Προεδρικό διάταγμα 118/06 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1)α του άρθρου 5 του βασιλικού διατάγματος 465/1970 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 143/1989 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. Όταν δεν εξασφαλίζονται, πριν από το πρατήριο, λόγω της οριζοντιογραφίας ή και της μηκοτομής της οδού ή λόγω πλευρικών εμποδίων, τα μήκη ορατότητας που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Κατηγορία οδού επί της οποίας ιδρύεται το πρατήριο

Εκτός εγκεκριμένου Σχεδίου - Εκτός Οικισμών

1

2

α. Πρωτεύον Εθνικό        

200

β. Δευτερεύον Εθνικό        

200

γ. Τριτεύον Εθνικό        

150

δ. Εθνικό Νήσων (πλην Εύβοιας - Κρήτης - Ρόδου - Κέρκυρας)

150

ε. Παράπλευροι οδών ταχείας κυκλοφορίας και αυτοκίνητο δρόμων ή γενικώς παράπλευροι πλάτους μεγαλύτερου των 7 m

150

στ. Πρωτεύον Επαρχιακό

150

ζ. Δευτερεύον Επαρχιακό

100

η. Επαρχιακό Νήσων (πλην Εύβοιας - Κρήτης - Ρόδου - Κέρκυρας)

70

θ. Παράπλευροι δρόμοι πλάτους ίσου ή μικρότερου των 7 m

70

ι. Δημοτικό ή Κοινοτικό

70

 

Τα μήκη ορατότητας απαιτούνται για την είσοδο ή την έξοδο χωριστά, πρέπει να διατίθενται σε όλο το μήκος που καταλαμβάνει η λωρίδα επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης, μετρούνται δε επί του άξονα της πλησιέστερης προς το πρατήριο λωρίδας κυκλοφορίας. Αρχή μέτρησης για την είσοδο είναι η αρχή της λωρίδας επιβράδυνσης, για δε την έξοδο το τέλος της κεντρικής τραπεζοειδούς νησίδας. Το ύψος του οφθαλμού του οδηγού λαμβάνεται στο 1,06 m η δε πορεία των οπτικών ακτίνων από τον οφθαλμό πρέπει να εξασφαλίζεται ανεμπόδιστη μέσα στον οδικό και τον παρόδιο χώρο της ζώνης απαλλοτρίωσης. Ως εμπόδια (οπτικά) θεωρούνται, τα βάθρα γεφυρών, οι τοίχοι αντιστήριξης, οι πινακίδες σήμανσης, οι φυτεύσεις, τα στηθαία ασφαλείας, τα πρανή ορυγμάτων, το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους, κτίσματα εν γένει κ.λ.π.}

 

2. Η παράγραφος 1)β του άρθρου 5 του βασιλικού διατάγματος 465/1970, που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του προεδρικού διατάγματος 143/1989, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{β. Σε αποστάσεις μικρότερες των οριζομένων στον παρακάτω πίνακα, για τις περιπτώσεις πρατηρίων επί οδών όλων των κατηγοριών, από του σημείου συνάντησης των αξόνων της οδού επί της οποίας ιδρύεται το πρατήριο και άλλης οδού, ή από της συνάντησης της οδού με σιδηροδρομική γραμμή, ή από της αρχής ή του πέρατος της διάταξης κυκλοφοριακής σύνδεσης σταθμών διοδίων και πλατυσμάτων στάθμευσης (parking).

 

Σε περίπτωση διαμόρφωσης ισόπεδων ή ανισόπεδων κόμβων, οι αποστάσεις ισχύουν για τις δυο πλευρές της οδού και υπολογίζονται από το σημείο της οδού που αλλάζει η διατομή της για τη διαμόρφωση του κόμβου.

 

Οι αποστάσεις από συμβολές με οδούς στις οποίες επιτρέπονται μόνον ομόρροπες κινήσεις και απαγορεύονται με διαχωριστική γραμμή ή νησίδα ή κατακόρυφη σήμανση οι αριστερές στροφές, υπολογίζονται μόνον στην κατεύθυνση της οδού που βρίσκεται η συμβάλλουσα οδός.

