Νόμος 998/79 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Συμβούλιο Δασικής Πολιτικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Συνιστάται παρά το Υπουργείο Γεωργίας Συμβούλιον Δασικής Πολιτικής ως συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανον επί θεμάτων προστασίας και αναπτύξεως των δασών και δασικών εκτάσεων και ασκήσεως της δασικής πολιτικής του Κράτους.

 

2. Ειδικότερα το Συμβούλιον Δασικής Πολιτικής γνωμοδοτεί:

 

α) Επί πάσης φύσεως σχεδίων νόμων και διαταγμάτων τα οποία έχουν ως αντικείμενον την προστασία, την εκμετάλλευση ή την ανάπτυξη των δασών και των δασικών εκτάσεων και την εφαρμογήν της δασικής πολιτικής της Κυβερνήσεως.

 

β) Επί της κηρύξεως περιοχής τινός ως αισθητικού δάσους ή εθνικού δρυμού ή μνημείου της φύσεως και περί των ληπτέων δι' αυτά μέτρων.

 

γ) Επί της εγκρίσεως πολυετών εθνικών ή περιφερειακών προγραμμάτων δασικής αναπτύξεως.

 

δ) Δια την λήψη μέτρων προστασίας του θηραματικού πλούτου και της αγρίας πανίδας ή την λήψη μέτρων κατά των επιβλαβών θηραμάτων.

 

ε) Επί παντός ετέρου θέματος το οποίον ρητώς παραπέμπεται εις αυτό κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ή ήθελε παραπεμφθεί εις αυτό κατά την κρίσιν του Υπουργού Γεωργίας.

Ωσαύτως, το Συμβούλιον τούτο μελετά την κατάστασιν των δασών και δασικών εκτάσεων και εισηγείται την λήψη των ενδεικνυομένων μέτρων επί των κατά την παράγραφο 1 θεμάτων.

 

3. Το Συμβούλιον Δασικής Πολιτικής αποτελείται από:

 

α) Τον Γενικόν Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας, ως Πρόεδρο.

β) Τον νομικό σύμβουλο του Υπουργείου Γεωργίας.

γ) Τον Γενικόν Διευθυντή Δασών.

δ) Τον Γενικόν Διευθυντή Γεωργικής Αναπτύξεως.

ε) Τον αρχαιότερο των εν Αθήναις γενικών επιθεωρητών δασών.

στ) Τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Συντονισμού.

ζ) Ένα καθηγητή του τμήματος δασολογίας της Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

η) Ένα καθηγητή της ζωολογίας, μιας των ανωτάτων σχολών.

θ) Ένα εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

ι) Ένα ιδιώτη δασοκτήμονα ή εκπρόσωπο δασοκτήμονα Δήμου ή Κοινότητος.

ι)α) Ένα ιδιώτη βιομήχανο ξύλου.

ι)β) Ένα εκπρόσωπο της Πανελληνίου Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών.

ι)γ) Ένα εκπρόσωπο των σωματείων φίλων των δασών και του περιβάλλοντος.

 

Εις το Συμβούλιον τούτο μετέχει ως εισηγητής μετά ψήφου και ο οικείος προς το εκάστοτε συζητούμενο θέμα διευθυντής της Γενικής Διευθύνσεως Δασών. Οσάκις το Συμβούλιον συζητεί θέμα υπαγόμενο εις τον κύκλο των αρμοδιοτήτων και άλλου ή άλλων Υπουργείων, εις την συζήτησιν καλείται, με μέριμνα του Προέδρου, υποχρεωτικώς και μετέχει μετά ψήφου εκπρόσωπος εκάστου τούτων. Ομοίως, όταν ενώπιον του Συμβουλίου συζητείται θέμα θηρευτικής πολιτικής, καλείται και μετέχει μετά ψήφου ο πρόεδρος της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος. Ως γραμματεύς του Συμβουλίου ορίζεται υπάλληλος επί βαθμό 5ο ή 4ο της Γενικής Διευθύνσεως Δασών.

 

4. Το Συμβούλιον Δασικής Πολιτικής συγκροτείται δι' αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας. Οι καθηγητές των ανωτάτων σχολών ορίζονται, μετά των αναπληρωτών των, κατόπιν προτάσεως του οικείου συλλόγου των καθηγητών. Οι εκπρόσωποι του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου και της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών μετά των αναπληρωτών των, ορίζονται κατόπιν προτάσεως των Διοικητικών Συμβουλίων αυτών. Οι ιδιώτες, εν οις και ο της περίπτωσης ι)γ, ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, επιλέγονται ελεύθερα υπό του Υπουργού Γεωργίας. Η θητεία των διοριζομένων μελών είναι διετής, δύναται δε να ανανεώνεται ελεύθερα.

 

5. Τον πρόεδρο του Συμβουλίου, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο νομικός σύμβουλος του Υπουργείου Γεωργίας. Τον τελευταίον, ως μέλος του Συμβουλίου, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο αρχαιότερος των παρά το Υπουργείο Γεωργίας υπηρετούντων παρέδρων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τον Γενικόν Διευθυντή Δασών και τον Γενικόν Διευθυντή Γεωργικής Αναπτύξεως, οι οικείοι αναπληρωτές γενικοί διευθυντές, τον αρχαιότερο των εν Αθήναις γενικών επιθεωρητών δασών ο αμέσως νεώτερός του, τον προϊστάμενο της υπηρεσίας προστασίας περιβάλλοντος του Υπουργείου Συντονισμού ο νόμιμος αναπληρωτής του. Το Συμβούλιον συνεδριάζει έγκυρα παρόντων επτά τουλάχιστον εκ των μελών του.

 

6. Δια προεδρικού διατάγματος εκδιδομένου τη με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως και Γεωργίας καθορίζεται ειδικότερα η οργάνωσις και ο τρόπος λειτουργίας του Συμβουλίου Δασικής Πολιτικής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.