Προεδρικό διάταγμα 10/2/14 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Κατευθύνσεις και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εγκρίνεται η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) Παλιούρι Χαλκιδικής, με τους ακόλουθους όρους, περιορισμούς και κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος που επιβάλλεται να τηρούνται κατά την εξειδίκευση και υλοποίηση του σχεδίου, με μέριμνα της αρχής σχεδιασμού, καθώς και του συνόλου των φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του σχεδίου:

 

α. Οι αδόμητοι και ελεύθεροι χώροι που θα προκύψουν κατά την ανάπτυξη του ακινήτου κατανέμονται κατά τρόπο ισόρροπο και λειτουργικά αποδοτικό ώστε, αφενός, να διατηρείται η ευρωστία των φυσικών λειτουργιών και των υπηρεσιών του οικοσυστήματος της έκτασης (συνοχή πράσινων χώρων, κατείσδυση νερού, κυκλοφορία αέρα κ.ά.) και, αφετέρου, να συνδυάζονται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, από την άποψη του μεγέθους, της διαμόρφωσης και της οικολογικής και πολεοδομικής λειτουργικότητας, οι αδόμητοι χώροι με τις ελεύθερες ζώνες που προβλέπονται, από την οικεία Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, γύρω από σημαντικά στοιχεία του περιβάλλοντος, όπως η ζώνη αιγιαλού - παραλίας, η ζώνη προστασίας της περιοχής αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και προσπέλασης προς τη θάλασσα και οι δασικές εκτάσεις.

 

β. Οι ειδικότερες χρήσεις και εγκαταστάσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 χωροθετούνται κατά τρόπο που να διασφαλίζει την ένταξη των σχετικών έργων στο περιβάλλον, τον περιορισμό μορφολογικών αλλοιώσεων, τη λειτουργική διασύνδεση υποδομών, δικτύων, δομημένων και ελεύθερων χώρων, καθώς και την πρόσβαση του κοινού στην παραλία και τον αιγιαλό ιδίως στην περιοχή της Ζώνης ΙΙ η οποία προορίζεται να λειτουργήσει και ως βασική δίοδος προσπέλασης προς τη θάλασσα.

 

γ. Κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των κτιριακών έργων λαμβάνεται ειδική μέριμνα, ιδίως μέσω συστημάτων ανάπτυξης πράσινων κτιρίων όπου αυτό είναι εφικτό, για:

 

γα. Την εξοικονόμηση ενέργειας, τόσο σε παθητικό επίπεδο (βιοκλιματικός σχεδιασμός, μονώσεις, ψυχρά υλικά, σκιάσεις κ.ά.) όσο και σε ενεργητικό επίπεδο (εξοπλισμός υψηλής απόδοσης, έξυπνο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης στα μεγάλα κτίρια, δυνατότητα χρήσης φυσικού αέρα στα συστήματα κλιματισμού, λαμπτήρες εξοικονόμησης κ.ά.).

 

γ)β. Την ορθολογική χρήση του νερού, με την εφαρμογή μεθόδων αποτελεσματικής άρδευσης και αξιοποίησης ομβρίων υδάτων.

 

γ)γ. Τη διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις κατά τους ορισμούς της σχετικής νομοθεσίας, με ταυτόχρονη πρόνοια για τη μέγιστη δυνατή επαναξιοποίησή τους.

 

δ. Στη Ζώνη ΙΙ εφαρμόζεται σχέδιο διαχείρισης με στόχο τη διατήρηση της ευρωστίας των φυσικών οικοσυστημάτων, την αντιπυρική προστασία, καθώς και την ανασύσταση ή εμπλουτισμό του φυσικού περιβάλλοντος, όπου αυτό έχει υποβαθμιστεί.

 

ε. Κατά τη χωροθέτηση αγκυροβολίου μικρών σκαφών στο Ακρωτήριο Χρούσσω, λαμβάνεται ειδική μέριμνα όσον αφορά τις συνθήκες ελλιμενισμού, τη θαλάσσια αντιρρύπανση και απορρύπανση και την υποδομή πυρασφάλειας, ώστε να διασφαλισθεί η διατήρηση του θαλασσίου οικοσυστήματος των προστατευόμενων λιβαδιών Ποσειδωνίας.

