Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 135

Άρθρο 135: Γενική Συνέλευση των μελών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 11 του προεδρικού διατάγματος 93/1987)

 

Α. Σύγκληση

 

1. Η γενική συνέλευση των μελών του συνεταιρισμού είναι το ανώτατο όργανό του. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά το συνεταιρισμό και δεσμεύει με τις αποφάσεις της και τα απόντα ή διαφωνούντα μέλη.

 

2. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τακτική γενική συνέλευση στις περιπτώσεις που προβλέπονται από το παρόν τμήμα I και το καταστατικό, έκτακτη δε όταν:

 

α) Επιβάλλεται από το συμφέρον του συνεταιρισμού.

 

β) Ζητηθεί εγγράφως από το 1/5 του συνόλου των μελών του συνεταιρισμού. Στην περίπτωση αυτή το διοικητικό συμβούλιο αναγράφει στην ημερήσια διάταξη τα θέματα για τα οποία ζητήθηκε η σύγκληση της γενικής συνέλευσης.

 

3. Η γενική συνέλευση των μελών του συνεταιρισμού συγκαλείται επίσης εκτάκτως από το διοικητικό συμβούλιο, εφόσον τούτο ζητηθεί από:

 

α) το εποπτικό συμβούλιο

β) τον αρμόδιο ειρηνοδίκη

γ) το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

δ) τους εκκαθαριστές σε περίπτωση λύσης του συνεταιρισμού

 

4. Το εποπτικό συμβούλιο μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης όταν:

 

α) το απαιτεί το συμφέρον του συνεταιρισμού.

 

β) πρόκειται να ληφθεί απόφαση αντικατάστασης των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του διοικητικού και του εποπτικού συμβουλίου.

 

γ) πρόκειται να ανακοινωθούν τα πορίσματα ασκηθέντος ελέγχου.

 

5. Ο ειρηνοδίκης της έδρας του συνεταιρισμού ζητά τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης όταν το διοικητικό συμβούλιο του συνεταιρισμού αρνηθεί στον κατά την προηγούμενη παράγραφο οριζόμενο αριθμό μελών την έκτακτη σύγκληση της γενικής συνέλευσης των μελών.

 

6. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων συγκαλεί τη γενική συνέλευση του οικοδομικού συνεταιρισμού εφόσον πρόκειται να ανακοινώσει πορίσματα από διενεργηθέντα έλεγχο ή πρόκειται για γενικότερα θέματα οικιστικής και στεγαστικής πολιτικής.

 

7. Η πρόσκληση για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποιείται ατομικά στα μέλη του συνεταιρισμού, στο Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και στον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει και άλλους πρόσθετους τρόπους γνωστοποίησης.

 

8. Η γενική συνέλευση δεν επιτρέπεται να αποφασίζει για θέματα που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη και δεν γνωστοποιήθηκαν σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, εκτός εάν πρόκειται για εκλογή προεδρείου και τη σύγκληση άλλης γενικής συνέλευσης.

 

9. Στη γενική συνέλευση κάθε μέλος έχει δικαίωμα μιας ψήφου πλην της περίπτωσης οικοδομικού συνεταιρισμού του άρθρου 126 παράγραφοι 2)β και 3)β (ιδιοκτήτες γης) που κάθε μέλος συμμετέχει με αριθμό ψήφων ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας του και ο οποίος καθορίζεται στο καταστατικό του οικοδομικού συνεταιρισμού. Τα μέλη μετέχουν αυτοπροσώπως στη γενική συνέλευση. Σε περίπτωση κωλύματος μπορούν να εκπροσωπούνται στη γενική συνέλευση με αντιπρόσωπο που ορίζουν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

 

10. Στις γενικές συνελεύσεις του συνεταιρισμού καθώς και στις συνεδριάσεις του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου μπορεί να παρίσταται συμβουλευτικά και χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας υπηρεσιακός εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και ένας εκπρόσωπος του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Β. Απαρτία

 

1. Για τη νόμιμη συγκρότηση της γενικής συνέλευσης απαιτείται η παρουσία των 3/4 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του οικοδομικού συνεταιρισμού. Η ύπαρξη απαρτίας βεβαιώνεται με υπογραφή στον κατάλογο των μελών και θεωρείται ότι υπάρχει μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, εφόσον παρίσταται τουλάχιστον το 1/4 του συνολικού αριθμού μελών του οικοδομικού συνεταιρισμού.

