Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 109

Άρθρο 109: Όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων εντός οικισμών με εγκεκριμένο σχέδιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(βασιλικό διάταγμα της 25-08-1969, βασιλικό διάταγμα της 03-04-1970, προεδρικό διάταγμα της 26-01-1979, προεδρικό διάταγμα της 08-02-1980)

 

1. Στις διατάξεις του παρόντος τμήματος υπάγονται οικισμοί ανεξαρτήτως πληθυσμού με εγκεκριμένο σχέδιο που στερούνται παντελώς όρων δόμησης ή στερούνται συντελεστή δόμησης και συγχρόνως αριθμού ορόφων ή ποσοστού κάλυψης ή και των δύο εφόσον, στην περίπτωση που έχουν πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους, δεν έχουν οριοθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β' του Μέρους ΙΙ.

 

2. α. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου των οικοπέδων των παραπάνω οικισμών ορίζονται ως εξής:

 

α)α. Στο κεντρικό τμήμα του οικισμού, όπως αυτό προσδιορίζεται με πράξη του οικείου νομάρχη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά από γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού:

 

Ελάχιστο πρόσωπο 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν 150 m2.

 

β)β. Στο υπόλοιπο τμήμα του οικισμού καθώς και στους αγροτικούς οικισμούς:

 

Ελάχιστο πρόσωπο 13 m.
Ελάχιστο εμβαδόν 300 m2.

 

β. Κατά παρέκκλιση των προηγούμενων περιπτώσεων α)α και β)β, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία κατά την 01-09-1969 (ημερομηνία δημοσίευσης του από 25-08-1969 βασιλικού διατάγματος) έχουν:

 

α)α. Στο κεντρικό τμήμα του οικισμού:

 

Ελάχιστο πρόσωπο 5 m.
Ελάχιστο εμβαδόν 60 m2.

 

β)β. Στο υπόλοιπο τμήμα του οικισμού και στους αγροτικούς οικισμούς:

 

Ελάχιστο πρόσωπο 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν 150 m2.

 

3. Στους οικισμούς ή τμήματά τους, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 250 ή της παραγράφου 4 του άρθρου 445, ισχύουν επί πλέον της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου κατά περίπτωση τα ακόλουθα:

 

α. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων που βρίσκονται εντός του κεντρικού τμήματος του οικισμού ορίζεται σε 70% της επιφάνειάς τους και αυτών που βρίσκονται εντός του υπόλοιπου τμήματος του οικισμού καθώς και των αγροτικών οικισμών ορίζεται σε 50% της επιφάνειάς τους.

 

β. Ως οικοδομικό σύστημα ορίζεται για τα οικόπεδα του κεντρικού τμήματος το συνεχές, για τα οικόπεδα του υπόλοιπου τμήματος του οικισμού το πανταχόθεν ελεύθερο ή όπου δεν προβλέπονται προκήπια (πρασιές) το ασυνεχές και για τα οικόπεδα των αγροτικών οικισμών το των πτερύγων.

 

γ. Ο μέγιστος αριθμός των ορόφων πάνω από το έδαφος και το ανώτατο ύψος των οικοδομών που αναφέρονται σε οικόπεδα οικισμών με πληθυσμό κάτω των 5.000 κατοίκων, ορίζεται ως ακολούθως:

 

α)α. Η κατασκευή μέχρι 2 ορόφων στην πρόσοψη, επιτρέπεται πάντοτε, ασχέτως πλάτους οδού, με μέγιστο ύψος οικοδομών 8 m. Όταν το πλάτος της οδού είναι μεγαλύτερο των 6 m, αλλά μικρότερο των 8 m, τότε κατασκευάζεται ένας επιπλέον όροφος (τρίτος όροφος) σε εσοχή από την πρόσοψη (οικοδομική γραμμή) και σε βάθος σταθερό 2,50 m από τον υποκείμενο όροφο.

 

β)β. Η κατασκευή 3 ορόφων στην πρόσοψη, επιτρέπεται για πλάτος οδού 8 m και άνω με μέγιστο ύψος οικοδομής 11 m.

 

δ. Ως προς το μέγιστο ύψος των οικοδομών και το μέγιστο αριθμό ορόφων αυτών, σε οικισμούς άνω των 5.000 κατοίκων, έχουν εφαρμογή οι προϊσχύουσες του νόμου 1577/1985 διατάξεις.

 

ε. Εξαιρούνται των διατάξεων της παραγράφου 1 και των εδαφίων α και β της παραγράφου αυτής οι οικισμοί που προέρχονται από παραχώρηση από το Κράτος οικοπέδων για αστική ή αγροτική αποκατάσταση με αποφάσεις ή παραχωρητήρια, για τα οποία έχουν εφαρμογή οι προϊσχύουσες του νόμου 1577/1985 αντίστοιχες διατάξεις.

