Προεδρικό διάταγμα 143/89 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 6 του βασιλικού διατάγματος 465/1970 αντικαθίστανται ως εξής:

 

{4. Κυρώνονται τα συνοδεύονται το παρόν σχέδια κυκλοφοριακών διαμορφώσεων πρατηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων, που συντάχθηκαν σαν υποδείγματα, εφαρμοζόμενα ως κάτωθι:

 

(α) Τύπος Α

 

Για πρατήρια και λοιπές εγκαταστάσεις στο Βασικό Εθνικό Οδικό δίκτυο και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κυκλοφοριακή σύνδεση διαμορφώνεται ως εξής:

 

Στο κέντρο της σύνδεσης κατασκευάζεται τραπεζοειδής νησίδα φυτεμένη, με πλάγιες πλευρές υπό γωνία 30ο προς τον άξονα της οδού, την πάνω βάση 20,00 m από τον άξονα της οδού και την κάτω βάση μήκους εξαρτωμένου από το πρόσωπο του γηπέδου και ελάχιστου 50.000 m σε απόσταση 3,50 από το όριο του κυκλοφορούμενου τμήματος της οδού.

 

Εκατέρωθεν της νησίδας διαμορφώνεται ή είσοδος και έξοδος πλάτους 5,00 m και υπό γωνία 30ο προς τον άξονα της οδού στη συνέχεια των λωρίδων επιβράδυνσης και επιτάχυνσης ελάχιστου μήκους 160.000 m και πλάτους 3,50 m

 

Πέραν των λωρίδων επιτάχυνσης και επιβράδυνσης κατασκευάζεται έρεισμα, πλάτους όσο της υπόλοιπης οδού και όχι μικρότερο του 1,50 m.

 

Στην είσοδο και έξοδο κατασκευάζονται πλευρικές νησίδες. Η νησίδα αντλιών τοποθετείται σε απόσταση 31,00 m από την άξονα της οδού.

 

Οι ζώνες επιβράδυνσης και επιτάχυνσης η είσοδος ή έξοδος καθώς και η με διαγράμμιση ζώνη επιστρώνονται με οδόστρωμα όμοιου τύπου με αυτό της οδού.

 

Ο υπόλοιπος χώρος επιστρώνεται κατά την κρίση της επιχείρησης.

 

Για την εφαρμογή του τύπου αυτού απαιτείται ελάχιστο μήκος προσώπου του γηπέδου 80,00 m.

 

Με την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκρίνεται και η απαραίτητη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση σύμφωνα με το νόμο [Ν] 614/1977 περί Κώδικα Οδικής κυκλοφορίας (ΦΕΚ 167/Α/1977) και ο ηλεκτροφωτισμός σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές περί ηλεκτρισμού οδών.

 

(β) Τύπος Β

 

Για πρατήρια και λοιπές εγκαταστάσεις στο Δευτερεύον Εθνικό Οδικό δίκτυο και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κυκλοφοριακή σύνδεση διαμορφώνεται ως εξής:

 

Στο κέντρο της σύνδεσης κατασκευάζεται τραπεζοειδής νησίδα πλάτους 4,00 m με τις συγκλίνουσες πλευρές υπό γωνία 30ο προς τον άξονα της οδού και την κάτω βάση μήκους εξαρτωμένου από το πρόσωπο του γηπέδου και ελάχιστου μήκους 30,00 m και σε απόσταση 3,00 m από το άκρο του κυκλοφορούμενου τμήματος της οδού. Η ζώνη αυτή διαμορφώνεται με διαγράμμιση.

 

Εκατέρωθεν της κεντρικής νησίδας διαμορφώνονται η είσοδος και έξοδος πλάτους τουλάχιστον 5,00 m υπό γωνία 30ο προς την άξονα της οδού και στη συνέχεια αυτού οι λωρίδες επιβράδυνσης και επιτάχυνσης ελάχιστου μήκους 70,00 m και πλάτους 3,00 m Πέραν των λωρίδων αυτών διαμορφώνεται το έρεισμα ίδιο με αυτό της υπόλοιπης οδού όχι μικρότερο του 1,50 m.

 

Στην είσοδο και έξοδο κατασκευάζονται πλευρικές νησίδες.

 

Η νησίδα αντλιών τοποθετείται σε απόσταση 3,50 m από την κεντρική νησίδα.