 

2. Αν δεν διαπιστωθεί ύπαρξη απαρτίας η γενική συνέλευση συνέρχεται την επομένη εβδομάδα, χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο τόπο την ίδια μέρα και ώρα και με τα ίδια θέματα συζήτησης. Τη φορά αυτή η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών και αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

 

Γ. Ψηφοφορία

 

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Απόλυτη πλειοψηφία υπάρχει, όταν ο αριθμός των ψήφων είναι μεγαλύτερος από το μισό του συνόλου των ψήφων των μελών που πήραν μέρος στη ψηφοφορία.

 

2. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της γενικής συνέλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

 

3. Ο τρόπος της ψηφοφορίας καθορίζεται από το καταστατικό. Είναι μυστική όταν αφορά αρχαιρεσίες, παροχή ψήφου εμπιστοσύνης προς το διοικητικό και Εποπτικό συμβούλιο, όπου τούτο προβλέπεται από το καταστατικό, την έγκριση ισολογισμού, τη λογοδοσία σε προσωπικά ζητήματα ή οποιοδήποτε άλλο θέμα ορισθεί από τη γενική συνέλευση. Απαγορεύεται η ψηφοφορία δια βοής.

 

Δ. Αρμοδιότητες

 

Η γενική συνέλευση εκτός από τις αρμοδιότητές της που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του παρόντος:

 

α) Ασκεί έλεγχο για τις πράξεις και παραλείψεις του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου και μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί ή να κηρύσσει έκπτωτα τα συμβούλια αυτά ή τα μέλη τους.

 

β) Εκλέγει επιτροπές για τη μελέτη ειδικών θεμάτων ή την παρακολούθηση ειδικών εργασιών για υποβοήθηση του έργου των οργάνων του συνεταιρισμού.

 

γ) Αποφασίζει την παράταση της διάρκειας του συνεταιρισμού ή τη διάλυσή του, τη προσχώρηση σε ένωση οικοδομικών συνεταιρισμών ή την αποχώρησή του από αυτή.

 

δ) Αποφασίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες για την ίδρυση ή τη συμμετοχή σε εταιρείες μικτής οικονομίας ή την οποιασδήποτε μορφής συνεργασία με φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, με στόχο τη διευκόλυνση εκπλήρωσης του σκοπού του συνεταιρισμού.

 

ε) Αποφασίζει για την αγορά ή την πώληση έκτασης γης, το είδος και τη μορφή της οικιστικής της αξιοποίησης καθώς και τη σύναψη δανείου για την εκπλήρωση του σκοπού του συνεταιρισμού.

 

στ) Αποφασίζει για την απόδοση τακτικών εισφορών από τα μέλη καθώς και την επιβολή εισφορών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

 

ζ) Αποφασίζει για οποιοδήποτε θέμα που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος τμήματος I ή το καταστατικό και δεν υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα άλλου οργάνου του συνεταιρισμού.

 

η) Αποφασίζει για την εγγραφή ή διαγραφή μελών σύμφωνα με το άρθρο 130 παράγραφος 5)β.

