Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 133

Άρθρο 133: Εποπτικό συμβούλιο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 9 του προεδρικού διατάγματος 93/1987)

 

Α. Συγκρότηση

 

1. Η γενική συνέλευση των μελών του οικοδομικού συνεταιρισμού εκλέγει μεταξύ των μελών μαζί με το διοικητικό συμβούλιο και για την ίδια χρονική περίοδο, το εποπτικό συμβούλιο που αποτελείται από τρία τουλάχιστον ή πέντε το πολύ μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά, όπως προβλέπεται από το καταστατικό, τα οποία κατά τη σειρά της εκλογής τους παίρνουν τις θέσεις των τακτικών σε περίπτωση θανάτου, ανάκλησης ή παραίτησης αυτών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου.

 

2. Δεν μπορεί το ίδιο πρόσωπο να είναι μέλος ταυτόχρονα του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου. Επίσης δεν επιτρέπεται η εκλογή μέλους του εποπτικού συμβουλίου που συνδέεται με συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τετάρτου βαθμού, με μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Οι διατάξεις των παραγράφων Α.3 μέχρι Α.6 του άρθρου 132 εφαρμόζονται και για τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου.

 

3. Τα μέλη που εξέρχονται από το διοικητικό συμβούλιο δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του εποπτικού συμβουλίου πριν την εκκαθάριση της διαχείρισης και την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μελών του συνεταιρισμού.

 

Β. Αρμοδιότητες

 

1. Το εποπτικό συμβούλιο ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία των πράξεων και ενεργειών του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τις υποθέσεις του οικοδομικού συνεταιρισμού, για τη διαπίστωση της τήρησης της κείμενης νομοθεσίας, του καταστατικού και των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης καθώς και για τη διασφάλιση των συμφερόντων του συνεταιρισμού μέσα στα πλαίσια του σκοπού που επιδιώκει.

 

2. Το εποπτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή άλλου στοιχείου του συνεταιρισμού, να ελέγχει το περιεχόμενο του ταμείου, να διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο, να παρακολουθεί τις εργασίες του συνεταιρισμού και να ζητεί πληροφορίες για την πορεία των υποθέσεών του.

 

3. Το εποπτικό συμβούλιο συντάσσει για κάθε διαχειριστική περίοδο έκθεση, την οποία υποβάλλει στη γενική συνέλευση πριν από την έγκριση των πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου και τον ισολογισμό.

 

4. Το εποπτικό συμβούλιο υποχρεούται να παρίσταται στη γενική συνέλευση. Παρέχει κάθε σχετική με το διενεργηθέντα έλεγχο πληροφορία και κάνει τις αναγκαίες υποδείξεις.

 

5. Το εποπτικό συμβούλιο μπορεί να ζητήσει απευθείας τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης εφόσον πρόκειται να ανακοινώσουν τα πορίσματα ασκηθέντος ελέγχου.

 

6. Το καταστατικό μπορεί να προβλέψει τη σύμπραξη του εποπτικού συμβουλίου με το διοικητικό συμβούλιο σε κοινή συνεδρίαση για την αντιμετώπιση και λήψη αποφάσεων πάνω σε γενικότερα ή ιδιαίτερης σημασίας θέματα του συνεταιρισμού που κατονομάζονται ρητά.

 

Γ. Λειτουργία εποπτικού συμβουλίου

 

1. Οι Αρμοδιότητες του εποπτικού συμβουλίου ασκούνται συλλογικά. Κάθε μέλος του μπορεί να προβεί σε συγκεκριμένη έρευνα ή άλλη ενέργεια απ' αυτές που ορίζονται στην ενότητα Β του παρόντος άρθρου μόνο μετά από ειδική εξουσιοδότηση του συμβουλίου.

 

2. Σε περιπτώσεις θανάτου, ανάκλησης, έκπτωσης ή παραίτησης μελών του εποπτικού συμβουλίου και των αναπληρωτών τους, το εποπτικό συμβούλιο μπορεί να διορίζει προσωρινά μέλη μέχρι να ληφθεί οριστική απόφαση της γενικής συνέλευσης για αντικατάστασή τους.

 

3. Μέλος του εποπτικού συμβουλίου δεν μπορεί να μετέχει στις συνεδριάσεις του συμβουλίου ή της γενικής συνέλευσης ούτε έχει δικαίωμα ψήφου για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό ή τη σύζυγό του ή τα τέκνα του.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.