευής, αλλά η επιφάνεια της κατάληψης του χώρου της υποκείμενης κατασκευής ταυτίζεται με αυτήν του πρωτοκόλλου,

 

β) οριζόντιες ή καθ' ύψος επεκτάσεις κατασκευών οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την κατασκευή που έχει συμπεριληφθεί στο πρωτόκολλο κατεδάφισης, μολονότι αυτές δεν καταγράφονται σε αυτό,

 

γ) τη θέση ελαφρών κατασκευών, σε σχέση με τη θέση αποτύπωσής τους στο πρωτόκολλο, αλλά ευρίσκονται εντός του χώρου αιγιαλού-παραλίας, δάσους και δασικών εκτάσεων,

 

δ) τη μετατροπή των χώρων που καταλαμβάνουν από ανοικτούς σε κλειστούς, τη χρήση τους και τα υλικά κατασκευής τους, αυτές θεωρούνται μέρος του υπό εκτέλεση πρωτοκόλλου κατεδάφισης και κατεδαφίζονται με την ήδη εκδοθείσα απόφαση κατεδάφισης, χωρίς να είναι απαιτητή η έκδοση νέου πρωτοκόλλου κατεδάφισης.

 

2. Οι δαπάνες της εκτέλεσης των πράξεων κατεδάφισης του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου πρώτου της από 10-08-2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 4576/2018, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 €, καταλογίζονται σε βάρος του υπόχρεου μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στο οικείο άρθρο.

 

3. Αν ασκηθεί ποινική δίωξη κατά των Επιθεωρητών του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων και των τεχνικών υπαλλήλων που έχουν διατεθεί για τον σκοπό αυτό, εξαιτίας πράξεων ή παραλείψεών τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 και 53 του νόμου 4559/2018 και του άρθρου πρώτου της από 10-08-2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 149/Α/2018), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 4 του νόμου 4576/2018 (ΦΕΚ 196/Α/2018), επιτρέπεται, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου - Επιθεωρητή, η ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε δικηγόρο της επιλογής του, για την υπεράσπισή του σε όλα τα στάδια της σχετικής διαδικασίας, μέχρι την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως και με αμοιβή που υπολογίζεται, σύμφωνα με τα ισχύοντα κατώτερα όρια αμοιβών του Κώδικα περί Δικηγόρων. Το σύνολο της αμοιβής καταβάλλεται με την προσκόμιση των αποδείξεων καταβολής του οικείου δικηγορικού συλλόγου, εφόσον ο υπάλληλος απαλλάσσεται της κατηγορίας ή αθωώνεται με αμετάκλητη απόφαση. Οι αμοιβές και λοιπές απαραίτητες για τη διεξαγωγή της διαδικασίας δαπάνες καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Φορέα.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσδιορίζονται ειδικότερα οι όροι και οι λοιπές προϋποθέσεις ανάθεσης, οι καλυπτόμενες δαπάνες και υπηρεσίες, η διαδικασία καταβολής της αμοιβής και κάθε αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης λεπτομέρεια.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.