Νόμος 4625/19 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης α)α' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{Το Ειδικό Τέλος για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων επιβάλλεται επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ομοιόμορφα για όλη την Ελληνική Επικράτεια, με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων.}

 

2. Το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης α)α' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) καταργείται.

 

3. Τα εδάφια δέκατο και επόμενα (ισχύουσα αρίθμηση) της υποπερίπτωσης α)α' της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του άρθρου 143 του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α/2011) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

 

{Με την επιφύλαξη των επόμενων εδαφίων, από 01-01-2019 επιβάλλεται σε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών ενιαία χρέωση Ειδικού Τέλους για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων επί της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφούν από το Δίκτυο ή το Σύστημα, η οποία χρέωση ορίζεται ως Χρέωση Βάσης (Χρέωση Βάσης - ΧΒ).

 

Ειδικά ως προς τις κατηγορίες των καταναλωτών που είναι δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020) (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2014/ C200/01), οι μοναδιαίες χρεώσεις Ειδικού Τέλους για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων ορίζονται ως ποσοστό επί της Χρέωσης Βάσης.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι κατηγορίες καταναλωτών που είναι δικαιούχοι μειωμένων χρεώσεων Ειδικού Τέλους για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων από 01-01-2019, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, τα ποσοστά μειωμένων χρεώσεων σε σχέση με τη Χρέωση Βάσης (ΧΒ) ανά κατηγορία δικαιούχων, οι κατηγορίες καταναλωτών στους οποίους επιβάλλεται ακέραια η Χρέωση Βάσης (ΧΒ), η μέγιστη και η ελάχιστη χρέωση που μπορεί να επιβληθεί σε μεμονωμένο καταναλωτή, προσδιορίζονται ειδικά για τα έτη 2019 και 2020 και με ισχύ από 01.01.2019 οι σχετικές μοναδιαίες χρεώσεις, ο χρόνος θέσης των χρεώσεων σε εφαρμογή, η διαδικασία εκκαθάρισης των χρεώσεων από 01-01-2019 και ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας και των όρων αναθεώρησής τους ειδικά κατά τα έτη αυτά.

 

Η Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε. ορίζεται ως φορέας αρμόδιος για τη διαδικασία υπαγωγής των δικαιούχων σε μειωμένες χρεώσεις μέσω υλοποίησης και διαχείρισης κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος για την υποδοχή αιτήσεων των δυνητικών δικαιούχων.

 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής σε κατηγορία δικαιούχων μειωμένης χρέωσης, η διαδικασία ελέγχου των κριτηρίων υπαγωγής, το ύψος του ανταποδοτικού τέλους για την εξέταση των αιτήσεων υπαγωγής, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των μειωμένων χρεώσεων, τα πρόστιμα και ο τρόπος επιβολής τους σε περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων αυτών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραπάνω.

 

Ειδικά για τα έτη 2019 και 2020 και με ισχύ από 01-01-2019, η Χρέωση Βάσης (ΧΒ) καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναστέλλονται οι διαδικασίες προσδιορισμού και αναθεώρησης του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου, ενώ από το έτος 2021 η Χρέωση Βάσης (ΧΒ) καθορίζεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο τέταρτο και πέμπτο εδάφιο.

 

Μέχρι να τεθούν σε εφαρμογή οι μειωμένες χρεώσεις που προβλέπονται στην απόφαση του ενδέκατου εδαφίου, συνεχίζουν ως προς τις κατηγορίες των δικαιούχων αυτών να επιβάλλονται οι μοναδιαίες χρεώσεις Ειδικού Τέλους για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων της με αριθμό 1.101/2017 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΦΕΚ 4670/Β/2018) για το ημερολογιακό έτος 2018.

 

Λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες διαχείρισης συναλλαγών του Ειδικού Τέλους για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων από 01-04-2019 καθορίζονται στον Κώδικα του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης.}

 

4. Το παρόν άρθρο τίθεται σε ισχύ από την ψήφισή του.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.