Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 140

Άρθρο 140: Οικοδομικοί συνεταιρισμοί αποδήμων Ελλήνων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 16 του προεδρικού διατάγματος 93/1987)

 

1. Δικαίωμα σύστασης οικοδομικών συνεταιρισμών αυτής της κατηγορίας έχουν όλοι όσοι έχουν ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή και διαμένουν μόνιμα και εργάζονται στο εξωτερικό τουλάχιστον 3 χρόνια ή μετά διαμονή τριών χρόνων στο εξωτερικό επιστρέφουν στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση μετά τη 16-01-1984 (ημερομηνία δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 17/1984).

 

2. Για τη σύσταση αυτών των οικοδομικών συνεταιρισμών μπορεί να ακολουθείται η απλουστευμένη διαδικασία σύστασης που περιγράφεται στο άρθρο 128 παράγραφος Β.3 είτε πρόκειται για απευθείας αγορά ετοίμων κατοικιών είτε πρόκειται για απόκτηση έκτασης και εν συνεχεία οικιστικής ανάπτυξης της. Προϋπόθεση για τη σύσταση είναι η κοινή αίτηση από 10 τουλάχιστον άτομα. Αυτοί οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί μπορούν να είναι είτε αστικοί είτε παραθεριστικοί είτε και των δύο κατηγοριών. Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει η παράγραφος 9 του άρθρου 129.

 

3. Για αυτούς τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς που θα εκπληρώσουν το σκοπό τους σε περιοχές εκτός νομού Αττικής και Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης παρέχονται, ανάλογα με την περιοχή που θα επιλέξουν, τα παρακάτω κίνητρα επιπλέον των οριζομένων στο άρθρο 145:

 

α) Δικαίωμα να αποκτούν έκταση κατά προτεραιότητα στην περίπτωση που δημόσιοι φορείς εκποιούν εκτάσεις ιδιοκτησίας τους κατάλληλες για οικιστική ανάπτυξη.

 

β) Προτεραιότητα για τη σύσταση εταιρείας μικτής οικονομίας ή άλλης μορφής φορέα για οικιστική ανάπτυξη κατά την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση που υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος και από άλλους οικοδομικούς συνεταιρισμούς ή ιδιώτες.

 

γ) Προτεραιότητα στην έγκριση της πολεοδομικής μελέτης και της εφαρμογής του σχεδίου στο έδαφος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

δ) Κίνητρα που προβλέπονται από τα άρθρα 221 και 222.

 

4. Η έδρα τους βρίσκεται στην Ελλάδα, στο δήμο ή την κοινότητα όπου είναι εγκατεστημένη η διοίκηση του οικοδομικού συνεταιρισμού.

 

Με το καταστατικό όμως είναι δυνατόν να ορίζεται ότι η διοίκηση του οικοδομικού συνεταιρισμού μπορεί να λειτουργεί και σε τόπο διάφορο της έδρας του.

 

5. Οι γνωστοποιήσεις που προβλέπονται στο παρόν τμήμα I γίνονται προς τις αρμόδιες αρχές θεωρημένες από τις κατά τόπους προξενικές αρχές. Το κυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού καθώς και άλλα απαραίτητα στοιχεία αποστέλλονται στο ειρηνοδικείο της έδρας όπου τηρείται σχετικός φάκελος για κάθε οικοδομικό συνεταιρισμό του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.