Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 158

Άρθρο 158: Διαδικασία διόρθωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρα 4 έως 7 του από 18-10-1925 προεδρικού διατάγματος, άρθρο 2 παράγραφοι 1)γ και 2 του από [ΒΔ] 10-05-1958 βασιλικού διατάγματος)

 

1. Η εισήγηση της αρμόδιας για την εφαρμογή του σχεδίου υπηρεσίας και η σχετική γνώμη του οικείου δήμου ή κοινότητας υποβάλλονται στο νομάρχη ο οποίος, αφού τις λάβει υπόψη, αποφασίζει για τη διόρθωση που πρέπει να γίνει.

 

2. Η απόφαση του νομάρχη με την οποία καθορίζεται η διόρθωση που πρέπει να γίνει συνοδεύεται πάντοτε από σχετικό διάγραμμα το οποίο θεωρείται ότι είναι παράρτημά της και κοινοποιείται μαζί με αντίγραφό του πιο πάνω διαγράμματος στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. Η υπηρεσία είναι υποχρεωμένη μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση να διαβιβάσει αντίγραφο της απόφασης αυτής στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και στον οικείο δήμο ή κοινότητα. Η υπηρεσία έχει την επιμέλεια για τη σύνταξη των διαγραμμάτων που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο και την τήρηση σχετικού αρχείου.

 

3. Η αρμόδια για την εφαρμογή του σχεδίου υπηρεσία παραπέμπει σύμφωνα με το άρθρο 156 το σκαρίφημα με τις αναγκαίες οδηγίες απευθείας η ίδια στο δήμο ή την κοινότητα. Για να συντομευθεί ο χρόνος, απευθείας επίσης διεξάγει η ίδια με το δήμο ή την κοινότητα όλη τη σχετική αλληλογραφία για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων άρθρων 156 και 157 και του παρόντος. Μόλις όμως εμφανισθεί η ανάγκη να διορθωθεί το σχέδιο, ο προϊστάμενος της πιο πάνω υπηρεσίας οφείλει πάντοτε να αναφέρει το γεγονός αυτό στον οικείο νομάρχη και να κοινοποιεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αντίγραφο της σχετικής προς αυτόν αναφοράς του. Η υποχρέωση αυτή επιβάλλεται και όταν η υπηρεσία πρόκειται να συντάξει η ίδια τον τοπογραφικό χάρτη και όταν πρόκειται να παραπέμψει προς τούτο στο δήμο ή την κοινότητα.

 

4. Όταν είναι αδύνατο να χορηγηθεί άδεια οικοδομής χωρίς να διορθωθεί προηγουμένως το σχέδιο, η αρμόδια για την εφαρμογή του σχεδίου υπηρεσία οφείλει να εξηγήσει με λεπτομέρειες στον ενδιαφερόμενο τους λόγους που εμποδίζουν τη χορήγηση της άδειας, τις ενέργειες που θα επακολουθήσουν για τη διόρθωση και το χρονικό διάστημα το οποίο περίπου θα απαιτηθεί γι' αυτό το σκοπό. Πληροφορεί επίσης τους ενδιαφερομένους ότι δικαιούνται να υποβάλουν τις σχετικές αντιρρήσεις τους στον οικείο νομάρχη ο οποίος τις εξετάζει προκειμένου να εκδώσει την κατά το προηγούμενο άρθρο απόφασή του.

 

5. Όταν ο ενδιαφερόμενος δεν αποδέχεται να αναμείνει τη διόρθωση του σχεδίου σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις η αρμόδια για την εφαρμογή του σχεδίου υπηρεσία προτείνει στον οικείο νομάρχη να εκδώσει την προβλεπόμενη από το άρθρο 159 απόφαση για την αναστολή εφαρμογής του σχεδίου.

 

6. Η αρμόδια για την εφαρμογή του σχεδίου υπηρεσία είναι αρμόδια να κρίνει αν για την προσαρμογή του σχεδίου στην πραγματική κατάσταση απαιτείται απλή διόρθωση ή τροποποίηση του σχεδίου και, γενικότερα, όσον αφορά στην εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του άρθρου 157. Η υπηρεσία οφείλει να εξετάζει τα ζητήματα που ανακύπτουν σε κάθε περίπτωση και να μην επιδιώκει τροποποίηση του σχεδίου εάν θα αρκούσε απλή διόρθωσή του. Την τελική άποψη εκφράζει η αρχή που προΐσταται της αρμόδιας για την εφαρμογή του σχεδίου υπηρεσίας και στην περίπτωση που και αυτή αμφιβάλλει, ο προϊστάμενος επιθεωρητής τη γνώμη του οποίου μπορεί να ζητεί η αρχή.

 

7. Με νομαρχιακές αποφάσεις ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 156, 157 και του παρόντος με σκοπό την απλοποίηση της αλληλογραφίας και την εξοικονόμηση του χρόνου. Με τις αποφάσεις αυτές οπωσδήποτε επιβάλλεται στους δήμους και τις κοινότητες της περιφέρειάς τους και, ιδιαίτερα, σε όσους είναι πρωτεύουσες νομού και επαρχιών, η ταχύτατη άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται με τις διατάξεις των άρθρων αυτών.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.