Νόμος 4604/19 - Άρθρο 108

Άρθρο 108: Τροποποιήσεις του άρθρου 218 του νόμου 3852/2010


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 218 του νόμου 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 112 του νόμου 4555/2018, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

 

1. Στην παράγραφο 4, η λέξη τεχνική διαγράφεται.

 

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που άπτεται όλων των εν γένει υπηρεσιακών μεταβολών του πάσης φύσεως προσωπικού των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ειδικότερα για:

 

α)α. Τον οργανωτικό σχεδιασμό των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τη μέριμνα για την τροποποίηση και παρακολούθηση της εφαρμογής του Οργανισμού αυτών.

 

α)β. Τον διορισμό και τη λύση της υπαλληλικής σχέσης του προσωπικού των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τις μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης αυτού.

 

α)γ. Τη διενέργεια των πράξεων απόσπασης, μετάθεσης και μετάταξης των υπαλλήλων από και προς τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

α)δ. Την επεξεργασία των στοιχείων για την αποτίμηση των αναγκών των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέσεις τακτικού προσωπικού και την κατανομή τους σε κατηγορίες, κλάδους, βαθμούς ή ειδικότητες.

 

α)ε. Την τήρηση του προσωπικού μητρώου όλων των υπαλλήλων των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την έκδοση των πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών τους.

 

α)στ. Τη μέριμνα για τη σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων ουσιαστικών προσόντων όλων των υπαλλήλων των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

α)ζ. Τη μέριμνα για την προετοιμασία των θεμάτων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των υπαλλήλων και της Επιτροπής Αξιολόγησης.

 

α)η. Τη μέριμνα για τη χορήγηση αδειών στους υπαλλήλους των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

α)θ. Τη μέριμνα για τη χορήγηση επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, υπερωριακής απασχόλησης και τη μετακίνηση εκτός έδρας των υπαλλήλων των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

α)ι. Τον ορισμό υπαλλήλων των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για συμμετοχή σε συνέδρια, επιτροπές και συμβούλια άλλων φορέων.

 

α)ι)α. Τη μέριμνα για την εισαγωγική εκπαίδευση των υπαλλήλων των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και την οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης ειδικού ενδιαφέροντος για τους υπαλλήλους σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, την οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επαγγελματικής εξειδίκευσης των υπαλλήλων σε αντικείμενα της υπηρεσίας τους συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσής τους σε νέα γνωστικά αντικείμενα.

 

α)ι)β. Την τήρηση βάσεων δεδομένων που αφορούν το προσωπικό των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες ενημερώνονται για κάθε μεταβολή.

 

α)ι)γ. Την υπηρεσιακή κατάσταση των Εποπτών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.}

 

3. Στην περίπτωση δ' της παραγράφου 5, προστίθενται υποπεριπτώσεις δ)ι)ε', δ)ι)στ', δ)ι)ζ', δ)ι)θ' ως εξής:

 

{δ)ι)ε. Την παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής, ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος, για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων, με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς.

 

δ)ι)στ. Τη μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και την απόδοση, στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία, των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.

 

δ)ι)ζ. Την καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών, καθώς και την τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.

 

δ)ι)θ. Την ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων.

 

4. Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7. Οι πιστώσεις για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης και της εν γένει λειτουργίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, σε ξεχωριστό ειδικό φορέα και διατίθενται αποκλειστικά για τις ανάγκες των υπηρεσιών και μονάδων των ανωτέρω υπηρεσιών.}

 

5. Στην παράγραφο 8, οι λέξεις 3 θέσεις του κλάδου / ειδικότητας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής και οι λέξεις 3 θέσεις του κλάδου / ειδικότητας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, διαγράφονται.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.