Νόμος 716/77

Ν716/1977: Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 716/1977: Περί μητρώου μελετητών και ανάθεσης και εκπόνησης μελετών, (ΦΕΚ 295/Α/1977), 05-10-1977.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίσαμε:

 

Άρθρο 1: Αντικείμενο του νόμου

Άρθρο 2: Ορισμοί

Άρθρο 3: Μελετητές

Άρθρο 4: Γραφεία μελετών

Άρθρο 5: Γνωμοδοτική επιτροπή μελετών

Άρθρο 6: Μητρώα

Άρθρο 7: Κατηγορίες μελετών

Άρθρο 8: Πτυχία μελετητών και γραφείων μελετών

Άρθρο 9: Πιστοποιητικά πείρας

Άρθρο 10: Έλεγχος πτυχίων

Άρθρο 11: Διαδικασία - αμοιβή μελετητών

Άρθρο 12: Ειδικοί σύμβουλοι εμπειρογνώμονες

Άρθρο 13: Εγγυήσεις

Άρθρο 14: Εκχώρηση της μελέτης

Άρθρο 15: Επίβλεψη των εργασιών εκπόνησης της μελέτης

Άρθρο 16: Εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών ή μελετών

Άρθρο 17: Επέκταση, συμπλήρωση και τροποποίηση σύμβασης

Άρθρο 18: Νέες τιμές μονάδας αμοιβών - συγκριτικοί πίνακες

Άρθρο 19: Υποχρεώσεις του ανάδοχου - έκπτωση

Άρθρο 20: Προθεσμίες - ποινικές ρήτρες

Άρθρο 21: Υπερημερίες και υποχρεώσεις εργοδότη

Άρθρο 22: Παραλαβή της μελέτης

Άρθρο 23: Ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας, επίλυση διαφορών

Άρθρο 24: Εκδοσή Προεδρικών Διαταγμάτων

Άρθρο 25: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 26: Καταργούμενες διατάξεις

 

Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς του παρόντος Νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο παρών Νόμος ψηφίσθηκε από τη Βουλή και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως Νόμος του Κράτους.

 

Αθήνα, 27-09-1977

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.