Νόμος 998/79 - Άρθρο 64

Άρθρο 64: Ρητινευόμενα δάση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Παραχωρήσεις ρητινευόμενων δασών γενόμενες κατά τις διατάξεις του άρθρου μόνου του από [Ν] 17-10-1923 νομοθετικού διατάγματος περί παραχωρήσεως της κυριότητος δασών ρητινευόμενων υπό ιδιωτών, του άρθρου μόνου του από [Ν] 01-12-1923 νομοθετικού διατάγματος περί εκτάσεως της ισχύος του από [Ν] 17-10-1923 νομοθετικού διατάγματος κ.λ.π. και του άρθρου 50 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2501/1953 περί τροποποιήσεως, κ.λ.π. των περί δασών νόμων αναγνωρίζονται ως παραχωρήσεις των δασών τούτων γενόμενες κατά πλήρη κυριότητα και άνευ όρου τινός, δι' αποφάσεως του αρμοδίου Νομάρχου εκδιδομένης εντός τριετίας από της αιτήσεως των υπέρ ων η αρχική παραχώρησις, υποβαλλομένης εντός έτους από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος. Το δικαίωμα τούτο έχουν και οι καθολικοί διάδοχοι, οι προικολήπτες και οι ειδικοί διάδοχοι των υπέρ ων η αρχική παραχώρησις, εάν τυγχάνουν σύζυγοι ή κατιόντες ή συγγενείς εκ πλαγίου μέχρι και του τρίτου βαθμού, μεταβιβάσθηκαν δε εις αυτούς τα ως άνω δάση μέχρι της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου.

 

Το αυτό δικαίωμα έχουν και οι λοιποί ειδικοί διάδοχοι των άνω προσώπων εφόσον συμφώνησαν την αγορά των τοιούτων δασών συνάψαντες μέχρι της 15-10-1967 οριστικό συμβόλαιο.

 

Εξαιρετικώς το αυτό δικαίωμα έχουν και οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί εφόσον συνήψαν συμβολαιογραφικό προσύμφωνον και κατέβαλαν το 50% του προσυμφωνημένου τιμήματος μέχρι της ως άνω ημερομηνίας, της καταβολής ταύτης αποδεικνυόμενης δι' εγγράφου βεβαίας χρονολογίας ή δια των οικείων εκθέσεων ελέγχου των κρατικών οργάνων, των ασκούντων την κατά νόμον εποπτεία και έλεγχο των οικοδομικών συνεταιρισμών.

 

Οι ως άνω οικοδομικοί συνεταιρισμοί δεν δύνανται να μεταβιβάσουν εις έκαστον των μέχρι της 31-12-1978 εγγεγραμμένων μελών των περισσότερα των δύο οικοπέδων, εις έκαστον δε των έκτοτε εγγραφέντων ή μελών που θα εγγραφούν των περισσότερα του ενός οικόπεδα προερχόμενα εκ των τοιούτων εκτάσεων.

 

Επιφυλασσομένων των διατάξεων των παραγράφων 3 και 7 του παρόντος άρθρου, τυχόν γενόμενες εν τω μεταξύ ανακλήσεις των αρχικών παραχωρητηρίων δεν εμποδίζουν την κατά τις διατάξεις του παρόντος αναγνώριση, εξαιρουμένων των περιπτώσεων καθ' ας η αρχική παραχώρησις εγένετο κατά παράβασιν των κειμένων διατάξεων.

 

2. Η αίτησις συνοδευομένη υπό του αρχικού παραχωρητηρίου ή κεκυρωμένου αντιγράφου αυτού και των αποδεικτικών στοιχείων των εν τω μεταξύ γενομένων μεταβιβάσεων, υποβάλλεται εις τον οικείον Δασάρχη. Μετά την πάροδο της εν τη προηγουμένη παραγράφω προθεσμίας ενεργείται δι' εκάστην περιοχήν χαρτογράφησις προς καθορισμό των ορίων εκάστου τεμαχίου, και του εμβαδού του αντιστοιχούντος εις την αρχική παραχώρηση, αν δε τα εις ο αφορά η αίτησις δάσος ή δασοτεμάχιο συνορεύουν προς δημόσιον δάσος ή δασική έκταση ενεργείται και αποτερματισμός και οριοθέτηση των τελευταίων. Εις ας περιπτώσεις διαπιστωθεί εμβαδόν μείζον του εν τω αρχικό παραχωρητήριο αναγραφομένου το επί πλέον τμήμα περιέρχεται εις το δημόσιον.

