Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Αρμοδιότητες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 2 παράγραφοι 2, 3 και 4 του νόμου [Ν] 360/1976, άρθρο 2 παράγραφος 1 του νόμου 1032/1980, άρθρο 31 παράγραφος 1 του νόμου 1650/1986)

 

1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων είναι αποκλειστικά αρμόδιο:

 

α) Για τη χάραξη και έκφραση της γενικής πολιτικής σχετικά με τη χωροταξία και την προστασία του περιβάλλοντος, την κατάρτιση σχεδίων και προγραμμάτων για τον έλεγχο της εφαρμογής και το συντονισμό των ειδικών προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος των επί μέρους φορέων, καθώς και την κάλυψη θεμάτων περιβάλλοντος που δεν περιλαμβάνονται στις Αρμοδιότητες άλλου φορέα.

 

β) Για την κατά τις διατάξεις του παρόντος σύνταξη, συμπλήρωση, τροποποίηση ή αναθεώρηση και τη μέριμνα για την έγκριση και εφαρμογή εθνικών, περιφερειακών και ειδικών χωροταξικών σχεδίων και την εποπτεία και παρακολούθηση της εφαρμογής αυτών από άλλους αρμόδιους φορείς.

 

γ) Για τη σύνταξη, συμπλήρωση, τροποποίηση ή αναθεώρηση περιφερειακών και ειδικών χωροταξικών προγραμμάτων εντός του πλαισίου των περιφερειακών και ει δικών προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης που καταρτίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, τη μέριμνα για την έγκριση και εφαρμογή αυτών, καθώς και την εποπτεία και παρακολούθηση της εφαρμογής τους από άλλους αρμόδιους φορείς. Στην έννοια της εφαρμογής των προγραμμάτων δεν περιλαμβάνεται η εκτέλεση των δημοσίων έργων που προβλέπονται σ' αυτά για τα οποία υπάρχουν κατά τις κείμενες διατάξεις άλλοι αρμόδιοι φορείς.

 

2. Η εκπόνηση και εφαρμογή χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων καθώς και σχεδίων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων ή και από ειδικούς πόρους.

 

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορεί να μεταβιβάζονται, εν μέρει ή εν όλω, Αρμοδιότητες συναφείς προς τον έλεγχο εφαρμογής των χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων καθώς και σχεδίων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος σε άλλες κρατικές υπηρεσίες, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθώς και σε ειδικά αποκεντρωμένα όργανα εποπτευόμενα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.