Νόμος 669/77 - Άρθρο 15

Άρθρο 15


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η, υπό του εκμεταλλευομένου λατομείον βιομηχανικών ορυκτών, ή μαρμάρων, παράβασις όρων της αδείας εκμεταλλεύσεως, ή του εκάστοτε ισχύοντος Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών, ή η μη συμμόρφωσις τούτου προς τις υπό του αρμοδίου Επιθεωρητού Μεταλλείων γενόμενες υποδείξεις, κατ' εφαρμογήν του άρθρου 12 του παρόντος νόμου, συνεπάγεται την, δι' αιτιολογημένης αποφάσεως του ως άνω Επιθεωρητού επιβολή χρηματικής ποινής από 50.000 μέχρι 300.000 δραχμές.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν Δ7/Φ1/22601/1990 απόφαση (ΦΕΚ 617/Β/1991).

 

2. Κατά των αποφάσεων του Επιθεωρητού Μεταλλείων, περί ων η προηγουμένη παράγραφος, επιτρέπεται προσφυγή ασκουμένη ενώπιον του Συμβουλίου Μεταλλείων, εντός τριάκοντα ημερών από της επιδόσεως των, δια Δικαστικού Επιμελητού, ή δια της Αστυνομικής Αρχής, επί αποδείξει, εις τον καθ' ου αυτές.

 

Η άσκησις της προσφυγής και η προς άσκηση ταύτης προθεσμία δεν αναστέλλει την εκτέλεσιν της προσβαλλόμενης αποφάσεως. Το προϊόν των κατά τα ανωτέρω χρηματικών ποινών βεβαιώνεται υπό του αρμοδίου Επιθεωρητού Μεταλλείων και εισπράττεται, ως δημόσιον έσοδον, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

3. Εφόσον συνεπεία, παραβάσεων, ή μη συμμορφώσεως προς τις υποδείξεις του Επιθεωρητού Μεταλλείων, περί ων η παράγραφος 1 του παρόντος, απειλείται η ασφάλεια των εργαζομένων, των περιοίκων ως και των διαβατών, δύναται να διαταχθεί, δι' αιτιολογημένης αποφάσεως του Επιθεωρητού Μεταλλείων, κοινοποιούμενης προς την αρμόδια κατά τόπον Αστυνομική Αρχήν, και η προσωρινή διακοπή των λατομικών εργασιών μέχρις ου ο εκμεταλλευόμενος το λατομείον συμμορφωθεί προς τις δια της αποφάσεως ταύτης, υποδεικνυόμενα μέτρα και εντός της εν αυτή τασσόμενης προθεσμίας. Κατά της αποφάσεως ταύτης επιτρέπεται προσφυγή ασκουμένη ενώπιον του Συμβουλίου Μεταλλείων, εντός δέκα πέντε ημερών από της επιδόσεώς της δια Δικαστικού Επιμελητού, η δια της Αστυνομικής Αρχής, επί αποδείξει εις τον καθ' ου αυτή. Επί της προσφυγής ταύτης το Συμβούλιον Μεταλλείων που συγκαλείται εκτάκτως, αποφαίνεται εντός προθεσμίας δέκα ημερών, από της ασκήσεώς της.

 

Η άσκησις της προσφυγής και η προς άσκηση ταύτης προθεσμία δεν αναστέλλουν την εκτέλεσιν της προσβαλλόμενης αποφάσεως, η παραβίασις δε του μη ανασταλτικού τούτου αποτελέσματος συνεπάγεται την επιβολή των, κατά το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα, ποινών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 24 του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993).

 

4. Η κατά τα άνω διακοπή που διατάχθηκε αίρεται, δι' αποφάσεως του Επιθεωρητού Μεταλλείων, εφόσον ήθελε διαπιστωθεί υπ' αυτού η συμμόρφωσις του εκμεταλλευομένου το λατομείον προς τα υποδειχθέντα μέτρα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 24 του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993).

 

5. Η μη συμμόρφωσις του εκμεταλλευομένου το λατομείον προς την δια της αποφάσεως του Επιθεωρητού Μεταλλείων, προσωρινή διακοπή που διατάχθηκε των λατομικών εργασιών εντός της ταχθείσης προθεσμίας, συνεπάγεται με εισήγηση του Επιθεωρητού Μεταλλείων, την, δι' αιτιολογημένης αποφάσεως του Υπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας, μετά γνώμη του Συμβουλίου Μεταλλείων, εις ο καλείται ίνα ακουσθεί και ο μη συμμορφωθείς, ανάκληση της αδείας εκμεταλλεύσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 24 του νόμου 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α/1993).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 69 του νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/2018).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.