 

Οι ζώνες επιτάχυνσης και επιβράδυνσης και η με διαγράμμιση ζώνη επιστρώνονται με όμοιου τύπου οδόστρωμα με αυτό της οδού. Ο υπόλοιπος χώρος επιστρώνεται κατά την κρίση της επιχείρησης.

 

Για την εφαρμογή του τύπου αυτού απαιτείται ελάχιστο μήκος προσώπου του γηπέδου 50,00 m.

 

Με την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκρίνεται και η απαραίτητη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση σύμφωνα με το νόμο [Ν] 614/1977 και ο ηλεκτροφωτισμός σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές περί ηλεκτροφωτισμού οδών.

 

(γ) Τύπος Γ

 

Για πρατήρια και λοιπές εγκαταστάσεις επί επαρχιακών οδών όπως αυτές καθορίστηκαν με σχετικά διατάγματα που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του νόμου 3155/1955 περί κατασκευής και συντήρησης οδών (ΦΕΚ 63/Α/1955) εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεων ή παράπλευρων οδών με κυκλοφορούμενο πλάτος οδού μεγαλύτερο των 6,00 m.

 

Σ' αυτά η κυκλοφοριακή σύνδεση διαμορφώνεται ως εξής:

 

Στο κέντρο της σύνδεσης κατασκευάζεται τραπεζοειδής νησίδα πλάτους 4,00 m με τις συγκλίνουσες πλευρές υπό γωνία 30ο προς τον άξονα της οδού και την κάτω βασικό μήκους εξαρτώμενου από το πρόσωπο του γηπέδου και ελάχιστου μήκους 20,00 m και σε απόσταση 2,50 m από το άκρο του κυκλοφορούμενου τμήματος της οδού. Η ζώνη αυτή διαμορφώνεται με διαγράμμιση.

 

Εκατέρωθεν της κεντρικής νησίδας διαμορφώνεται η είσοδος και έξοδος πλάτους 5,00 m υπό γωνία 30ο ως προς τον άξονα της οδού και στη συνέχεια αυτού λωρίδες επιβράδυνσης και επιτάχυνσης ελάχιστου μήκους 45,00 m και μεταβλητού πλάτους από 0 - 3,00 m

 

Πέραν της λωρίδας επιτάχυνσης και επιβράδυνσης διαμορφώνεται έρεισμα πλάτους άσο της οδού.

 

Οι λωρίδες επιβράδυνσης και επιτάχυνσης και επιβράδυνσης διαμορφώνεται έρεισμα πλάτους όσο της οδού.

 

Οι λωρίδες επιβράδυνσης και επιτάχυνσης επιστρώνονται με όμοιο τύπο οδοστρώματος με αυτό της οδού. Ο υπόλοιπος χώρος επιστρώνεται κατά την κρίση της επιχείρησης.

 

Για την εφαρμογή αυτού του τύπου απαιτείται ελάχιστο μήκος προσώπου του γηπέδου 40,00 m.

 

Με την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκρίνεται και η απαραίτητη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση σύμφωνα με το νόμο [Ν] 614/1977 και ο ηλεκτροφωτισμός σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές περί ηλεκτροφωτισμού οδών.

 

(δ) Τύπος Δ.

 

Για πρατήρια και λοιπές εγκαταστάσεις σε επαρχιακούς δρόμους των νήσων που αναφέρονται στο εδάφιο γ της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του βασιλικού διατάγματος 465/1970 όπως κάθε φορά ισχύει. Για πρατήρια και λοιπές εγκαταστάσεις σε δρόμους που βρίσκονται στις ορεινές ή προβληματικές περιοχές νομών όπως ισχύει το προεδρικό διάταγμα 270/1990 (ΦΕΚ 108/Α/1990). Για τα πρατήρια και εγκαταστάσεις σε παράπλευρους δρόμους με κυκλοφορούμενο πλάτος ίσο η μικρότερο των 6,00 m.

 

Για πρατήρια επί υπεραστικών τμημάτων (εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων) κοινοτικών ή δημοτικών οδών.

 

Η κυκλοφοριακή σύνδεση διαμορφώνεται ως εξής:

 

Στο κέντρο της σύνδεσης κατασκευάζεται τραπεζοειδής νησίδα πλακοστρωμένη πλάτους 4,00 m και την κάτω βάση ελάχιστου μήκους 10,00 m σε επαφή με την ακραία γραμμή του ερείσματος της οδού και τουλάχιστον 1,00 m. Η ζώνη αυτή διαμορφώνεται με οριζόντια διαγράμμιση.

