Νόμος 947/79

Ν947/1979: Περί οικιστικών περιοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 947/1979: Περί οικιστικών περιοχών, (ΦΕΚ 169/Α/1979), 26-07-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίσαμε:

 

Κεφάλαιο Α: Γενικές διατάξεις

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Έννοια οικιστικής περιοχής

Άρθρο 3: Χρήσεις γης

Άρθρο 4: Περιεχόμενο ειδικών χρήσεων

Άρθρο 5: Καθορισμός συντελεστή δόμησης κ.λ.π. οικιστικών περιοχών

Άρθρο 6: Τρόποι οικιστικής αναπτύξεως

 

Κεφάλαιο Β: Αναγνώριση περιοχής ως οικιστικής

 

Άρθρο 7: Προϋποθέσεις αναγνωρίσεως

Άρθρο 8: Μελέτη οικιστικής αναπτύξεως ή αναμορφώσεως

Άρθρο 9: Κίνηση διαδικασίας χαρακτηρισμού

Άρθρο 10: Αυτεπάγγελτη διαδικασία

Άρθρο 11: Πρόταση Δήμου ή Κοινότητας

Άρθρο 12: Αίτηση ιδιώτη ή νομικού προσώπου

Άρθρο 13: Κρίσεις Συμβουλίου Δημοσίων Έργων

Άρθρο 14: Ενέργειες Υπουργού

Άρθρο 15: Αναστολή οικοδομικών εργασιών

Άρθρο 16: Συνέπειες

 

Κεφάλαιο Γ: Συμμετοχή ιδιοκτησιών και αναγκαστική απαλλοτρίωση αυτών

 

Άρθρο 17: Εισφορά σε γη

Άρθρο 18: Καθορισμός της εισφοράς

Άρθρο 19: Εισφορά γης σε αναμορφούμενη περιοχή

Άρθρο 20: Πραγματοποίηση της εισφοράς σε γη

Άρθρο 21: Εισφορά σε χρήμα

Άρθρο 22: Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις

 

Κεφάλαιο Δ: Ζώνες ενεργού πολεοδομίας

 

Άρθρο 23: Βασικές έννοιες

Άρθρο 24: Εταιρείες ενεργού πολεοδομίας

Άρθρο 25: Εταιρείες μικτής οικονομίας

Άρθρο 26: Πρόγραμμα ενεργού πολεοδομίας

Άρθρο 27: Ανάδοχος φορέας

Άρθρο 28: Σύμβαση αναθέσεως

Άρθρο 29: Αναστολή οικοδομικών εργασιών

Άρθρο 30: Δημοσιότητα

Άρθρο 31: Κτηματογράφηση ζώνης ενεργού πολεοδομίας

Άρθρο 32: Πολεοδομική μελέτη

Άρθρο 33: Κτήση ακινήτων

Άρθρο 34: Εφαρμογή πολεοδομικής μελέτης

 

Κεφάλαιο Ε: Ζώνες αστικού αναδασμού

 

Άρθρο 35: Ορισμός αστικού αναδασμού

Άρθρο 36: Τρόποι διενέργειας αστικού αναδασμού

Άρθρο 37: Δημοσιότητα αστικού αναδασμού

Άρθρο 38: Διαδικασία αστικού αναδασμού

Άρθρο 39: Συγκρότηση οικοδομικού συνεταιρισμού

Άρθρο 40: Νομική προσωπικότητα και ευθύνη

Άρθρο 41: Οργάνωση και λειτουργία του συνεταιρισμού

Άρθρο 42: Κτηματογράφηση της ζώνης αναδασμών

Άρθρο 43: Πρόγραμμα αστικού αναδασμού - ανάθεση έργου

Άρθρο 44: Πολεοδομική μελέτη

Άρθρο 45: Εκτίμηση αξίας ακινήτων

Άρθρο 46: Εισφορές και δαπάνες ιδιοκτητών

Άρθρο 47: Εφαρμογή πολεοδομικής μελέτης

Άρθρο 48: Παραχώρηση νέων ιδιοκτησιών

Άρθρο 49: Ρύθμιση εμπράγματων σχέσεων

Άρθρο 50: Εκκαθάριση του οικοδομικού συνεταιρισμού

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Ζώνη κανονιστικών όρων δόμησης

 

Άρθρο 51: Πρόβλεψη ζώνης κανονιστικών όρων

Άρθρο 52: Πολεοδομική μελέτη

Άρθρο 53: Μη άρτια οικόπεδα

Άρθρο 54: Πράξεις εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης

 

Κεφάλαιο Ζ: Ειδικές, τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 

Άρθρο 55: Δικαίωμα προτιμήσεως

Άρθρο 56: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στεγάσεως και Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων

Άρθρο 57: Οικοδομικοί συνεταιρισμοί

Άρθρο 58: Ειδικά κίνητρα

Άρθρο 59: Φορολογικές απαλλαγές

Άρθρο 60: Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 61: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Νομάρχες και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως

Άρθρο 62: Τελικές διατάξεις

Άρθρο 63: Έναρξη ισχύος

 

Ο παρών νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω για της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.

 

Εν Αθήναις, τη 10-07-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.