 

Κατηγορία οδού επί της οποίας ιδρύεται το πρατήριο

Εκτός εγκεκριμένου Σχεδίου - Εκτός Οικισμών

1

2

α. Πρωτεύον Εθνικό

200

β. Δευτερεύον Εθνικό        

200

γ. Τριτεύον Εθνικό

150

δ. Εθνικό Νήσων (πλην Εύβοιας - Κρήτης - Ρόδου - Κέρκυρας)

150

ε. Παράπλευροι οδών ταχείας κυκλοφορίας και αυτοκινητόδρομων ή γενικώς παράπλευροι πλάτους μεγαλυτέρου των 7 m        

100

στ. Πρωτεύον Επαρχιακό

150

ζ. Δευτερεύον Επαρχιακό

70

η. Επαρχιακό Νήσων (πλην Εύβοιας - Κρήτης - Ρόδου - Κέρκυρας)

70

θ. Παράπλευροι δρόμοι πλάτους ίσου ή μικρότερου των 7 m

70

ι. Δημοτικό ή Κοινοτικό

70

 

Η στήλη 2 δεν έχει εφαρμογή για την περίπτωση που οι συμβάλλουσα οδός είναι δημοτική ή κοινοτική (πλην των κυρίων) και:

 

α) Εξυπηρετεί τριάντα (30) το πολύ ιδιοκτησίες μέχρι βάθους 500 m από του σημείου τομής των αξόνων ή

 

β) έχει πλάτος μικρότερο ή ίσο των 5,50 m ανεξαρτήτως του μήκους της ή των ιδιοκτησιών που εξυπηρετεί ή

 

γ) είναι αδιέξοδος ανεξαρτήτως του μήκους και του πλάτους της ή

 

δ) ο κυκλοφοριακός της φόρτος, όπως προκύπτει από μετρήσεις της εκάστοτε αρμόδιας Υπηρεσίας δεν υπερβαίνει τα (480) τετρακόσια ογδόντα οχήματα ανά 24ωρο.

 

Εφ' όσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και δεν εφαρμόζονται οι αποστάσεις της στήλης 2, η δια μόρφωση της κυκλοφοριακής σύνδεσης (αρχή λωρίδας επιβράδυνσης ή τέλος λωρίδας επιτάχυνσης) θα πρέπει να απέχει 8 m από τον άξονα της συμβάλλουσας οδού και πάντως η απόσταση του άξονα της συμβάλλουσας οδού δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50,00 m από το άκρο της κάτω βάσης της κεντρικής νησίδας που βρίσκεται πλησιέστερα στη συμβολή.

}

 

3. Η περίπτωση ε της παραγράφου α του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 327/1992 (ΦΕΚ 163/Α/1992) καταργείται και επαναφέρεται σε ισχύ η παράγραφος 1)γ του άρθρου 5 του βασιλικού διατάγματος 465/1970, αναδιατυπούμενη ως εξής:

 

{1 γ) Όταν η απόσταση ενός πρατηρίου από άλλο εκτός ορίων εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων που βρίσκεται στην ίδια πλευρά της οδού, είναι μικρότερη:

 

α)α) των 10.000 m για την περίπτωση εθνικών οδών του βασικού δικτύου της χώρας,

 

β)β) των 3.000 m για την περίπτωση εθνικών οδών δευτερεύοντος και τριτεύοντος δικτύου της χώρας, επαρχιακών οδών και παραπλεύρων οδών (Service Roads) που δημιουργούνται σε κύριες οδικές αρτηρίες του βασικού δικτύου της χώρας,

 

γ)γ) των 500 m για την περίπτωση δημοτικών ή κοινοτικών οδών και παραπλεύρων οδών του δευτερεύοντος και τριτεύοντος εθνικού καθώς και του επαρχιακού δικτύου της χώρας.

 

Δεν υπάρχει θέμα ελάχιστης απόστασης μεταξύ πρατηρίων όταν αυτά χωρίζονται από εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή από νομίμως υφιστάμενο οικισμό στην ίδια πλευρά της οδού ή όταν το ένα εξ αυτών βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή σε νομίμως υφιστάμενο οικισμό.}

 

4. Η παράγραφος 1)ε του άρθρου 5 του βασιλικού διατάγματος 465/1970, που τροποποιήθηκε και αναριθμήθηκε σε 1)δ με το άρθρο 3, παράγραφος 4 του προεδρικού διατάγματος 143/1989, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1)δ. Όταν η απόσταση πρατηρίου από του άκρου τεχνικού έργου της οδού, το οποίο τεχνικό έργο δεν δύναται να διαπλατυνθεί, είναι μικρότερη των κατωτέρω ελαχίστων αποστάσεων, όπως αυτές ορίζονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Κατηγορία οδού επί της οποίας ιδρύεται το πρατήριο

Εκτός εγκεκριμένου Σχεδίου - Εκτός Οικισμών

1

2

α. Πρωτεύον Εθνικό        

200

β. Δευτερεύον Εθνικό        

120

γ. Τριτεύον Εθνικό        

100

δ. Εθνικό Νήσων (πλην Εύβοιας - Κρήτης - Ρόδου - Κέρκυρας)

100

ε. Παράπλευροι οδών ταχείας κυκλοφορίας και αυτοκίνητο δρόμων ή γενικώς παράπλευροι πλάτους μεγαλύτερου των 7 m

100

στ. Πρωτεύον Επαρχιακό

100

ζ. Δευτερεύον Επαρχιακό

100

η. Επαρχιακό Νήσων (πλην Εύβοιας - Κρήτης - Ρόδου - Κέρκυρας)

100

θ. Παράπλευροι δρόμοι πλάτους ίσου ή μικρότερου των 7 m

100

ι. Δημοτικό ή Κοινοτικό

50

 

 

Όταν κατά την κρίση της αρμόδιας για την οδό Υπηρεσίας, η διαπλάτυνση είναι δυνατή, τότε η σχετική δαπάνη κατασκευής της βαρύνει τον πρατηριούχο.}

 

5. Στο άρθρο 5 του βασιλικού διατάγματος 465/1970 προστίθεται παράγραφος 1)ε.