 

3. Οι υποβληθείσες αιτήσεις μετά των ανωτέρω στοιχείων και κτηματικών σχεδιαγραμμάτων των αφορώντων εις έκαστον δάσος ή δασοτεμάχιο, υποβάλλονται υπό του Δασάρχου μετά σχετικής προτάσεως εις την Επιτροπή του άρθρου 10 παράγραφος 3 του παρόντος, μετά σύμφωνον γνώμη της οποίας εκδίδεται η ως άνω απόφασις του Νομάρχου ήτις μεταγράφεται νομίμως. Τυχόν διαπιστουμένη αυθαίρετος μεταβολή της χρήσεως του παραχωρηθέντος δάσους ή δασοτεμαχίου δι' ολικής ή ουσιώδους μερικής αποψιλώσεως αυτού, συνεπάγεται την απόρριψη της αιτήσεως και την αναγκαστική απαλλοτρίωση του ως είρηται δάσους ή δασοτεμαχίου προς τον σκοπόν της υπό του δημοσίου αποκαταστάσεως του δασικού χαρακτήρος αυτού, του σκοπού τούτου θεωρουμένου ως δημοσίας ωφελείας, τούτο δε εάν ήδη δεν έχει χωρήσει ανάκλησις του αρχικού παραχωρητηρίου.

 

4. Τα κατά την ανωτέρω διαδικασίαν παραχωρούμενα δάση δύνανται να μεταβάλουν την κατά τον προορισμό χρήσιν των μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις των διατάξεων του έκτου κεφαλαίου του παρόντος νόμου. Μέχρι της τυχόν ενεργούμενης τοιαύτης μεταβολής τα εν λόγω δάση ή δασοτεμάχια βαρύνονται δια τυχόν υφισταμένης δουλείας βοσκής υπέρ της ολότητας των κατοίκων του Δήμου ή της Κοινότητος εις ην ευρίσκονται, της βοσκής ταύτης ενεργούμενης κατά τις οικείας διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Μετά την μεταβολή της χρήσεως η δουλεία αυτή καταργείται και οι ιδιοκτήτες της εκτάσεως υποχρεούνται να αποζημιώσουν δια την τοιαύτη κατάργηση τον οικείον Δήμο ή Κοινότητα.

 

5. Εάν τα παραχωρηθέντα κατά τις εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου διατάξεις δάση ή δασοτεμάχια περιλαμβάνονται εντός εθνικών δρυμών ή έχουν προστατευτικό χαρακτήρα απαλλοτριώνονται αναγκαστικώς υπέρ του Δημοσίου κατά τις σχετικές περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων διατάξεις, επιφυλασσομένης της εφαρμογής και εν προκειμένω του εδαφίου β' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

 

6. Οι μη λαβόντες παραχωρητήρια κατά το παρελθόν, πληρούντες όμως του ουσιαστικούς όρους και προϋποθέσεις των εν παραγράφω 1 διατάξεων και ασκούντες το δικαίωμα της ρητινοσυλλογής μέχρι της ενάρξεως ισχύος του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 2501/1953 δικαιούνται, όπως δι' αιτήσεως υποβαλλομένης εντός έτους από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος ζητήσουν την εις αυτούς παραχώρηση των υπ' αυτών ρητινευόμενων δασών ή δασοτεμαχίων κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Το ως άνω δικαίωμα έχουν και τα εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου αναφερόμενα πρόσωπα.

 

7. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται επί περιπτώσεων καθ' ας το Δημόσιον μετά την ανάκληση γενομένων αρχικών παραχωρήσεων δασών προς ιδιώτες, παραχώρησε νομίμως εκ νέου τα αυτά δάση εις οικοδομικούς συνεταιρισμούς ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή κοινωφελή ιδρύματα, μέχρι της 11-06-1975.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.