Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 138

Άρθρο 138: Εποπτεία - Έλεγχος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 14 του προεδρικού διατάγματος 93/1987)

 

1. Από τη 16-04-1987 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του προεδρικού διατάγματος 93/1987) η αρμοδιότητα για την έγκριση των καταστατικών, την εποπτεία και τον έλεγχο των οικοδομικών συνεταιρισμών ασκείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 148.

 

2. Στην έννοια της εποπτείας περιλαμβάνονται:

 

α) Η επεξεργασία, ο έλεγχος της νομιμότητας, η προσαρμογή στις διατάξεις του παρόντος τμήματος Ι καθώς και οι τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις των καταστατικών των οικοδομικών συνεταιρισμών τόσο αυτών που για πρώτη φορά συνιστώνται όσο και αυτών που ήδη υπάρχουν.

 

β) Η παροχή οδηγιών μετά από έρευνα πάνω στα προβλήματα των οικοδομικών συνεταιρισμών καθώς και η σύνταξη προτύπων και προδιαγραφών με στόχο τη διευκόλυνση επίτευξης του σκοπού τους και την προώθηση του θεσμού της υπεύθυνης συλλογικής δράσης.

 

γ) Η παρακολούθηση της λειτουργίας των οικοδομικών συνεταιρισμών για την τήρηση των διατάξεων του τμήματος I του παρόντος κεφαλαίου, του καταστατικού τους και των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων τους.

 

δ) Η διενέργεια ελέγχου για τη διαπίστωση τυχόν διοικητικών ή διαχειριστικών ανωμαλιών από ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού ή εποπτικού συμβουλίου ή και των δύο ή για τη διαπίστωση οποιασδήποτε τυχόν παρέκκλισής τους από τις διατάξεις των νόμων, του καταστατικού και των νομίμως ληφθεισών αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του οικοδομικού συνεταιρισμού. Ο έλεγχος γίνεται με πρωτοβουλία της εποπτεύουσας αρχής, είτε μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης του οικοδομικού συνεταιρισμού, διενεργείται δε ανάλογα με το περιεχόμενό του και κατά την κρίση της εποπτεύουσας αρχής:

 

α)α) Είτε από την εποπτεύουσα αρχή

 

β)β) Είτε από τη δικαιοσύνη κατ' έγκληση της εποπτεύουσας αρχής ή με απευθείας παραπομπή από τη γενική συνέλευση του οικοδομικού συνεταιρισμού.

 

γ)γ) Είτε ανατίθεται σε άλλη δημόσια αρχή ή στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ) όταν πρόκειται για οικονομικό έλεγχο. Στην περίπτωση που ο έλεγχος ανατεθεί κατά τα παραπάνω στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, η αμοιβή ορίζεται από την εποπτεύουσα αρχή μετά γνώμη του Επιμελητηρίου καταβάλλεται δε από τον οικοδομικό συνεταιρισμό στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Τα αποτελέσματα του ελέγχου γνωστοποιούνται από την εποπτεύουσα αρχή στο εποπτικό συμβούλιο για ενημέρωση της γενικής συνέλευσης και φύλαξη στο αρχείο του οικοδομικού συνεταιρισμού είναι δε προσιτά σε κάθε μέλος του. Εάν ενέχεται στις ανωμαλίες και το εποπτικό συμβούλιο η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων ελέγχου γίνεται στο προσωρινό εποπτικό συμβούλιο που θα διορισθεί εφόσον το προηγούμενο κηρυχθεί έκπτωτο.

 

ε) Το δικαίωμα του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ή κάθε οργάνου που είναι εξουσιοδοτημένο από αυτόν να κηρύσσει με απόφασή του έκπτωτο το διοικητικό συμβούλιο ή εποπτικό συμβούλιο ή και τα δύο στις περιπτώσεις που μετά από έλεγχο έχει διαπιστωθεί ότι ενέχονται στις αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο ανωμαλίες, ή που εμποδίζεται από αυτά να διενεργηθεί έλεγχος από τα αρμόδια όργανα.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.