 

{1)ε. Σε αποστάσεις μικρότερες των 200 m, 150 m, 100 m, 70 m, για τις περιπτώσεις πρατηρίων ή εγκαταστάσεων, που ιδρύονται σε Βασικό Εθνικό, Δευτερεύον Εθνικό, Τριτεύον Εθνικό, Επαρχιακό Οδικό δίκτυο και παράπλευρους αντίστοιχα, από άλλη εγκεκριμένη εν ισχύ κυκλοφοριακή σύνδεση. Η απόσταση νοείται μεταξύ των άκρων πέρατος και αρχής της κυκλοφοριακής διαμόρφωσης των δύο συνδέσεων.

 

Για γήπεδα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής αλλά πληρούν όλες τις υπόλοιπες, θα εγκρίνεται Κοινή Κυκλοφοριακή Σύνδεση, όταν:

 

α) υπάρχει επαρκές εύρος απαλλοτρίωσης για τη διαμόρφωση Κοινή Κυκλοφοριακή Σύνδεση είτε

 

β) δεν υπάρχει επαρκές εύρος απαλλοτρίωσης, αλλά υπάρχει συναίνεση των ιδιοκτητών όλων των εμπλεκομένων γηπέδων, παρεχόμενη με συμβολαιογραφικό έγγραφο, είτε

 

γ) έχει ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του βασιλικού διατάγματος 465/1970.

 

Η Κοινή Κυκλοφοριακή Σύνδεση έχει κοινή είσοδο και έξοδο οχημάτων.

 

Η κεντρική νησίδα πρασιάς θα διαμορφώνεται μπροστά από όλα τα γήπεδα που αφορά, σύμφωνα με υποδείξεις της Υπηρεσίας. Ο δεύτερος που εγκαθιστά υποχρεούται να εκτελέσει με δαπάνες του όλες τις εργασίες προσαρμογής της υφισταμένης ήδη σύνδεσης, ώστε να περιληφθεί d αυτή και η νέα εγκατάσταση.}

 

6. Οι περιπτώσεις 2 (β), 2 (δ) και 2 (ζ) του άρθρου 5 του βασιλικού διατάγματος 465/1970, όπως αντικαταστάθηκαν με το προεδρικό διάταγμα 143/1989 και οι περιπτώσεις 2 (ε) και 2 (στ) του ιδίου άρθρου, τροποποιούνται ως εξής:

 

{2. β) σε θέσεις που απέχουν, από το πλησιέστερο σημείο του κτιρίου εκκλησιών, νοσοκομείων, κλινικών, ασύλων ανιάτων, γηροκομείων, οίκων ευγηρίας και εκπαιδευτηρίων, ανεξαρτήτως αριθμού ατόμων, καθώς και κινηματογράφων ή θεάτρων, καταστημάτων και άλλων χώρων συγκέντρωσης κοινού των οποίων η χωρητικότητα ξεπερνά τα 50 άτομα, απόσταση μικρότερη από 200 m μετρούμενη προς πάσα κατεύθυνση (ακτινικά και επί οριζόντιου επιπέδου προβολής) από το κέντρο της νησίδας των αντλιών ή των φρεατίων της δεξαμενής καυσίμου ή της προβολής του στομίου του σωλήνα εξαερώσεως.

 

Για την εφαρμογή του παρόντος, ο υπολογισμός των ατόμων θα γίνεται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του προεδρικού διατάγματος 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α/1988) όπως ισχύει κάθε φορά.

 

δ) Επί των εθνικών οδών του βασικού δικτύου όπου η ελάχιστη απόσταση μεταξύ πρατηρίων ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1)γ του παρόντος άρθρου σε 10.000 m επιτρέπεται, μετά την ίδρυση σύμφωνα με το παρόν ενός (του πρώτου) πρατηρίου, η ίδρυση και άλλων πρατηρίων και προς τις δύο πλευρές αυτού σε συνεχόμενα οικόπεδα που έχουν ελάχιστη πρόσοψη στην οδό 80 m, ώστε να δημιουργηθεί ομάδα πρατηρίων που να εκτείνονται 500 m. το πολύ πριν ή και μετά το αρχικό. Η ομάδα των πρατηρίων πρέπει να έχει κοινή σύνδεση με την οδό, δηλαδή κοινή είσοδο και έξοδο κατά στάδιο ανάπτυξής της. Η κεντρική νησίδα πρασιάς επεκτείνεται στην περίπτωση αυτή υποχρεωτικώς μπροστά από όλα τα πρατήρια. Κάθε νέα κατασκευή πρατηρίου σε μία ομάδα πρατηρίων, συνεπάγεται την οικονομική επιβάρυνση αυτού που την πραγματοποιεί, για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών τροποποίησης της σύνδεσης με την οδό για την εξυπηρέτηση ολόκληρης της ομάδας των πρατηρίων, με τη νέα της μορφή.