 

στ. Κατά τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων από τη λειτουργία των χρήσεων που θα υποδεχθεί το ακίνητο:

 

στα. Ενσωματώνονται, όσον αφορά τα απόβλητα αστικού τύπου, προβλέψεις για διαχωρισμό στην πηγή και κατάλληλες μεθόδους χωριστής συλλογής και διάθεσης, ώστε να προωθηθεί στον μέγιστο εφικτό βαθμό η ανακύκλωση.

 

στ)β. Υιοθετούνται, όσον αφορά τα απόβλητα από τις εργασίες πρασίνου, διαδικασίες επιτόπιας αξιοποίησης.

 

ζ. Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων από τη λειτουργία των χρήσεων που θα υποδεχθεί το ακίνητο διενεργείται κατά τους ορισμούς της σχετικής νομοθεσίας, επιδιώκοντας παράλληλα την αξιοποίηση της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων.

 

2. α. Η παρακολούθηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εφαρμογή του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου του Παλιουρίου Χαλκιδικής πραγματοποιείται ως εξής:

 

α)α. Στο σχεδιασμό της διαχείρισης και λειτουργίας του ακινήτου ενσωματώνεται συστηματικός τρόπος συλλογής των απαραίτητων στοιχείων από όσους θα συμμετάσχουν στην αξιοποίηση του δημόσιου ακινήτου, με βάση πρόγραμμα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του σχεδίου, συναφές με το προτεινόμενο στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

 

α)β. Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων διεξάγεται σε ετήσια τουλάχιστον βάση.

 

α)γ. Ως βασικά μεγέθη παρακολούθησης χρησιμοποιούνται περιβαλλοντικοί δείκτες, αντιπροσωπευτικοί των σημαντικών πτυχών της εξέλιξης στην κατάσταση του περιβάλλοντος.

 

β. Οι σχετικοί περιβαλλοντικοί δείκτες καθορίζονται στο οικείο πρόγραμμα παρακολούθησης. Μεταξύ των δεικτών αυτών μπορεί να περιλαμβάνονται:

 

β)α. Δείκτες πληθυσμού: Αναφέρονται στον αριθμό των ατόμων που διαμένουν ή εργάζονται στους χώρους και κτίρια του ακινήτου, στον μέσο χρόνο παραμονής αυτών και στις εποχιακές τους διακυμάνσεις.

 

β)β. Δείκτες οικολογικής κατάστασης και λειτουργίας: Αναφέρονται σε χαρακτηριστικά μεγέθη της κατάστασης και λειτουργίας των οικοσυστημάτων του ακινήτου και των όμορων εκτάσεων, με έμφαση στα δάση, τους χώρους πρασίνου και τα όμορα παράκτια θαλάσσια ύδατα.

 

β)γ. Δείκτες περιβαλλοντικών επιδόσεων: Αναφέρονται στις βελτιώσεις που επιφέρει η εφαρμογή των όρων της παρούσας απόφασης και άλλων περιβαλλοντικών πρακτικών στους τομείς της διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ποσότητες απορριμμάτων, ποσοστό απορριμμάτων που μπορεί να διατεθούν σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, ποσοστό ανακύκλωσης κ.ά.), της διαχείρισης νερού (συνολική κατανάλωση νερού, μεγέθη άρδευσης, ποσοστό συμμετοχής επαναξιοποιούμενων ομβρίων υδάτων κ.ά.) σε σύγκριση με τυπικούς μέσους όρους.

 

γ. Οι τιμές των δεικτών και των λοιπών μεγεθών της παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποτυπώνονται σε ετήσια έκθεση, στην οποία περιλαμβάνονται επίσης η επεξεργασία και η αξιολόγηση των σχετικών αποτελεσμάτων, καθώς και προτάσεις για τις τυχόν απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται σε όλους τους φορείς που συμμετέχουν στην αξιοποίηση του δημόσιου ακινήτου, ενώ παράλληλα δημοσιοποιείται με ανάρτησή της σε κατάλληλη ιστοσελίδα, στην οποία δίδεται η δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο κοινό να εκφράσει ενυπογράφως τις απόψεις του για το περιεχόμενο αυτής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.