Νόμος 4602/19 - Άρθρο 86

Άρθρο 86: Περιφερειακά Παρατηρητήρια για το Περιβάλλον και την Ασφάλεια της Έρευνας και της Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις περιφέρειες της Χώρας, εφόσον επί του εδάφους, υπεδάφους παράκτιας περιοχής ή θαλάσσιας ζώνης, διοικητικής ευθύνης αυτών, ασκούνται δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται εντός 3 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δημιουργούνται Περιφερειακά Παρατηρητήρια για το Περιβάλλον και την Ασφάλεια της Έρευνας και της Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων (εφεξής Παρατηρητήρια).

 

2. Τα Παρατηρητήρια έχουν συμβουλευτικό ρόλο σε ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας των προγραμμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων εντός της Περιφέρειας δραστηριοποίησής τους, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών σε συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής φύσης και την ενίσχυση της διαφάνειας στα εν λόγω ζητήματα εντός της Περιφέρειας.

 

3. Η οργάνωση, λειτουργία και χρηματοδότηση των Παρατηρητηρίων καθορίζεται από τον παρόντα νόμο, την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1 και τις διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/1999).

 

4. Η χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων των Παρατηρητηρίων μπορεί να προέρχεται από έσοδα της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ), από ποσά που πληρώνονται ή διατίθενται στον εκμισθωτή για την εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού και προβλέπονται στις συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων που συνάπτει το Ελληνικό Δημόσιο και από το Πράσινο Ταμείο.

 

5. Αρμοδιότητες των Παρατηρητηρίων είναι:

 

α) Η παρακολούθηση, στη γεωγραφική περιοχή αναφοράς τους, της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων των προγραμμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και των επιπτώσεών τους στην κατάσταση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των σχετικών συμβάσεων του Δημοσίου με τις εταιρείες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και της σχετικής νομοθεσίας.

 

β) Η υποστήριξη των αρμόδιων Υπουργείων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας και της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων στη λήψη αποφάσεων και στη διαμόρφωση σχεδιασμού για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων εντός της γεωγραφικής περιοχής αναφοράς τους, ιδίως μέσω υποβολής εκθέσεων, προτάσεων και μελετών.

 

γ) Η ενημέρωση φορέων της διοίκησης και των τοπικών κοινοτήτων για τα θέματα αρμοδιότητάς τους.

 

6. Τα Παρατηρητήρια, για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους, μπορούν να συνιστούν ομάδες εργασίας με εξειδικευμένο τεχνικό αντικείμενο σε θέματα περιβάλλοντος και ασφάλειας, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν και πρόσωπα εκτός των μελών του Παρατηρητηρίου, να καλούν εμπειρογνώμονες στις συνεδριάσεις τους, να συνεργάζονται με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα και να αναθέτουν τεχνικές μελέτες σε τρίτους. Τα συνεργαζόμενα με τα Παρατηρητήρια πρόσωπα επιλέγονται με κριτήριο την τεχνική τους επάρκεια και την αμεροληψία τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

 

7. Τα Παρατηρητήρια απαρτίζονται από πρόσωπα κύρους, λειτουργούν με την υποχρέωση τήρησης των αρχών της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας και ενεργούν ανεξάρτητα από οποιοδήποτε οικονομικό συμφέρον.

 

8. Τα Παρατηρητήρια συγκροτούνται ανά Περιφέρεια με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελούνται από τουλάχιστον 10 μέλη με τριετή θητεία. Σε αυτά μετέχουν εκπρόσωποι της Περιφέρειας, των Δήμων της Περιφέρειας, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων, εθνικών ή τοπικών ινστιτούτων (ΕΑΓΜΕ/ΕΛΚΕΘΕ), επαγγελματικών συλλόγων και επιμελητηρίων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, φορέων διαχείρισης προστατευομένων περιοχών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Στις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται η γεωγραφική περιοχή αναφοράς του Παρατηρητηρίου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του εκάστοτε Παρατηρητηρίου.

 

9. Τα Παρατηρητήρια συνεδριάζουν τουλάχιστον μία φορά ανά εξάμηνο με την παρουσία εκπροσώπων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων και των διαχειριστριών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη γεωγραφική περιοχή αναφοράς του Παρατηρητηρίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.