Νόμος 998/79 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Κατηγορίες δασών και δασικών εκτάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, δια την αποτελεσματική και διαρκή προστασία των, διακρίνονται αναλόγως προς την ωφελιμότητα και τις λειτουργίας τις οποίας εξυπηρετούν ως ακολούθως:

 

α) Δάση και δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν ιδιαίτερο επιστημονικό, αισθητικό, οικολογικό και γεωμορφολογικό ενδιαφέρον ή περιλαμβάνονται σε ειδικές ζώνες διατήρησης και ζώνες ειδικής προστασίας (εθνικοί δρυμοί, αισθητικά δάση, υγροβιότοποι, διατηρητέα μνημεία της φύσης, δίκτυα και περιοχές προστατευόμενα από τις διατάξεις του κοινοτικού δικαίου, αρχαιολογικοί χώροι, το άμεσο περιβάλλον μνημείων και ιστορικοί τόποι).

 

β) Δάση και δασικές εκτάσεις οι οποίες ασκούν ιδιαιτέρα προστατευτική επίδραση επί των εδαφών και των υπογείων υδάτων, ως οι κείμενες εντός λεκανών απορροής χειμάρρων, οι υπερκείμενες πόλεων, χωρίων ή οικισμών, οι ασκούσες προστασία επί παρακειμένων φυσικών ή πολιτιστικών μνημείων ή σημαντικών τεχνικών έργων (προστατευτικά δάση και δασικές εκτάσεις).

 

γ) Δάση και δασικές εκτάσεις, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαιτέρα σημασία από απόψεως παραγωγής δασικών προϊόντων ή άλλων αγαθών πρωτογενούς παραγωγής (εκμεταλλεύσιμα ή παραγωγικά δάση και δασικές εκτάσεις).

 

δ) Δάση και δασικές εκτάσεις προσφερόμενες δι' αναψυχή του πληθυσμού ή που αποτελούν παράγοντα συνθηκών διαβιώσεως αυτού εν τη περιοχή ή της τουριστικής αναπτύξεως ταύτης (δάση και δασικές εκτάσεις αναψυχής).

 

ε) Τα δάση και οι δασικές εκτάσεις, οι που δεν εμπίπτουν εις οιανδήποτε των κατηγοριών α' έως δ'.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 3)α και 3)β του άρθρου 1 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003).

 

2. Από της απόψεως της θέσεως των δασών και δασικών εκτάσεων εν σχέσει προς τους χώρους ανθρώπινης εγκαταστάσεως και δραστηριότητος, διακρίνονται:

 

α) Πάρκα και άλση εντός των πόλεων ή των οικιστικών περιοχών.

 

β) Δάση και δασικές εκτάσεις κείμενες επί ζώνης πλάτους 1.000 m από της θαλάσσης, δι' όλες τις παράκτιες περιοχές της Χώρας (παραλιακά δάση), 500 m γύρωθεν της όχθης των λιμνών (παραλίμνια δάση) και 200 m εκατέρωθεν της όχθης των ποταμών.

 

γ) Δάση και δασικές εκτάσεις κείμενες εντός ζώνης πλάτους 1.000 m εκατέρωθεν των εθνικών οδών και 200 m εκατέρωθεν επαρχιακών οδών.

 

δ) Δάση και δασικές εκτάσεις κείμενες εντός ή πέριξ τουριστικών περιοχών ή λουτροπόλεων και εις ακτίνα 3.000 m από του κέντρου τούτων.

 

ε) Δάση και δασικές εκτάσεις που βρίσκονται γύρω από αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους, ή μνημεία ή παραδοσιακούς οικισμούς και σε ακτίνα 3.000 m από το κέντρο αυτών.

 

στ) Δάση και δασικές εκτάσεις κείμενες εντός βιομηχανικών ζωνών ή εις τις παρυφές βιομηχανικών περιοχών και εντός ζώνης 1.000 m από της περιφέρειας τούτων.

 

ζ) Δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις κείμενες εντός της περιφέρειας του νομού Αττικής.

 

3. Δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας είναι δυνατόν όπως:

 

α) προσαυξάνονται οι εν τη παράγραφο 2 αποστάσεις μέχρι και του ημίσεος των αυτόθι προβλεπομένων ορίων εις ορισμένες περιοχές της Χώρας,

 

β) προστίθενται και έτεροι νομοί εις την κατηγορία ζ' της παραγράφου 2.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.