Νόμος 4625/19 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999) και του προεδρικού διατάγματος 51/2012 (ΦΕΚ 101/Α/2012)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 2696/1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας καταργούνται.

 

2. Στο άρθρο 97 του νόμου [Ν] 2696/1999, η παράγραφος 3 αναριθμείται σε 4 και προστίθεται νέα παράγραφος ως ακολούθως:

 

{3. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2, οχήματα ειδικής κατηγορίας που έχουν χαρακτηριστεί είτε ως ειδικοί ελκυστήρες, είτε ως μηχανήματα έργων - μετατοπιστικά βαρέων αντικειμένων και κυκλοφορούν αποκλειστικά εντός εγκαταστάσεων λιμένων ή αερολιμένων δύναται να οδηγούνται από οδηγούς κατόχους αδειών οδήγησης κατηγορίας CE ή από οδηγούς κατόχους αδειών οδήγησης μηχανημάτων έργων.}

 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/2012 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20-12-2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27-06-2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25-08-2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28-11-2011 καταργείται, η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/2012 αναριθμείται σε παράγραφο 3.

 

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 17 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 51/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{4. Ιατρός, ο οποίος κρίνει ικανό υποψήφιο οδηγό ή οδηγό που δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας του Παραρτήματος ΙΙΙ, παραπέμπεται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών στα αρμόδια όργανα για ενδεχόμενη παράβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του νόμου 3418/2005 Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας (Α' 287) ή/και των άρθρων 217 και 221 του Ποινικού Κώδικα και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους νόμους αυτούς κυρώσεις. Παράλληλα και ανεξάρτητα από τις κυρώσεις αυτές, καταγγέλλεται, από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, η σύμβασή του. Ο συγκεκριμένος ιατρός δεν δικαιούται πλέον να συμβληθεί με καμία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών για διενέργεια ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.