 

3. α. Ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων που βρίσκονται εντός οικισμών με πληθυσμό ίσο ή κάτω των 5.000 κατοίκων καθορίζεται ως εξής:

 

α)α. Για τα οικόπεδα στα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι την 20-02-1979 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του από 26-01-1979 προεδρικού διατάγματος) διατάξεις επιτρεπόταν η ανέγερση διωρόφων στην πρόσοψη κτιρίων, σε 0,80.

 

β)β. Για τα οικόπεδα στα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες μέχρι την 20-02-1979 διατάξεις επιτρεπόταν η ανέγερση τριώροφων στην πρόσοψη κτιρίων, σε 1.

 

β. Ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων που βρίσκονται εντός οικισμών με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων καθορίζεται ως εξής:

 

α)α. Για τα οικόπεδα στα οποία εφαρμοζόταν πριν την ισχύ του νόμου 1577/1985 το συνεχές σύστημα δόμησης, αναλόγως του πλάτους της οδού επί του οποίου έχουν πρόσωπο:

 

Πλάτος οδού

Συντελεστής δόμησης

μέχρι 7,50 m μη συμπληρωμένο

0,80

από 7,50 m μέχρι 10,00 m μη συμπληρωμένο

1,00

από 10,00 m μέχρι 12,50 m μη συμπληρωμένο

1,10

από 12,50 m και άνω

1,20

 

β)β. Για τα οικόπεδα στα οποία εφαρμοζόταν πριν την ισχύ του νόμου 1577/1985 το πανταχόθεν ελεύθερο ή το ασυνεχές σύστημα δόμησης, σε 1,20.

 

γ)γ. Για τα οικόπεδα στα οποία εφαρμοζόταν πριν την ισχύ του νόμου 1577/1985 σύστημα δόμησης των πτερύγων, σε 0,80.

 

γ. Για τα οικόπεδα με επιφάνεια μικρότερη των 100 m2 λαμβάνεται για τον υπολογισμό του συντελεστή δόμησης κάλυψη 80% της επιφάνειάς τους με τον περιορισμό ότι το σύνολο των επιφανειών των ορόφων, προκειμένου μεν για οικόπεδα για τα οποία επιτρεπόταν πριν την ισχύ του νόμου 1577/1985 η ανέγερση διωρόφων κτιρίων να μην υπερβαίνει τα 80 m2, προκειμένου δε για οικόπεδα για τα οποία επιτρεπόταν πριν την ισχύ του νόμου 1577/1985 η ανέγερση κτιρίων περισσότερων των 2 ορόφων να μην υπερβαίνει τα 100 m2.

 

4. α. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες με προεδρικά διατάγματα ή άλλες πράξεις της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής επιβάλλονται στην περιοχή εγκεκριμένου σχεδίου πόλης όροι δόμησης επαχθέστεροι από εκείνους που ίσχυαν πριν, είναι δυνατό με τις εγκριτικές πράξεις να ορίζεται ότι εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι προϊσχύοντες ευμενέστεροι όροι, αν πριν την επιβολή των νέων όρων εκδόθηκε νόμιμη άδεια της αρμόδιας αρχής ή αν υποβλήθηκαν σε αυτή όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση της άδειας. Στην περίπτωση αυτή η άδεια εκτελείται όπως εκδόθηκε ή εκδίδεται με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία. Μεταγενέστερη προσθήκη με βάση τους παλαιούς όρους δόμησης δεν επιτρέπεται.

 

β. Στις περιπτώσεις που πριν από την επιβολή των νέων όρων δόμησης προηγήθηκαν αναστολές των οικοδομικών εργασιών οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται για τις άδειες που εκδόθηκαν ή είχε υποβληθεί αίτηση με τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοσή τους πριν την επιβολή της πρώτης αναστολής και όχι πριν την επιβολή των νέων όρων δόμησης.

 

γ. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων είναι δυνατό να καθορίζονται ειδικές διαδικασίες, για την έκδοση των αδειών αυτών, να προσδιορίζονται τα προς τούτο όργανα, και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.

 

δ. α)α. Σε περίπτωση μεταβολής γενικών πολεοδομικών διατάξεων ή κανονισμών σε εντός σχεδίου περιοχή, εάν είχε υποβληθεί στην πολεοδομική υπηρεσία αίτηση οικοδομικής άδειας, η οικοδομική άδεια επιτρέπεται να χορηγηθεί κατά τις προηγούμενες διατάξεις.

 

β)β. Η επιβολή αναστολής οικοδομικών εργασιών σε περιοχή εντός σχεδίου δεν έχει εφαρμογή σε ισχύουσες οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν μέχρι την ημέρα που αρχίζει να ισχύει η αναστολή αυτή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.