Νομοθετικό διάταγμα 17/7/1923 - Άρθρο 47

Άρθρο 47


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υπόχρεοι προς αποζημίωση των εκ της μεταβολής, ην συνεπάγεται εις την αξίαν των ακινήτων η κατά τα ανωτέρω τακτοποίησις και προσκύρωσις των οικοπέδων, ζημιουμένων ιδιοκτητών είναι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, άτινα ωφελήθηκαν εκ της τοιαύτης τακτοποιήσεως και προσκυρώσεως.

 

2. Προς κανονισμόν των ανωτέρω αποζημιώσεων, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση εις τον πρόεδρο των πρωτοδικών της εν η τα ακίνητα περιφέρειας μετ' αντιγράφου της κεκυρωμένης υπό του υπουργού πράξεως. Ο πρόεδρος των πρωτοδικών ορίζει προσωρινώς τις καταβλητέας αποζημιώσεις κατά τις διατάξεις του νόμου [Ν] 3951/1911, ως ερμηνεύθηκε και τροποποιήθηκε ούτος δια μεταγενεστέρων διατάξεων. Η καταβλητέα αποζημίωσις υπολογίζεται κατά τα εν παράγραφο 2 του άρθρου 37 αναφερόμενα.

 

3. Εάν εντός προθεσμίας οριζόμενης στην περί κυρώσεως της πράξεως τακτοποιήσεως απόφαση του υπουργού και μη δυναμένης να υπερβεί τους τρεις μήνας, και δια τους εν τη αλλοδαπή διαμένοντας τους πέντε μήνας, από της κοινοποιήσεως της κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 32 προσκλήσεως, δεν ζητήσει τις των ενδιαφερομένων παρά του αρμοδίου προέδρου των πρωτοδικών τον προσωρινό καθορισμό της κατά τα ανωτέρω αποζημιώσεως, θεωρείται ούτος αποδεχόμενος ότι ουδεμίαν υπέστη εκ της τακτοποιήσεως ή προσκυρώσεως ζημίαν.

 

4. Ως προς την κατάθεση της υπό του προέδρου ορισθείσης προσωρινής αποζημιώσεως και την κατάληψη του τακτοποιηθέντος ή προσκυρωθέντος ακινήτου ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του νόμου [Ν] 3951/1911. Εν περιπτώσει παρελεύσεως απράκτου της κατά την προηγούμενη παράγραφο προθεσμίας, η κατάληψις των ακινήτων ενεργείται οκτώ ημέρας μετά την λήξη της προθεσμίας ταύτης άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Μετά την κατάθεση της αποζημιώσεως ή την άπρακτη παρέλευσιν της ανωτέρω προθεσμίας ο ιδιοκτήτης οφείλει προ πάσης καταλήψεως τακτοποιηθέντος ή προσκυρωθέντος να προβεί εις την μεταγραφήν της δια της τακτοποιήσεως ή προσκυρώσεως γενομένης μεταβολής εις την ιδιοκτησία του, σημειούμενης εις τα βιβλία των μεταγραφών της κατά τα ανωτέρω σχετικής πράξεως και της αποφάσεως του προέδρου. Παραλειπόμενης της διατυπώσεως ταύτης, η τακτοποίησις ή προσκύρωσις ουδεμίαν έχει ισχύ. Η ανωτέρω μεταγραφή, οσάκις ο υπουργός της Συγκοινωνίας κρίνει αναγκαίο, εκτελείται και οίκοθεν υπό του φύλακα των μεταγραφών κατόπιν της προς τούτον κοινοποιήσεως υπό της αρμοδίας υπηρεσίας των σχετικών στοιχείων.

 

5. Τα επί του τακτοποιητέου οικοπέδου υφιστάμενα οιαδήποτε βάρη και περιορισμοί κυριότητος υπέρ τρίτων, από της κατά τα ανωτέρω καταθέσεως της αποζημιώσεως ή της απράκτου παρελεύσεως της κατά την παράγραφο 3 προθεσμίας, μετατρέπονται εις προσωπικήν αγωγή επί αποζημιώσει υπέρ του δικαιούχου του βάρους ή του περιορισμού κατά του ιδιοκτήτου του ειρημένου οικοπέδου. Εκ τούτων εξαιρούνται τα υποθηκικά υπέρ τρίτων δικαιώματα, άτινα μεταφέρονται αυτοδικαίως και κατά την, αυτήν τάξιν επί του τακτοποιηθέντος οικοπέδου, του φύλακα των μεταγραφών οφείλοντος αυτεπαγγέλτως να κάνει τις σχετικές σημειώσεις κατά την συνοδά τη προηγουμένη παραγράφω μεταγραφήν.

 

6. Τα προσκυρωθέντα οικόπεδα περιέρχονται εις τον νέον κύριον ελεύθερα οιωνδήποτε βαρών και περιορισμών κυριότητος υπέρ τρίτων, παντός εμπραγμάτου επί αυτών τοιούτου δικαιώματος μετατρεπόμενου από της καταθέσεως της αποζημιώσεως ή της παρελεύσεως της κατά την παράγραφο 3 προθεσμίας εις αξίωση επί του καταθέματος κατά τις σχετικές διατάξεις του νόμου [Ν] 3951/1911 κατά την πρώτην περίπτωσιν, ή εις προσωπικήν κατά του τέως ιδιοκτήτου απαίτηση κατά την δευτέρα.

 

7. Οι δικαστικές αποφάσεις δεν δύνανται να μεταβάλλουν την υπό του υπουργού κυρωθείσα πράξη ως προς την εν αυτή καθορισθείσα τακτοποίηση ή προσκύρωση των οικοπέδων, πάσα δε τυχόν απαίτησις ιδιοκτήτου ακινήτου ως προς τα μέχρι της τακτοποιήσεως ή προσκυρώσεως όρια αυτού, από της κυρώσεως της τακτοποιήσεως ή προσκυρώσεως τρέπεται αυτοδικαίως εις χρηματική τοιαύτη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.