 

Ε. Πρακτικά

 

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών του οποίου δύναται να λαμβάνουν γνώση τα μέλη του συνεταιρισμού. Στο πρακτικό αναφέρονται ο τόπος και η ημέρα της συνέλευσης, το ονοματεπώνυμο του προέδρου, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η συζήτηση που έγινε, ο τρόπος και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε θέμα ξεχωριστά. Το πρακτικό υπογράφεται από τον πρόεδρο, τους συντάκτες των πρακτικών και δέκα από τα παρόντα μέλη και γίνεται μνεία των αποδεικτικών σύγκλησης της γενικής συνέλευσης τα οποία φυλάσσονται σε ιδιαίτερο φάκελο.

 

2. Αντίγραφο του πρακτικού κάθε τακτικής ή έκτακτης γενικής συνέλευσης του συνεταιρισμού κοινοποιείται μέσα σε ένα μήνα με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων όπου καταχωρείται στον ιδιαίτερο τηρούμενο φάκελο του συνεταιρισμού. Αντίγραφο στέλνεται επίσης και στον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

ΣΤ. Προσβολή αποφάσεων

 

1. Απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος τμήματος Ι ή του καταστατικού είναι ακυρώσιμη.

 

2. Η ακυρότητα κηρύσσεται με απόφαση του ειρηνοδικείου και μετά από αγωγή του διοικητικού ή εποπτικού συμβουλίου ή κάθε μέλους του συνεταιρισμού που έχει άμεσο έννομο συμφέρον ή του 1/5 του συνόλου των μελών του συνεταιρισμού ή της ένωσης στην οποία ανήκει ο συνεταιρισμός ή του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Η αγωγή ακύρωσης της απόφασης της γενικής συνέλευσης πρέπει να υποβληθεί μέσα σε 15 μέρες από τη λήψη της απόφασης. Όταν η ακύρωση ζητείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων η ανωτέρω προθεσμία αρχίζει από την κοινοποίηση σ' αυτόν της απόφασης της γενικής συνέλευσης.

 

Σε περίπτωση ειδικών αποφάσεων που αφορούν προσωπικά κάποιο μέλος του συνεταιρισμού η αίτηση για ακύρωση της απόφασης πρέπει να γίνει μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης στον ενδιαφερόμενο.

 

3. Η σχετική αίτηση κοινοποιείται στο συνεταιρισμό 10 ημέρες πριν από τη συζήτηση στο δικαστήριο. Ο συνεταιρισμός εκπροσωπείται κατά τη συζήτηση από το Διοικητικό συμβούλιο ή, εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί από αυτό, από ειδικούς εκπροσώπους που διορίζονται για το σκοπό αυτό από το δικαστήριο (ειρηνοδικείο) κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας μετά από σχετική αίτηση κάθε μέλους που έχει έννομο συμφέρον από τη διεξαγωγή της δίκης.

 

4. Η τελεσίδικη ακυρωτική απόφαση του δικαστηρίου ενεργεί έναντι όλων των μελών του συνεταιρισμού.

 

5. Με την απόφαση ακύρωσης της εκλογής ολόκληρου του διοικητικού συμβουλίου ή ορισμένων από τα μέλη του (τακτικών και αναπληρωματικών), εφόσον τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου διορίζεται προσωρινό Διοικητικό συμβούλιο στο οποίο μετέχουν και τα υπόλοιπα εγκύρως εκλεγμένα μέλη. Το προσωρινό Διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει, σε προθεσμία ενός μηνός από τη δημοσίευση της απόφασης, γενική συνέλευση για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου ή μελών αυτού. Μέσα στην ίδια προθεσμία συγκαλεί τη γενική συνέλευση για εκλογή νέου εποπτικού συμβουλίου ή μελών του αν η ακύρωση αφορά εποπτικό συμβούλιο (τακτικό ή προσωρινό).

 

6. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μετά από βεβαίωση του Ειρηνοδικείου, περί μη υποβολής ένστασης κατά του κύρους των εκλογών, διατάσσει σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από αυτό την παράδοση των βιβλίων και πρακτικών του συνεταιρισμού στο νέο συμβούλιο.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.