 

Εκατέρωθεν της νησίδας αυτής κατασκευάζεται είσοδος και έξοδος με πλάτος 5,00 m και κλίση 45ο προς τον άξονα της οδού.

 

Η νησίδα αντλιών καυσίμων ελάχιστου πλάτους 1.00 m τοποθετείται σε απόσταση 3,00 m τουλάχιστον από την κεντρική νησίδα.

 

Η είσοδος και έξοδος καθώς και ο χώρος του πρατηρίου επιστρώνεται κατά την κρίση της επιχείρησης. Κατά την κρίση της υπηρεσίας με την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκρίνεται και η απαραίτητη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και ο ηλεκτροφωτισμός σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

 

ΣΧΕΔΙΟ Ε

 

Παρουσιάζει τις κατά πλάτος τομές της οδού στις θέσεις της κυκλοφοριακής σύνδεσης των πρατηρίων.

 

Το έδαφος εντός των ορίων της έκτασης της επιχείρησης διαμορφώνεται με κλίση προς τα πλάγια, ώστε τα όμβρια ύδατα να μην κατακλύζουν την οδό ή διαφορετικά ή αποχέτευση αυτών θα γίνεται με υπόγειους αγωγούς μέσω φρεατίων.

 

Οι ζώνες επιβράδυνσης και επιτάχυνσης κατασκευάζονται με την κατά πλάτος κλίση του καταστρώματος της οδού, τα δε ερείσματα με κλίση 3%.

 

Τα αποχετευτικά έργα (τάφρο) της οδού θα πρέπει να συνεχίζονται με υπόγειους οχετούς με φρεάτια επιθεώρησης τα δε υπάρχοντα τεχνικά ήτοι οχετοί, γεφυράκια επεκτείνονται πέραν της καταλαμβανόμενης ζώνης με δαπάνη του ιδιοκτήτου της επιχείρησης και με οδηγίες της Υπηρεσίας.

 

5. Στα παραπάνω υποδείγματα ή θέση του κτιρίου του πρατηρίου, οι χώροι στάθμευσης ο αριθμός των αντλιών καυσίμων, είναι ενδεικτικά και μπορούν να τοποθετηθούν ανάλογα με τη διατιθέμενη έκταση.

 

6. Η μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης για τα πρατήρια και λοιπές εγκαταστάσεις στο εθνικό, επαρχιακό και Δημοτικό ή Κοινοτικό Οδικό Δίκτυο, εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, εγκρίνονται από την αρμόδια για την οδό υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων ή της οικείας Νομαρχίας.

 

7. Για την εφαρμογή των τύπων Β, Γ και Δ, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο εύρος απαλλοτρίωσης της οδού είναι επιθυμητή ή διαμόρφωση της κεντρικής τραπεζοειδούς νησίδας σε όλο το πρόσωπο του γηπέδου.

 

8. Ο τύπος Γ εφαρμόζεται και για πρατήρια και εγκαταστάσεις εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεων:

 

α. Στο Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο.

 

β. Στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο των νήσων πλην Κρήτης, Ρόδου, Κέρκυρας, καθώς και

 

γ. Σε τμήματα του Βασικού και Δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου, όταν αυτά διέρχονται από οικισμούς προϋφιστάμενους του 1923, ή οικισμούς οριοθετημένους σύμφωνα με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) με γραμμή δόμησης, όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του παρόντος.

 

9. Ο τύπος Δ εφαρμόζεται και για πρατήρια και εγκαταστάσεις εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεων:

 

α. Στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο των νήσων πλην Κρήτης, Ρόδου, Κέρκυρας.

β. Στο Δευτερεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο.

γ. Στα τμήματα του Τριτεύοντος Εθνικού Οδικού Δικτύου και Επαρχιακού οδικού Δικτύου που διέρχονται από οικισμούς προϋφιστάμενους του 1923 ή οριοθετημένους σύμφωνα με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) με γραμμή δόμησης, όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις.

 

10. Η γραμμή δόμησης για την εφαρμογή των τύπων Α, Β, Γ τοποθετείται σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος και ανάλογα με την κατηγορία της οδού.

 

pd.143.89.1

pd.143.89.2

pd.143.89.3

pd.143.89.4

pd.143.89.5

}

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του προεδρικού διατάγματος 33/1991 (ΦΕΚ 170/Α/1991).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.