 

ε) Σε διαμπερές οικόπεδο, που έχει πρόσοψη επί δύο οδών επιτρέπεται η κυκλοφοριακή σύνδεση και η λειτουργία του πρατηρίου επί αμφοτέρων των οδών και εφαρμόζεται για κάθε οδό το αντίστοιχο υπόδειγμα κυκλοφοριακής σύνδεσης, (εφόσον διασφαλίζεται στην περίπτωση αυτή, λαμβάνοντας τα απαραίτητα κατά την κρίση της υπηρεσίας που έχει την ευθύνη για τις οδούς μέτρα, ότι το πρατήριο δεν λειτουργεί ως άτυπος κόμβος). Στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις για τις ελάχιστες αποστάσεις οικοδομικών γραμμών, όπως και αυτές περί ελαχίστων αποστάσεων των πρατηρίων, εφαρμόζονται και για τις δύο οδούς.

 

στ) Γενικώς σε όλα τα πρατήρια επιβάλλεται η περίφραξη όλων των πλευρών του γηπέδου, εκτός της προσόψεως, τηρουμένων των πολεοδομικών διατάξεων, προς παρεμπόδιση της εισόδου στην οδό και εξόδου από αυτήν των οχημάτων μέσω του χώρου του πρατηρίου.

 

ζ) Επί των εθνικών οδών του δευτερεύοντος και τριτεύοντος δικτύου καθώς και του επαρχιακού δικτύου, όπου η ελάχιστη απόσταση μεταξύ πρατηρίων ορίζεται, σύμφωνα με την παράγραφο 1)γ του παρόντος άρθρου, σε 3.000 m, επιτρέπεται, μετά την ίδρυση σύμφωνα με το παρόν ενός (του πρώτου) πρατηρίου, η ίδρυση και άλλων πρατηρίων και προς τις δύο πλευρές αυτού σε συνεχόμενα οικόπεδα που έχουν ελαχίστη πρόσοψη στην οδό 50 m, ή 40 m, αντίστοιχα, ώστε να δημιουργηθεί ομάδα πρατηρίων που να εκτείνονται 500 m, το πολύ πριν ή και μετά το αρχικό. Η ομάδα αυτή πρέπει να έχει κοινή σύνδεση με την οδό, δηλαδή κοινή είσοδο και έξοδο κατά στάδιο ανάπτυξής της. Η κεντρική νησίδα πρασιάς, επεκτείνεται, στην περίπτωση αυτή, υποχρεωτικώς μπροστά από όλα τα πρατήρια.

 

Κάθε νέα κατασκευή πρατηρίου σε μία ομάδα πρατηρίων, συνεπάγεται την οικονομική επιβάρυνση αυτού που την πραγματοποιεί, για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών τροποποίησής της σύνδεσης με την οδό για την εξυπηρέτηση ολόκληρης της ομάδας των πρατηρίων, με τη νέα της μορφή.

 

η) Σε απόσταση μικρότερη των 20 m από αποθήκες εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών. Η απόσταση στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται μεταξύ του κέντρου της νησίδας των αντλιών ή του φρεατίου των δεξαμενών ή της προβολής του στομίου του σωλήνα εξαέρωσης και του πλησιέστερου ανοίγματος του περιμετρικού τοίχου του κτιρίου της αποθήκης. Σε κάθε περίπτωση εξακολουθεί η τήρηση των λοιπών διατάξεων περί αποθήκευσης εκρηκτικών.}

 

7 . Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του βασιλικού διατάγματος 465/1970 προστίθεται εδάφιο η ως εξής:

 

{2. η) Σε απόσταση μικρότερη των 20 m από αποθήκες εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών. Η απόσταση στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται μεταξύ του κέντρου της νησίδας των αντλιών ή του φρεατίου των δεξαμενών ή της προβολής του στομίου του σωλήνα εξαέρωσης και του πλησιέστερου ανοίγματος του περιμετρικού τοίχου του κτιρίου της αποθήκης. Σε κάθε περίπτωση εξακολουθεί η τήρηση των λοιπών διατάξεων περί αποθήκευσης εκρηκτικών.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.