Νόμος 4602/19 - Άρθρο 88

Άρθρο 88: Μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη νήσο Κρήτη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι την 31-12-2019, η Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού δύναται να μεταφέρει, να εγκαθιστά και να λειτουργεί μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο και με βάση σχετικές αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), σε υφιστάμενους λειτουργούντες σταθμούς παραγωγής της, εγκατεστημένους στη νήσο Κρήτη, προκειμένου να διασφαλίζεται η ενεργειακή επάρκεια της νήσου και να καλύπτονται έκτακτες ανάγκες.

 

2. Κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων διατάξεων, για τις εργασίες αποξήλωσης και εγκατάστασης των μεταφερόμενων μονάδων της παραγράφου 1 και του βοηθητικού εξοπλισμού αυτών, δεν απαιτείται οικοδομική άδεια. Οι μονάδες θεωρούνται νομίμως υφιστάμενες με την έναρξη της εγκατάστασής τους. Εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο φορέας εκμετάλλευσης των μονάδων αυτών υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια πολεοδομική αρχή τοπογραφική αποτύπωση, διάγραμμα κάλυψης και τεχνική περιγραφή των προστιθέμενων εγκαταστάσεων, βάσει των οποίων η τελευταία εκδίδει διαπιστωτική πράξη.

 

3. Οι προστιθέμενες μονάδες υποχρεούνται κατά τη λειτουργία τους να συμμορφώνονται με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και ειδικότερα με την 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β/2013) κοινή υπουργική απόφαση, την οίκοθεν 6164/2018 (ΦΕΚ 1107/Β/2018) κοινή υπουργική απόφαση και την 2017/1442/ΕΕ εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, όσον αφορά στις εκπομπές στην ατμόσφαιρα, καθώς και με τα οριζόμενα στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που έχουν εκδοθεί για τις υφιστάμενες μονάδες των λειτουργούντων σταθμών παραγωγής. Ο φορέας εκμετάλλευσης των μονάδων υποχρεούται, εντός 6 μηνών από την εγκατάσταση των προστιθέμενων μονάδων, να υποβάλει στις αρμόδιες αρχές αίτημα συνοδευόμενο από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, σχέδια και μελέτες, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), της οίκοθεν 167563/ΕΥΠΕ/2013 (ΦΕΚ 964/Β/2013) υπουργικής απόφασης και της οίκοθεν 170225/2014 (ΦΕΚ 135/Β/2014) υπουργικής απόφασης, για την τροποποίηση των αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος για τους υφιστάμενους λειτουργούντες σταθμούς παραγωγής, στους οποίους θα εγκατασταθούν οι μονάδες.

 

4. Σε περίπτωση που εγκατασταθούν αεριοστρόβιλοι, βάσει των διατάξεων του παρόντος, όπως ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της πέμπτης παραγράφου του δεύτερου Μέρους του Παραρτήματος V της 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β/2013) κοινής υπουργικής απόφασης, ισχύουν για τη λειτουργία αυτών με φορτίο άνω του 70% οι οριακές τιμές του ίδιου ως άνω εδαφίου.

 

5. Κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων διατάξεων, με το παρόν χορηγείται άδεια εγκατάστασης και προσωρινής λειτουργίας, διάρκειας έως 2 έτη, στους σταθμούς, στους οποίους θα εγκατασταθούν οι μονάδες της παραγράφου 1. Εντός 3 μηνών από τη χορήγηση της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της παραγράφου 3, ο φορέας εκμετάλλευσης των μονάδων υποχρεούται να υποβάλει στις αρμόδιες αρχές αίτημα συνοδευόμενο από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στις οίκοθεν Δ6/Φ1/8295/1995 (ΦΕΚ 385/Β/1995) και οίκοθεν Δ6/Φ1/7740/2001 (ΦΕΚ 508/Β/2001) υπουργικές αποφάσεις, για την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας των λειτουργούντων σταθμών παραγωγής, στους οποίους θα εγκατασταθούν οι προστιθέμενες μονάδες.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.