Προεδρικό διάταγμα 143/89 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 21 του βασιλικού διατάγματος 465/1970 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{6) Σε περίπτωση κατασκευής παράπλευρου δρόμου ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου υποχρεούται να προσαρμόσει με δική του δαπάνη, την κυκλοφοριακή σύνδεση προς τη νέα κατάσταση.

 

Η προσαρμογή αυτή γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του παρόντος διατάγματος.}

 

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 21 του βασιλικού διατάγματος 465/1970 όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του προεδρικού διατάγματος 509/1984 Τροποποίηση διατάξεων του βασιλικού διατάγματος 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α/1970) κ.λ.π. (ΦΕΚ 181/Α/1984) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{7) Η άδεια κυκλοφοριακής σύνδεσης των πρατηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του άρθρου 24 του παρόντος διατάγματος όπως η διάταξη αυτή κάθε φορά ισχύει, χορηγείται με την προϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες τους θα καταβάλουν ετήσιο μίσθωμα για την προσωρινή χρήση της έκτασης που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του δημοσίου και είναι αναγκαία για την προσπέλαση και εκμετάλλευση των πρατηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων.

 

Το ετήσιο μίσθωμα για τις κυκλοφοριακές συνθέσεις με το εθνικό βασικό και δευτερεύον δίκτυο, αποτελεί έσοδο του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας που έχει την αποκλειστική εκμετάλλευση των χώρων αυτών σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 26 του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

Το μίσθωμα αυτό καθορίζεται κάθε δύο χρόνια με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, βεβαιώνεται σαν έσοδο του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας με απόφαση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής αυτού, εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων από τα κατά τόπους δημόσια ταμεία με βάση χρηματικούς καταλόγους, που αποστέλλονται σ' αυτά από το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας, και κατατίθεται σε πίστωση του λογαριασμού του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας.

 

Το ετήσιο μίσθωμα για τις κυκλοφοριακές συνδέσεις με το επαρχιακό δίκτυο, αποτελεί, έσοδο του οικείου Νομαρχιακού Ταμείου. Το μίσθωμα καθορίζεται κάθε δύο χρόνια με πρακτικό Επιτροπής που αποτελείται από τον Οικονομικό Έφορο, τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών και τον Διευθυντή Γεωργίας του Νομού, βεβαιώνεται σαν έσοδο του Νομαρχιακού Ταμείου από την Επιτροπή αυτή, εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων από τα κατά τόπους δημόσια ταμεία με βάση χρηματικούς καταλόγους που αποστέλλονται σ' αυτά από το Νομαρχιακό Ταμείο και κατατίθεται σε πίστωση του λογαριασμού του Νομαρχιακού Ταμείου που τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδας.

 

Ο καθορισμός του μισθώματος γίνεται με βάση την κατηγορία του δρόμου, το πλάτος και το κυκλοφοριακό φόρτο αυτού, καθώς και την θέση, τη γεωγραφική περιοχή, την παραχωρούμενη έκταση και την αντίστοιχη αξία γης της κυκλοφοριακής σύνδεσης και υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας, λειτουργίας της επιχείρησης, την οποία εξυπηρετεί ή κυκλοφοριακή σύνδεση και καταβάλλεται το αργότερο μέσα σ' ένα τρίμηνο από την κοινοποίηση της απόφασης καθορισμού της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας ή του πρακτικού της Επιτροπής προκειμένου για έσοδο του Νομαρχιακού Ταμείου ή μέσα στο πρώτο τρίμηνο του χρόνου για κάθε άλλη περίπτωση. Οι ενδιαφερόμενοι, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σ' αυτούς της απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας ή του πρακτικού της Επιτροπής μπορούν να ασκήσουν ένσταση στον αρμόδιο Νομάρχη. Ο Νομάρχης αποφαίνεται τελεσίδικα το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την κατάθεση της ένστασης. Η υποβολή ένστασης δεν αναστέλλει την υποχρέωση καταβολής του μισθώματος. Καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος επιφέρει την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου ή της εγκατάστασης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες που χορηγούν τις άδειες, κυκλοφοριακών συνδέσεων των πρατηρίων ή των λοιπών εγκαταστάσεων, έχουν υποχρέωση να κοινοποιούν αντίγραφα των αδειών αυτών στο Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας ή στο Νομαρχιακό Ταμείο κατά περίπτωση.}

 

3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 21 του βασιλικού διατάγματος 465/1970 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{10) Σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας η αυτοκινητοδρόμους όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 614/1977 επιτρέπεται ή ίδρυση και λειτουργία κάθε φύσεως εγκαταστάσεων μόνο στους παράπλευρους δρόμους.

 

Κατ' εξαίρεση των αναφερομένων στο προηγούμενο εδάφιο, επιτρέπεται σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας ή αυτοκινητόδρομους ή ίδρυση και λειτουργία Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων σε χώρους που έχει την αποκλειστική εκμετάλλευση το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 26 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984). Οι Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων περιλαμβάνουν διάφορες εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση οχημάτων και επιβατών, όπως πρατήριο υγρών καυσίμων ή υγραερίου, πλυντήριο, λιπαντήριο, συνεργείο, αναψυκτήριο, εστιατόριο, μοτέλ και άλλες ανάλογες εγκαταστάσεις.

 

Για το είδος των εγκαταστάσεων των Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων, αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών με τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 23 του παρόντος Διατάγματος και ακολούθως η διαδικασία των παραγράφων 4, 5, 6 για την χορήγηση άδειας λειτουργίας αορίστου χρόνου.

 

Για τις λοιπές εγκαταστάσεις η υποχρέωση και κατασκευή κυκλοφοριακής σύνδεσης με τους παράπλευρους πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα δύο ετών σύμφωνα με το άρθρο 34 και τις άλλες διατάξεις του παρόντος Διατάγματος.

 

ε) Κατά την εκτέλεση των εργασιών όταν η λειτουργία δεν είναι εφικτή η Διευθύνουσα το έργο υπηρεσία ειδοποιεί τον κάτοχο της άδειας λειτουργίας προς μηνός τουλάχιστον και την υπηρεσία Συγκοινωνιών για την προσωρινή διακοπή την έναρξη και διάρκεια αυτής.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.